Genveje

Guldborgsund Kommune

Bøtøskoven

Skoven ved Bøtø på det sydlige Falster skal være levested for flere af de sjældne arter i den danske natur

Et storstilet projekt til 15 mio. kroner skal omdanne 150 ha mørke granbevoksninger til lyse skove med åbne sletter, der afgræsses af kvæg og vildheste. Det er bl.a. havørn, rødtoppet fuglekonge, sortstrubet bynkefugl, ni arter af flagermus og sommerfugle som f.eks. sort ildfugl, der skal have bedre levesteder.

Det er Den Danske Naturfond, som har købt skoven, og projektet igangsættes nu i samarbejde med Guldborgsund Kommune. Indsatsen forventes ikke kun at blive en naturgevinst. Området skal også blive et nyt udflugtsmål på Sydfalster. Det gælder ikke mindst for gæsterne i Marielyst – et af landets største sommerhusområder – som bliver nærmeste nabo til projektet.


Klik her for at se videoen i stor størrelse.

Et nyt naturområde og nye levesteder
Formålet med projektet er at standse skovdriften og gennemføre en naturgenopretning af området. Planen er at skabe et naturområde med åbne overdrevsarealer, lysåben græsningsskov, urørt skov og naturlig hydrologi. Projektet vil også skabe nye levesteder for en række sjældne arter.

Området har en helt særlig betydning for trækkende dagsommerfugle, og i lysningerne i skoven samt på diget mod Østersøen findes der forekomster af sjældne sommerfuglearter som fx sort ildfugl. I skoven findes der også en række plantearter, som er sjældne i regionen, bl.a. den fredede kongebregne.

Offentlig adgang og flere naturoplevelser
Da skoven ligger lige op til sommerhusområdet ved Marielyst, er der også et stort potentiale for at åbne området op for offentlighedens adgang og skabe flere naturoplevelser (uden det går ud over naturen).

Bøtøskoven er på 153 ha. Området ligger ud til Østersøen med en 2 km lang kystlinje. I den nordlige ende grænser skoven op til Bøtø Nor (ca. 200 ha lavvandet sø, enge og rørskov), som tidligere er blevet naturgenoprettet. Der skabes dermed over 350 ha sammenhængende natur.

Projektbudget er på ca. 15 mio. kr., som dækker udgifter til køb af skoven og naturgenopretning. Der skal også gøres mere for formidling og faciliteter for publikum.

Projektet er udviklet i partnerskab mellem Den Danske Naturfond og Guldborgsund Kommune.

 

Hør mere om projekt Bøtøskoven her:
TV Øst - Sjældne dyrearter skal bo på Falster.

 

Senest opdateret:  24. Juni 2019

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.