Genveje

Guldborgsund Kommune
 

Handicap og Psykiatriudvalg: Referat af mødet 21. januar 2014

Handicap og Psykiatriudvalg

Starttidspunkt for møde: 21. januar 2014 kl. 13:00
Sluttidspunkt for møde: 21. januar 2014 kl. 17:00
Mødelokale: Mødelokale Sakskøbing, Parkvej 37, Nykøbing F.
 • 1. 

  Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

  INDHOLD

  Indstilling:

  Direktør, Alma Larsen indstiller at dagsordenen godkendes.

  BESLUTNING I HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG den 21-01-2014

  Godkendt.
   

 • 2. 

  Meddelelser

  INDHOLD

  Indstilling:
   

  BESLUTNING I HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG den 21-01-2014

  Ingen.
   

 • 3. 

  Orienteringssag: Introduktion til Handicap og Psykiatriudvalgets område

  INDHOLD

  Indstilling:

  Direktør Alma Larsen indstiller til Handicap og Psykiatriudvalget:

   

  1. at tage introduktionen til efterretning

  2. at afgive ønsker til besøg på institutioner o.lign. inden for udvalgets område

  3. at afgive ønsker til arbejdsformer

   
    

  Beskrivelse af sagen:


  I forbindelse med de nye fagudvalgs tiltrædelse er der planlagt en introduktion til de enkelte udvalgs områder og ansvar. Det er ikke en fuldstændig introduktion til hele udvalgets område, dette vil ske løbende hen over de kommende udvalgsmøder samt i forbindelse med konkrete sagsfremstillinger.

   

  Introduktionen på det første møde i januar 2014 omhandler:

   

  · Introduktion til udvalgets ansvarsområde

  § Opgaveportefølje

  § Budget

  § Målgruppe(r) for indsatserne

  § Styring af området

  § Sager/projekter

  § De vigtigste udfordringer og tendenser på områderne

  § Politikker og strategier på området

  · Den administrative organisering af udvalgsbetjeningen

  · Eksterne samarbejdsrelationer og arrangementer med politisk deltagelse

  · Besøg af institutioner

   

  Der vil blive etableret en politikerportal, hvor relevant information om de enkelte fagudvalg vil blive samlet f.eks. strategier, politikker, pjecer, oplæg, lovgrundlag, kvalitetsstandarder etc., således at alle byrådets medlemmer kan tilgå den samme information og viden indenfor det enkelte fagudvalgs område.

  Konstitueringspartierne har aftalt, at alle fagudvalgene i første halv år 2014 skal udvikle strategier med målsætninger og indsatsområder for udvalgenes arbejde i den kommende byrådsperiode. Strategierne vil både have et kort sigt (1 år) og et langt sigt (byrådsperioden). Hensigten er at udvikle langsigtede, forpligtende mål for alle politikområder, men også at sikre en fælles linje på tværs af fagudvalgene, der til sammen kan understøtte en positiv udvikling af kommunens situation.


  Besøg


  Som led i introduktionen og videns opbygningen anbefales udvalget at besøge udvalgt tilbud inden for udvalgets område. Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter ønsker til sådanne besøg. Hvis udvalget ønsker det, kan administrationen forberede en plan, som forelægges udvalget på mødet i februar.

  Tematisk arbejdsform og møder


  For at understøtte, at udvalget kan gå i dybden med nogle temaer kan der blive behov for at supplere de ordinære udvalgsmøder med mere tematiske møder, f.eks. i forbindelse med budgetproces eller særlige udfordringer som udvalget ønsker at sætte spot på. Det kan også være relevant at holde møder med andre af fagudvalgene, fordi emnerne der arbejdes med har relevans for flere af fagudvalgene.  Der kan i lyset heraf indlægges et par temamøder f.eks. ét i foråret og ét i efteråret. Tidspunkter behøver ikke blive fastlagt nu men kan med fordel vente indtil udvalget er kommet i gang med sit arbejde, men der ønskes tilkendegivelser fra udvalgsmedlemmerne på forslaget om en tematisk arbejdsform.

   

  Økonomi:

  Der er ingen økonomiske og/eller personalemæssige konsekvenser.

   

  BESLUTNING I HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG den 21-01-2014

  Orientering taget til efterretning.
   
  På næste udvalgsmøde fremlægges forslag til mødeplan, hvor en del af udvalgsmøderne henlægges til institutioner.
   
  Derudover fremlægges forslag til en mere generel besøgsrunde.
   
  Der planlægges deltagelse i Socialt Topmøde i Ålborg d. 21-23. maj. Endelig tilmelding på næste udvalgsmøde.
   

 • 4. 

  Orienteringssag: Tilsyn på dag- og døgntilbud på social- og handicapområdet i 2013

  INDHOLD

  Indstilling:

  Direktør Alma Larsen indstiller til Handicap og Psykiatriudvalget:

  1. at tage orienteringen om tilsyn på dag- og døgntilbud på Social- og Handicapområdet i 2013 til efterretning.

   

  Beskrivelse af sagen:

  Tilsynet på Social- og Handicapområdet har i 2013 foretaget 19 driftsorienterede og 9 uanmeldte tilsyn på samtlige dag- og døgn tilbud. Tilsynene er gennemført og afsluttet i forhold til proceduren i guiden for tilsyn.

   

  Endvidere er der foretaget 6 uanmeldte tilsyn i forbindelse med et skærpet tilsyn i et botilbud.

   

  Tilsynet er foretaget ud fra sidste års rapport og opfølgningspunkter er gennemgået ved alle tilsyn. Ud fra disse er der lavet bemærkninger, anbefalinger samt påbud, såfremt det var nødvendigt.

   

  Ved uanmeldte tilsyn ses typisk et øjebliksbillede af, hvordan borgernes hverdag forløber på døgn- eller dagtilbuddet. Ved de uanmeldte tilsyn er der fokus på f.eks. personaledækning, stemningen / tonen imellem borgere og medarbejdere, borgernes hygiejne, mad i køleskab mm. Ved det uanmeldte tilsyn kan der være anmærkningspunkter fra det driftsorienterede tilsyn, der bliver fulgt op på.

   

  På botilbuddene har der været 4 klagesager i 2013. Det har drejet sig om anonyme eller pårørende til borgere, der har henvendt sig til myndighedsafdelingen og rettet kritik af den pædagogiske tilgang til borgerne, som de har oplevet. Disse sager er behandlet og afsluttet efter den procedure der er udarbejdet for Social- og Handicapområdet ”Retningslinjer for klagesagsbehandling”

   

  Der er ikke sket ændringer i proceduren i forhold til, at det er teamlederen for Visitation og Kvalitetssikring, der gennemlæser alle rapporter, inden de bliver sendt til det enkelte døgn- eller dagtilbud med henblik på eventuelle bemærkninger. Er der bemærkninger til rapporten orienteres udviklingskonsulenten samt fagchefen. Eventuelle bemærkninger bliver lagt som bilag ved tilsynsrapporterne.

   

  Social- og sundhedsudvalget havde for 2013 udmeldt følgende fokusområder.

   

  · Medicinhåndtering

  · Kompetenceudvikling i medarbejdergruppen

  · Borgernes velvære – kost, motion, behandlersystemet.

  · Informationsniveau mellem ledelsen – medarbejder – borgerne.

  Generelt er anvisningerne fra Sundhedsstyrelsen vedr. medicinhåndtering modtaget positivet samt implementeret i botilbuddene. Tilsynet oplevede, at der var udarbejdet tydelig arbejdsprocedure indenfor medicinområdet, for at optimere sikkerheden i forhold til medicinopbevaring og udlevering.

   

  Der er forskel på de private og kommunale botilbud vedr. kompetenceudvikling for medarbejderne. De private botilbud er opmærksomme på at tilbyde uddannelse og kurser til medarbejderne. Tilsynet oplever, at de økonomiske forhold gør, at udbuddet til de kommunale medarbejdere er reduceret. På flere af de private botilbud er lederne påbegyndt en diplomuddannelse. For lederne i de kommunale tilbud er der udbudt en strategisk lederuddannelse.

   

  Der er en sund og fornuftig tilgang til kost og motion på botilbuddene. Borgerne får hjælp og støtte i forbindelse med kost og motion ud fra den enkeltes funktionsniveau. Flere af botilbuddene siger, at de ikke anvender økologiske varer pga. prisen, da det vil medføre en stigning i kostprisen for borgeren. Overordnet er der god kontakt og samarbejde med behandlersystemet.

   

  Informationsniveau mellem ledelsen – medarbejder – borgerne er generelt på et fornuftigt niveau. Der er dog enkelte steder, hvor teamleder / områdeleder ikke er placeret på samme matrikel, her giver medarbejderne udtryk for, at et tættere samarbejde er ønskeligt.

   

  Der er ikke forslag om nye indsatsområder, da tilsynet overgår til Det Sociale Tilsyn Øst pr. 01.01.14.

   

  Det samlede tilsyn for 2013 kan læses som elektronisk bilag eller udleveres til udvalgsmedlemmerne i papirform. Bilaget er over 500 sider.


  Lovgrundlag:

  Serviceloven § 148 a.

  Økonomiske konsekvenser:

  Der er ingen økonomiske konsekvenser.

   

  BESLUTNING I HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG den 21-01-2014

  Taget til efterretning.
   
   

  Bilag:
 • 5. 

  Orienteringssag: Tilsagn om støtte til startboliger

  INDHOLD

  Indstilling:

  Direktør Alma Larsen indstiller til Handicap og Psykiatriudvalget:

  1. at tage orienteringen om bevilliget støtte til startboliger til efterretning.


  Beskrivelse af sagen:

  Guldborgsund Kommune og Boligselskabet Vendersbo har, i oktober 2013, ansøgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) om tilskud til startboliger. Startboliger er en særlig type ungdomsboliger, hvor udsatte unge kan få en god start i egen bolig, idet der er tilknyttet særlig voksenkontakt i form af en social vicevært. Der er søgt om 1.000.000 kr. til at ansætte to sociale viceværter til i alt 24 startboliger i en periode på 15 år.

   

  D. 20. december 2013 har MBBL givet tilsagn om støtte til at ansætte én vicevært i 12 startboliger svarende til et beløb på 500.000 kr. De boliger der har fået tilsagn om støtte er beliggende i afdelingen 928 (Bymidten) på adresserne: Trollehusene 5-6, Frisegade 28, Jernbanegade 43 og Stubbekøbingvej 96 C.

   

  Det er en betingelse for ministeriets tilsagn, at Boligselskabet Vendersbo inden 20. december 2014 har indsendt oplysninger til MBBL om datoen for den faktiske ansættelse af den sociale vicevært.

   

  Lovgrundlag:

  Støtten gives under henvisning til § 101 a i lov om almene boliger m.v. og reglerne i bekendtgørelse nr. 911 af 10. september 2012 om støtte m.v. til startboliger for unge (støttebekendtgørelsen).


  Økonomiske konsekvenser:

  Der er ingen økonomiske konsekvenser.
   

  BESLUTNING I HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG den 21-01-2014

  Taget til efterretning.
   
   

 • 6. 

  Orienteringssag: Afrapportering om magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten på social- og handicapområdet samt ældreområdet 2013

  INDHOLD

  Indstilling:

  Direktør Alma Larsen indstiller til Handicap og Psykiatriudvalget:

  1. at tage orienteringen om magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten 2013 til efterretning  Direktør Alma Larsen indstiller til Folkesundhed og Omsorgsudvalget:

  1. at tage orienteringen om magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten 2013 til efterretning

   

  Beskrivelse af sagen:

  I 2013 har Teamet for Visitation og Kvalitetssikring i Center for Socialområdet, i samarbejde med Juridisk Afdeling, sagsbehandlet indberetninger om magtanvendelser på Guldborgsund Kommunes. Derudover har teamet sagsbehandlet ansøgninger om indgreb i selvbestemmelsesretten.

   

  Magtanvendelse bliver indberettet af personalet, når disse, i en akut situation, har været nødt til at gribe fysisk ind overfor en borger fx for at forhindre, at borgeren gør skade på sig selv eller andre.

   

  Ansøgninger om indgreb i selvbestemmelsesretten indkommer fra personalet i tilfælde, hvor det vurderes, at der jævnligt er behov for at anvende fysisk magt/fastholdelse fx i forbindelse med nødvendig hygiejnepleje eller ved selebrug for at forhindre at borgeren falder ud af f.eks. kørestol.

   

  Efter sagsbehandling af indberettede magtanvendelser og ansøgninger om indgreb i selvbestemmelsesretten udarbejdes en skrivelse til borgeren (eller dennes værge/forældre). Heri forefindes en beskrivelse af situationen, en stillingtagen til lovligheden af magtanvendelsen og en klagevejledning.

   

  Borgerne fra andre kommuner, som benytter tilbud i Guldborgsund kommune, får deres indberetningssager behandlet af egen kommune. 

   

  Indberetninger fra de tilbud i Regionen som Guldborgsund Kommune anvender, sagsbehandles af Regionen.

   

  Følgende er en kort gennemgang af de tal, som fremgår af bilaget.

   

  Der har i 2013 været et stort fald i indberetninger af magtanvendelser og ansøgninger om indgreb i selvbestemmelsesretten. Der er i alt indberettet 121 sager, heraf er 51 sager blevet behandlet af andre Kommuner, og 70 sager er behandlet af Guldborgsund Kommune, da disse har vedrørt borgere fra Guldborgsund Kommune. Til sammenligning var der i 2012 i alt 233 sager, hvor Guldborgsund Kommune behandlede 132 sager.

   

  Autismecenter (Gyldenbjergvej) har fortsat flest indberetninger og det største antal sager. Indberetningerne er halveret fra sidste år og omhandler primært 3 borgere.

   

  Autismecenter gør sig mange pædagogiske overvejelser, i forhold til at mindske indgreb i borgerens selvbestemmelsesret. Ansatte på Autismecenteret er bevidste om anvendelse af magt. På personalemøderne er der altid fokus på de indberetninger der har været.

   

  Handicapområdet har haft et stort fald i magtanvendelser fra 2012 til 2013 fordelt på det sammen antal borgere. Episoderne er relateret til bestemte perioder og i forbindelse med særlige begivenheder. Indberetningerne er primært på få borgere og typisk i situationer hvor der er tale om et paradigmeskift for borgerne. Der har været dialog imellem handicapområdet og myndighedskonsulenten vedr. magtanvendelser og de pædagogiske tiltag. Det øgede fokus på området kan have betydning i forhold til det fald, der har været af sager.

   

  På Den Sociale Virksomhed har der forsat været det samme antal borgere involveret i magtanvendelserne, men med et betydeligt stort fald af indberetninger. Der har i 2013 været meget fokus på dette område, i forhold til at finde det rigtige aktivitetstilbud til denne borgergruppe. Det kan være med til at undgå situationer, hvor episode udvikler sig, så der ikke sker magtanvendelse overfor borgerne.

   

  På Center for Sundhed og Omsorg har der ligeledes været et fald i indberetninger af magtanvendelser og ansøgninger om indgreb i selvbestemmelsesretten. Faldet er fra 18 borgere i 2012 til 8 borgere i 2013. Der er stadig det samme antal ”ikke tilladte” magtanvendelser, hvilket kan skyldes, at der, i hygiejnesituationen for denne målgruppe, bliver brugt fastholdelse, for at opretholde omsorgspligten. Der skal ansøges om det inden fastholdelsen må anvendes jf. serviceloven § 126 a.


  Der kan være en sammenhæng imellem de 5 ”ikke tilladte” magtindberetninger, og de færre ansøgninger vedr. fastholdelse i hygiejnesituationerne § 126 a. der har været i 2013.

   

  Faldet af magtanvendelser i Center for Sundhed og Omsorg kan skyldes, at der har været meget opmærksomhed på området og en løbende dialog med distrikterne.

   

  De pædagogiske overvejelser, som tilsynsmyndigheden har ved sagsbehandlingen af magtanvendelsessagerne, videregives til lederne, ligesom problematikkerne gøres til genstand for drøftelse evt. med deltagelse ved et personalemøde på botilbuddet.

   

  I 13 sager (14 sager i 2012) er magtanvendelsen blevet underkendt (ikke tilladt), enten fordi situationen, i henhold til lovgivningen, ikke har berettiget til en magtanvendelse eller også fordi metoden i forhold til magtanvendelsen ikke har kunnet anerkendes.

   

  Generelt giver sagernes karakter ikke grund til bekymring. I det store og hele håndteres sagerne godt i de enkelte dag- og døgntilbud. Beskrivelser af indberetningerne er generelt fyldestgørende.

   

  Lovgrundlag:

  Servicelovens Kapitel 24.


  Økonomiske konsekvenser:

  Der er ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser knyttet til afrapporteringen af magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten.

  BESLUTNING I FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 21-01-2014

  Fraværende: Birgit Holse
   
  Taget til efterretning.
   
   

  BESLUTNING I HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG den 21-01-2014

  Taget til efterretning.
   
   

  Bilag:
 • 7. 

  Drøftelsessag: Oprettelse af råd for socialt udsatte i Guldborgsund Kommune

  INDHOLD

  Indstilling:

  Direktør Alma Larsen indstiller til Handicap og Psykiatriudvalget:

  1. at drøfte mulighederne for oprettelse af et råd for socialt udsatte i Guldborgsund Kommune


  Beskrivelse af sagen:

  Rådet for socialt udsatte, er et råd, der blev nedsat og oprettet af socialministeriet april 2002. Rådet er talerør for en målgruppe, der defineres som: Hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholikere m.fl.

   

  I regeringsgrundlaget ”Et Danmark der står sammen” fra oktober 2011, fremhæves det, at udsatte borgere skal være omgivet af den nødvendige retssikkerhed. Lokale udsatteråd kan være med til at sikre dette. Der opfordres derfor til, at kommuner opretter et Råd for socialt udsatte.

  Disse råd skal give socialt udsatte borgere et lokalt talerør, der sikrer kommunens opmærksomhed på brugernes interesser og fungere som et rådgivende organ på udsatteområdet for Kommunens politiske niveau.

   

  Denne sagsfremstilling har til formål at tilvejebringe information og inspiration til Handicap og Psykiatriudvalget således at udvalget har et afsæt til videre drøftelse - dels af interessen for at etablere et lokalt udsatteråd og dels hvordan et sådant evt. skulle tage sig ud.

   

  Servicestyrelsen har udgivet en inspirations- og erfaringsopsamlingsrapport i 2010 omkring oprettelse af lokale udsatteråd (jf bilag: ”Servicestyrelsen, rapport om Udsatteråd”). Der er taget udgangspunkt i fem kommuner: Odense, Herning, Randers, Esbjerg og Vejle. Her fremgår det bl.a. hvor rådene er forankret i den kommunale organisation, antal medlemmer, arbejdsområde, konkrete eksempler på forretningsordener osv.

   

  Odense kommune har lavet et fyldestgørende baggrundsnotat i forhold til deres udsatteråd og tilhørende politik (jf. bilag: ”Odense kommunes Baggrundsnotat”). Baggrundsnotatet indeholder opgørelser og tal i forhold til målgrupperne, som Odense kommune har valgt at afgrænse som: Hjemløse, stofmisbrugere, udsatte alkoholmisbrugere, prostituerede, udsatte etniske minoriteter og traumatiserede, udsatte sindslidende og udsatte børn og unge.


  I baggrundsnotatet er anvendt en firedimensional definition af socialt udsatte og udsathed: A: Målgrupper, B: Forhold af betydning, C: Varighed, D: Omverdenens inkluderende politikker og indsatser (se evt. bilag ”Odense kommunes Baggrundsnotat” side 5)

   

  I ”Socialpolitisk Grundlag” 2009 udgivet af Rådet for Socialt Udsatte (jf. bilag: ”Socialpolitisk Grundlag”). Diskuteres bl.a. forskellen på at leve med udsattefaktorer (fx psykisk sygdom, langtidsfattigdom) og stadig være integreret i samfundet eller at være decideret udstødt.

   

  I Center for Socialområdet er der udarbejdet en oversigt over hvordan andre kommuner har oprettet udsatteråd. Oversigten tager udgangspunkt i servicestyrelsens inspirations- og erfaringsopsamlingsrapport 2010 (jf. bilag: ”Sådan har andre kommuner oprettet udsatteråd”)

   

  Overvejelser i forbindelse med oprettelse af et udsatteråd i Guldborgsund kommune:

  · Afgrænsning af målgruppen – Hvem er det der er socialt udsat? Hvilke interesseorganisationer drejer det sig om? Er der nogle som allerede indgår i andre sammenhænge? (handicappede, psykisk syge, fattige børn osv.). Kan man samle ’udsatte’ borgere fra andre områder og give dem deres eget område?

  · Udarbejdelse af politik på området – Hvad er vision og målsætninger? (Fokusområder kunne være: Adgang til sundhed, adgang til bolig, adgang til arbejdsmarked).

  · Hvor skal udsatterådet forankres i organisationen? 

   

  Lovgrundlag:

  Der er ikke noget lovgrundlag.  Økonomiske konsekvenser:

  Der er ingen økonomiske konsekvenser.

   

  BESLUTNING I HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG den 21-01-2014

  Drøftet.
   

  Bilag:
 • 8. 

  Beslutningssag: Kommunikation

  INDHOLD

  Indstilling:

  Direktør Alma Larsen indstiller,

  1. at Handicap og Psykiatriudvalgets beslutter hvad der skal kommunikeres fra mødet.

  Beskrivelse af sagen:

  I henhold til kommunikationspolitik for Guldborgsund Kommune, skal der tages stilling til, hvad der skal kommunikeres ud fra punkterne på dagsordenen.

   

  BESLUTNING I HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG den 21-01-2014

  Der kommunikeres i.f.t. pkt. 5.
   

Senest opdateret:  24. Juli 2014