Gå til hovedindhold

Retningslinjer for optagelse og udmeldelse af dagtilbud

Her på siden kan du læse mere om retningslinjer for optagelse og udmeldelse af dagtilbud, i Guldborgsund Kommune.

24. aug. 2023
Ældre end 3 mdr.

Indhold

  Retningslinjer for optagelse og udmeldelse af dagtilbud

   

  1. Opskrivning til dagpleje vuggestue, integrerede institutioner, børnehaver, skolefritidsordninger (SFO) sker via ”Den digitale pladsanvisning”.

  2. ”Pasningsgarantien” omfatter børn i ”aldersgruppen” 26 uger til ca. ni år (til og med 3. klasse), og den udmøntes på 2 måder:
   a) Efter endt orlov: Her kan man tidligst ansøge om optagelse til plads i dagtilbud, når barnet er født. Søger man optagelse, inden barnet er én måned gammel, er man sikret plads, når barnet er 26 uger gammel (garantidato). Søger man optagelse på et senere tidspunkt, gælder regel ”b)” – dvs. at garantidatoen tidligst er, når barnet er 38 uger!
   b) I øvrige situationer: Fra ansøgningsdatoen er barnet sikret en plads senest trw måneder efter med garantidato til den 1. i måneden.

  3. Ved opskrivningen kan man tilkendegive en dato, der ligger mere end tre måneder frem. Denne dato betegnes som ”behovsdatoen”. I disse tilfælde vil behovsdato og garantidato være den samme.

  4. Det er muligt at ændre behovsdatoen – og dermed garanti-datoen – dette kan gøres på den Digitale Pladsanvisning. Den ændrede garantidato er tre måneder fra ændringsdatoen.

  5. Hvis man ikke accepterer et tilbud om optagelse – eller hvis man ikke melder tilbage på et tilbud inden for tidsfristen, slettes man fra listen og skal søge på ny, hvis man stadig ønsker optagelse.

  6. Tilflyttere tilbydes plads senest tre måneder fra ansøgningsdatoen. Ansøgningsdatoen er dato for første henvendelse.

  7. Ønsker man at benytte et privat pasningstilbud, skal man være skrevet på venteliste til et kommunalt tilbud.

   

  Visitationsregler

  (Redigeret oktober 2019)

  Som udgangspunkt søges alle ønsker om optagelse opfyldt – herunder at søskende placeres i samme institution - men kan dette ikke lade sig gøre, gælder følgende prioritering:

  1. Børn bosat i et udsat boligområde jf. Dagtilbudslovens § 26a prioriteres, så det sikres, at der i løbet af et kalenderår maksimalt optages 30% børn i hver enkelt dagtilbud.
  2. Man visiteres til et alderssvarende dagtilbud i det skoledistrikt, hvor man bor.
  3. Kan dette ikke lade sig gøre, visiteres man til et dagtilbud i det nærmest liggende skoledistrikt.
  4. Kan dette heller ikke lade sig gøre, er man garanteret optagelse i det område (”Nord”, ”Syd” eller ”Vest”), hvor man bor.

  Hvis der er flere ansøgere til et dagtilbud, end der er ledige pladser i det pågældende dagtilbud, visiteres de børn, der har været opskrevet længst (”højest anciennitet”) til dagtilbuddet.

  Man kan søge om overflytning én gang fra et dagtilbud til et andet. Skulle særlige forhold (sociale, sundhedsmæssige, geografiske o.l.) gøre sig gældende, kan yderligere ansøgning fremsendes.

  Ved flytning inden for kommunegrænsen, kan der søges om overflytning til et dagtilbud i det område, man flytter til, og man bliver prioriteret i forhold til øvrige ansøgere fra skoledistriktet, man flytter til.

  Som udgangspunkt overflyttes barnet fra dagpleje/vuggestue til børnehave den måned, hvor barnet bliver 2 år og 10 måneder år. Tidligere eller senere overflytning kan ske på baggrund af barnets udvikling. Beslutningen træffes af afleverende og modtagende institution på baggrund af udtalelse fra PPC og eventuelt sundhedsplejersken.

  Iht. fundats har ansatte på Centralsygehuset fortrinsret til optagelse i ”Firkløveren”.

   

  Ind- og udmeldelse

  1. Man kan melde ind og ud til den 1. i måneden. Behovsdato og garantidato kan kun være den 1. i en måned.
  2. Udmeldelse sker med minimum én måneds varsel.
  3. Udmeldelsen skal ske via digital Pladsanvisning, eller særlig blanket.
  4. Ind- og udmeldelse af SFO kan ske pr. telefon.

  Kontakt

  Center for Børn & Læring

  Pladsanvisningen

  Telefon: 54 73 34 34

  Send Digital Post (kræver MitID)