Genveje

Guldborgsund Kommune
 

Lokalplaner

Se forslag til lokalplaner.

Se vedtagne lokalplaner.

Se ophævelse af lokalplaner.

Find en lokalplan efter adresse eller matrikelnummer - klik HER. Du kommer ind på kommunens kort, her skal du slå lokalplaner til. Findes i venstre side under funktioner – planforhold. Øverst på siden er der en kikkert søg adresse, her kan du skrive din adresse eller matrikelnummer.

Find en lokalplan efter nummer eller titel på lokalplanen - klik HER.

 

Hvad er en lokalplan? 

Lokalplanen er grundstenen i det danske plansystem. Lokalplanen er den konkrete og detaljerede plan for et bestemt område i kommunen.

Byrådet har - med enkelte undtagelser - altid ret til at udarbejde en lokalplan for et hvilket som helst område inden for kommunens grænser.

Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan før der gennemføres et projekt, der vil give væsentlige ændringer i det bestående miljø. Der er ikke nogen fast definition af hvad en væsentlig ændring er, og hvorvidt der skal udarbejdes en lokalplan afhænger af en konkret vurdering.

Lokalplanen må ikke stride mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommuneplanen ændres med et tillæg, hvis lokalplanen ønskes gennemført.

Lokalplaners indhold 

Lokalplanen fastlægger hvordan et område skal anvendes, og den fastlægger omfang, udformning og placering af bebyggelse, veje, friarealer m.m. Lokalplanen kan også regulere et enkelt tema, fx skilte og facader.

Bestemmelser i lokalplaner kan normalt ikke tilsidesætte regler i anden lovgivning.

Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Ændring af lokalplaner

En eksisterende lokalplan kan kun ændres ved en ny lokalplan, medmindre ejendommen skal føres tilbage til jordbrugsformål eller naturområde, så kan planlægningen helt ophæves.

Offentlig debat

Formålet med lokalplanlægningen er desuden at give kommunens borgere kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger, inden Byrådet kan vedtage planen endeligt. Den endelige lokalplan skal også offentliggøres.

Dispensationer

Byrådet kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i planen. Anvendelses- og formålsbestemmelserne i lokalplanen er eksempler på principperne i planen. Dispensation kan som hovedregel kun meddeles efter forudgående orientering af naboer m.fl. Der kan klages over kommunens beslutning om at give dispensation, se under klagevejledning.

Hvor lang tid tager det at lave en lokalplan?

Fra at det besluttes, at der skal laves en lokalplan og til den kan vedtages endeligt af Byrådet, går der normalt 10 måneder.


 

Senest opdateret:  28. November 2014

Borger

Kontakt

Center for
Teknik & Miljø
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Mail: natur-miljoe-plan@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Planlægning og byfornyelse, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.

Lene Pedersen
direkte telefon 5473 2088

Mail: lep@guldborgsund.dk

Göran Christiansen
direkte telefon 54 73 20 90

Mail: gch@guldborgsund.dk


Dennis Grønbæk Christensen 
direkte telefon 54 73 20 87

Mail: dgc@guldborgsund.dk

Maria Engsig Østergaard
direkte telefon 54 73 18 96

Mail: meste@guldborgsund.dk