Gå til hovedindhold

Hjælp og vejledninger til byggetilladelse

Her finder du information, som kan hjælp dig med at komme godt fra start til slut i dit byggeprojekt og undgå de typiske fejl

Indhold

  Undgå de typiske fejl...

  ... som forlænger din sagsbehandlingstid unødigt. 

  Herunder finder du en lang række nyttige værktøjer til din byggeansøgning, så du undgår de typiske fejl og hurtigst muligt kan komme i gang med dit byggeri. 

  Byg og Miljø

  Du skal søge om byggetilladelse via ansøgningsportalen Byg og Miljø.  På siden bliver du guidet gennem ansøgningsprocessen. Husk at du skal have en tilladelse, før du kan starte dit byggeri.

  Vi anbefaler, at du orienterer dig i "Hjælp til Byg og Miljø" via linket herunder, inden du søger, så du undgår de typiske fejl, som kan forlænge din sagsbehandlingstid markant.

  Hjælp til Byg og Miljø

  Videovejledning

  Videoen gennemgår hvordan man kommer godt i gang med at ansøge i Byg og Miljø. Den er produceret af Hjørring Kommune.

  Se video om ansøgningsprocessen i Byg og Miljø

  Brand- og konstruktionsklasse

  De fleste enfamilie- og sommerhuse ases normalt for at være simpelt og traditionelt byggeri. Der skal du i Byg & Miljø vælge brandklasse 1 og konstruktionsklasse 1. Der ud over, skal du begrunde dit valg. Når du bygger efter kendte danske metoder, vil en tilstrækkelig begrundelse være en henvisning til kendte vejledninger.

  Eksempler på begrundelse for brandklasse 1:

  Eksempler på begrundelse for konstruktionsklasse 1:

  Sekundært byggeri skal som minimum indplaceres i brandklasse 1 og konstruktionsklasse 1. Såfremt byggeriet ikke kræver en byggetilladelse, er du dog fritaget for at indplacere det i brandklasse og konstruktionsklasse.

  Brandklasse 1

  Ud over indplacering, skal du i Byg & Miljø, begrunde dit valg. 

  Eksempler på begrundelse for brandklasse 1:

  Konstruktionsklasse 1

  Ud over indplacering, skal du i Byg & Miljø, begrunde dit valg. 

  Eksempler på begrundelse for konstruktionsklasse 1:

  Tegningsmateriale

  For at vi kan behandle din sag, skal vi bruge tegninger af dit byggeri. Du må gerne lave dem selv, men det er vigtigt at de laves korrekt. Vi skal som udgangspunkt altid bruge en situationsplan, en plantegning og facadetegninger. På Byg og Miljø finder du beskrivelser og eksempler.

  Læs mere på Byg og Miljø

  Erklæring om tekniske forhold og færdigmelding

  Der gøres opmærksom på at nedenstående kun er en vejledning, dokumentionskrav kan variere alt afhængig af sagstype. Nedenstående anvendes også for alle typer bygninger med personophold og overnatning, dog kan dokumentations krav variere. De fleste punkter vil også finde anvendelse ved ombygning alt afhængig af sagstype.

  Du skal i erklæringen afkrydse, hvilke kapitler i bygningsreglementet byggeriet er omfattet af. Ved færdigmelding af dit byggeprojekt, skal Guldborgsund Kommune modtage alt relevant materiale for hvert af de afkrydsede kapitler. Der kan ikke gives ibrugtagningstilladelse, før Guldborgsund Kommune har modtaget fyldestgørende materiale for alle de afkrydsede kapitler.

  Det er derfor vigtigt, at du helt fra opstarten af din byggesag er opmærksom på mængden og kompleksiteten af den dokumentation, der skal indsendes både ved opstart og afslutning af din byggesag.

  Dokumentationen, som skal indsendes både ved ansøgning og ved færdigmelding af dit byggeprojekt, sikrer, at byggeriet lever op til bygningsreglementets bestemmelser.

  Du kan se i bygningsreglementet BR18, hvilke krav der stilles under de enkelte kapitler.

  Nedenfor gives et kort oprids af, hvornår hvilke kapitler skal afkrydses, samt hvad der skal indsendes ved færdigmelding.

  • Skal ikke afkrydses ved sommerhuse og sekundære bygninger.
  • Skal altid afkrydses ved opførelse af nyt enfamiliehus.
  • Skal afkrydses ved tilbygninger til enfamiliehuse, hvis der etableres en yderdør.

  Hvis punktet skal afkrydses, skal der ved færdigmelding sendes:

  • Tegning der viser forberedelse til niveaufri adgang ved en af bygningens yderdøre i stueetagen.
  • Plantegning som viser, at alle yderdøre har en fri passagebredde på mindst 0,77 meter. På den side af døren, der åbner mod personen, skal der være mindst 0,5 meter ved siden af døren modsat hængselsiden, hvilket også skal vises på plantegningen.

  Læs mere på bygningsreglementet.dk

  • Skal altid afkrydses ved opførelse af nyt enfamiliehus eller sommerhus.
  • Skal afkrydses ved tilbygninger og sekundære bygninger, hvis der laves ny placering til affaldshåndtering.

  Hvis punktet skal afkrydses, skal der ved færdigmelding sendes:

  • Redegørelse for den valgte affaldsløsning. BR18 §64 skal overholdes – dvs. affaldssystemerne må ikke skabe risiko for personers sundhed, der må ikke opstå gener f.eks. støj- og lugtgener, kildesortering skal være muligt og der må ikke ske unødigt forbrug af energi.
  • Placering af affaldssystem skal vises på situationsplan.

  Læs mere på bygningsreglementet.dk

  • Skal altid afkrydses, hvis der opføres en bygning, som medfører et øget tagareal, dvs. skal også afkrydses ved sekundære bygninger og tilbygninger.
  • Skal afkrydses, hvis bygningen kræver afløb til spildevand eller regnvand.

  Hvis punktet skal afkrydses, skal der ved færdigmelding sendes:

  • Redegørelse for valg af afløbsløsning – også i relation til anden lovgivning. Gælder både afløb for spildevand, regnvand og vand fra tekniske installationer.
  • Afløbsplan med angivelse af afløb. Det kan evt. indtegnes på fundamentplan eller plantegning.
  • Situationsplan med angivelse af afledning af regn- og spildevand. Af tegningen skal fremgå rørdimensioner, hældning på rør og dimensioner på brønde. Afløbsinstallationer skal dimensioneres som anvist i DS 432 Norm for afløbsinstallationer.
  • (Hvis der etableres højvandslukker/pumper eller udluftning skal det fremgå af afløbstegningerne.)
  • Drifts- og vedligeholdelsesmanual. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, samt beskrivelse af hvordan og hvor ofte vedligeholdelse skal ske. Ubenyttede dele af en afløbsinstallation skal sikres mod indtrængen af rotter ved afpropning.
  • Der skal redegøres for, at tagvand holdes på egen grund.

  Læs mere på bygningsreglementet.dk

  • Skal altid afkrydses, hvis bygningen kan placeres i brandklasse 1-4.

  Hvis punktet skal afkrydses, skal der ved færdigmelding sendes:

  (vejledning gælder kun ved brandklasse 1 og hvor de præ-accepterede løsninger bruges i deres helhed)

  • Tegninger, der viser bygningens størrelse (etageareal på højst 600 m² og maks. 2 etager).
  • Situationsplan, der viser bygningernes placering på ejendommen i forhold til anden bebyggelse og i forhold til skel mod nabo, vej og sti.
  • Beskrivelse af brandforhold. Det skal dokumenteres, hvordan brandsikkerheden i den færdige bygning er udført, og at det er i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger. Det er blandt andet et krav, at bygningen udføres med røgalarmanlæg som er tilsluttet strømforsyning, og som udføres med batteribackup. Røgalarmer med batteribackup kan evt. vises på en plantegning.
  • Drifts- og vedligeholdelsesmanual. Drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden i og ved bygninger skal ske, så det sikres, at sikkerheden i tilfælde af brand er opretholdt i hele bygningens levetid. Eksempel på drift, kontrol og vedligehold er:
  • Røgalarmanlæg skal løbende vedligeholdes. Røgalarmerne skal testes jævnligt, og batterier skal udskiftes efter behov.
  • Ved branddøre, for eksempel i den brandmæssige opdeling mellem kælder og stueetage, skal døren og eventuel dørpumpe, der sørger for branddørens selvlukkende funktion, testes jævnligt, så det sikres, at branddøren altid kan lukke automatisk.
  • I bygninger med udvendige overfladesystemer med isoleringsmaterialer, der ikke er mindst materiale klasse D-S2, d2 [klasse B materiale], er det vigtigt, at skader i overfladen, som kan forringe brandsikkerheden, løbende udbedres.

  Ved sekundære bygninger er det tilstrækkeligt at erklære, at vedligeholdelse vil ske hele bygningens levetid.

  • Redegørelse for brug af brandmæssigt egnede materialer, konstruktioner og bygningsdele. Skal evt. suppleres med snittegninger med materialebeskrivelser.
  • Hvor der er krav om brandmæssig adskillelse mellem bolig og garage/carport/udhus skal det fremgå af tegningsmateriale og beskrivelser.

  Læs mere på bygningsreglementet.dk

  • Skal kun afkrydses, hvis der installeres brugerbetjente anlæg, herunder indkast til affaldssystemer, IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg med offentligt tilgængelige servicefunktioner.

  Hvis punktet skal afkrydses, skal der ved færdigmelding sendes:

  • Beskrivelser og tegninger af anlægget.
  • Adgangsareal frem til anlægget skal vises. Arealet skal mindst være 1,3 meter bredt, og niveauforskelle i dette areal skal være udlignet.
  • Højden af anlægget skal vises. Anlægget skal være placeret i en højde, så det kan benyttes af brugerne ved egen hjælp.

  Læs mere på bygningsreglementet.dk

  • Skal altid afkrydses, når der skal udføres enhver art af byggearbejde.

  Hvis punktet skal afkrydses, skal der ved færdigmelding sendes:

  • Redegørelse for byggepladsens indretning. Dette kan vises med en byggepladsplan eller fotos under byggeperioden. Vej samt vejoverkørsler skal holdes frie for byggematerialer.
  • Redegørelse for hvordan affald håndteres.

  Læs mere på bygningsreglementet.dk

  • Skal ikke afkrydses ved sommerhuse og sekundære bygninger.
  • Skal altid afkrydses ved opførelse af nyt enfamiliehus.
  • Skal altid afkrydses ved tilbygninger til enfamiliehuse inkl. udestuer.

  Hvis punktet skal afkrydses, skal der ved færdigmelding sendes:

  • Indretningsplan som viser, at boligen indeholder beboelsesrum, køkken, bade- og wc-rum. Der skal være wc-rum i adgangsetagen.
  • Målsatte plantegninger, der viser rummenes størrelser og udformning. Boligen skal projekteres og udføres, så boligen som helhed samt de enkelte rum har en hensigtsmæssig størrelse og udformning.
  • Plantegningerne skal redegøre for, at boligens døre har en hensigtsmæssig bredde, og at døre til vindfang, forstuer, gange, beboelsesrum, køkken, bade- og wc-rum i adgangsetagen har en fri passagebredde på mindst 0,77 meter. Vindfang, forstuer, gange og lignende skal desuden have en fri bredde på mindst 1,0 meter. (Eller 1,3 meter, hvis der er døre eller skabsdøre i siderne af gangarealet)
  • Snittegninger som viser rummenes loftshøjder samt naturligt terræn uden for rummene. Gulvet i beboelsesrum og køkken må ikke ligge lavere end det naturlige terræn udenfor.
  • Snittegning og plantegning skal også vise, hvis der etableres en hems.

  Læs mere på bygningsreglementet.dk

  • Skal aldrig afkrydses ved bygning i tilknytning til enfamiliehuse eller sommerhuse.

  Læs mere på bygningsreglementet.dk

  • Skal altid afkrydses ved opførelse af enfamiliehus eller tilbygninger hertil.
  • Skal altid afkrydses ved opførelse af sommerhus eller tilbygninger hertil.
  • Skal altid afkrydses hvis bygningen opvarmes.
  • Skal ikke afkrydses ved sekundære bygninger eller udestuer.

  Hvis punktet skal afkrydses, skal der ved færdigmelding sendes:

  • Energirammeberegning. Energiberegningen skal indeholde forudsætninger og værdier for de tekniske anlæg. Dette gælder alene for nybyggeri til helårsboliger.
  • Dokumentation for tæthed i form af en trykprøvning. Dette gælder alene for nybyggeri til helårsboliger.
  • Oplysninger om opvarmningsform.
  • Varmetabsramme eller en redegørelse for samtlige u-værdier og beregning af glasareal i %. Dette gælder alene for tilbygninger, ombygninger og sommerhuse.
  • LCA-beregning. Ved opførelse af nye bygninger - ikke til- og ombygning.

  Læs mere på bygningsreglementet.dk

  • Skal afkrydses, hvis der i bygningen etableres energiforsyningsanlæg, fx varmepumpe, solceller og lignende. Dette gælder både sommerhuse, enfamiliehuse samt tilbygninger hertil.
  • Skal ikke afkrydses, hvis eneste varmeinstallation er fjernvarme.

  Hvis punktet skal afkrydses, skal der ved færdigmelding sendes:

  • Drifts- og vedligeholdelsesmanual. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske.

  Læs mere på bygningsreglementet.dk

  • Skal altid afkrydses, hvis der anvendes byggematerialer. Dvs. også ved sekundære bygninger.

  Hvis punktet skal afkrydses, skal der ved færdigmelding sendes:

  • Erklæring om, at anvendte materialer er CE-mærket. Byggematerialer må ikke påvirke bygningers indeklima, herunder afgive gasser, partikler, ioniserende stråling eller andet, der kan give anledning til sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklimaforhold. I forbindelse med ombygninger skal det sikres, at sundhedsskadelige stoffer som f.eks. asbest, pcb, bly eller andet ikke spredes til indeklimaet.
  • Snittegning eller beskrivelse af at bygningen er radonsikret i henhold til gældende regler.

  Læs mere på bygningsreglementet.dk

  • Skal altid afkrydses ved opførelse af enfamiliehus eller tilbygninger hertil.
  • Skal altid afkrydses ved opførelse af sommerhus eller tilbygninger hertil.
  • Skal altid afkrydses ved sekundære bygninger.

  Hvis punktet skal afkrydses, skal der ved færdigmelding sendes:

  • Snittegning eller beskrivelse af at bygningen er fugtsikret. Bygningen skal være sikret mod fugt fra indeklima, undergrund, grundvand og overfladevand. Tegningen eller beskrivelse skal desuden redegøre for, at der er udført vådrumssikring i alle vådrum herunder baderum, bryggers og wc.

  Læs mere på bygningsreglementet.dk

  • Skal altid afkrydses, hvis bygningen kan placeres i konstruktionsklasse 1-4.

  Hvis punktet skal afkrydses, skal der ved færdigmelding sendes:

  (vejledning gælder kun ved konstruktionsklasse 1)

  • Dokumentation af bærende konstruktioner i form af statiske beregninger.

  Læs mere på bygningsreglementet.dk

  • Skal kun afkrydses, hvis der søges om en legeplads. Legepladser er ikke omfattet denne vejledning.

  Hvis punktet skal afkrydses, skal der ved færdigmelding sendes:

  • Ved legepladser i forbindelse med fx rækkehusbebyggelser skal det fremgå af projektet at de overholder DS/EN 1176 – serien vedr. selve legepladsredskaberne og DS/EN 1177 vedr. faldunderlag.

  Læs mere på bygningsreglementet.dk

  • Skal altid afkrydses ved opførelse af enfamiliehus eller tilbygninger hertil.
  • Skal altid afkrydses ved opførelse af sommerhus eller tilbygninger hertil.
  • Skal ikke afkrydses ved sekundære bygninger eller udestuer.

  Hvis punktet skal afkrydses, skal der ved færdigmelding sendes:

  • Redegørelse for, at boligen er projekteret i overensstemmelse med DS490 for boliger.
  • Redegørelse for indendørs støj fra trafik samt støj fra tekniske installationer i boligen. Dette gælder alene for enfamiliehuse eller tilbygninger hertil. Hvis boligen placeres tæt op af en stærk trafikeret vej, skal der desuden indsendes en støjberegning.
  • Redegørelse for, at de tekniske installationer ikke medfører et generende støjniveau umiddelbart uden for bebyggelsens vinduer til beboelsesrum, køkken eller på bebyggelsens rekreative arealer, herunder altaner, uderum og lignende. Dette gælder alene for sommerhuse eller tilbygninger hertil.

  Læs mere på bygningsreglementet.dk

  • Skal altid afkrydses ved opførelse af enfamiliehuse eller tilbygninger hertil samt ved udestuer.
  • Skal altid afkrydses ved opførelse af sommerhuse eller tilbygninger hertil.
  • Skal ikke afkrydses ved sekundære bygninger.

  Hvis punktet skal afkrydses, skal der ved færdigmelding sendes:

  • Dokumentation for, at der er tilstrækkelig dagslystilgang.
  • Tilstrækkelig tilgang af dagslys kan dokumenteres ved, at glasarealet uden skyggende forhold svarer til mindst 10 pct. af det relevante gulvareal. Det angivne glasareal skal korrigeres for evt. skyggende omgivelser, reduceret lystransmittans mv. Alternativt kan tilstrækkeligt dagslys dokumenteres ved at eftervise, at den indvendige belysningsstyrke fra dagslys er 300 lux eller mere ved mindst halvdelen af det relevante gulvareal i mindst halvdelen af dagslystimerne.
  • Opføres en udestue, skal det sikres, at de bagvedliggende rum har tilstrækkelig dagslystilgang.
  • Plan- og facadetegninger der viser, at beboelsesrum forsynes med vinduer, der er anbragt, så personer i rummene kan se ud på omgivelserne.

  Læs mere på bygningsreglementet.dk

  • Skal altid afkrydses ved opførelse af enfamiliehus eller tilbygninger hertil.
  • Skal altid afkrydses ved opførelse af sommerhus eller tilbygninger hertil.
  • Skal ikke afkrydses ved sekundære bygninger eller udestuer.

  Hvis punktet skal afkrydses, skal der ved færdigmelding sendes:

  • Dokumentation for det termiske indeklima. Det skal ske ved beregning på grundlag af forholdene i de kritiske rum og baseres på Design Reference Year, DRY 2013 for kalenderåret 2010. For boliger kan der anvendes en forenklet beregning, jf. SBi-anvisning 213 bygningers energibehov.
  • For boliger, hvor der er mulighed for at åbne vinduer og skabe udluftning, kan bestemmelsen normalt anses som overholdt, når der gennem beregning kan påvises, at der maksimalt er 100 timer pr. år af brugstiden, hvor rumtemperaturen overskrider 27 grader og 25 timer pr. år, hvor rumtemperaturen overskrider 28 grader. Det er en forudsætning for brug af disse temperaturgrænser, at der er mulighed for at skabe udluftning, da udluftning giver mulighed for at acceptere højere temperaturer. Som dokumentation skal der fremsendes en beregning.
  • Beskrivelse af, at installationerne er isoleret i henhold til DS 452 samt udført i overensstemmelse med DS 469.
  • Dokumentation for gennemført funktionsafprøvning af varme- og køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at varme- og køleanlæggene overholder bygningsreglementets krav til indregulering og styring.
  • Drifts- og vedligeholdelsesmanual. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske.

  Læs mere på bygningsreglementet.dk

  • Skal altid afkrydses ved opførelse af nyt enfamiliehus eller sommerhus.
  • Skal afkrydses ved tilbygninger til enfamiliehuse og sommerhuse, hvor der opføres rum med vandforsyning, fx hvis der etableres køkken, bad/wc eller bryggers.
  • Skal afkrydses ved sekundære bygninger, hvis der etableres vandforsyning.

  Hvis punktet skal afkrydses, skal der ved færdigmelding sendes:

  • Redegørelse for at projektet er udført i henhold til DS 439 Norm for vandinstallationer, herunder sikkerhed mod tilbagestrømning.
  • Drifts- og vedligeholdelsesmanual. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske.
  • Eksempel på drift og vedligehold er:
  • Før at en vandinstallation eller dele af en installation må tages i brug, også efter reparation, skal der foretages en gennemskylning med drikkevand.
  • Ubenyttede installationer skal afmonteres den del af installationen, som er i brug for at forhindre bakterievækst mv.

  Læs mere på bygningsreglementet.dk

  • Skal altid afkrydses ved opførelse af enfamiliehus eller tilbygninger hertil.
  • Skal altid afkrydses ved opførelse af sommerhus eller tilbygninger hertil.
  • Skal ikke afkrydses ved sekundære bygninger.

  Hvis punktet skal afkrydses, skal der ved færdigmelding sendes:

  • Hvis enfamiliehuset eller sommerhuset kun ventileres med naturlig ventilation, skal følgende indsendes:
  • Dokumentation for, at beboelsesrum og boligen som helhed har en udelufttilførsel på mindst 0,30 l/s pr. m² opvarmet etageareal.
  • Dokumentation for, at køkkener forsynes med emhætte med udsugning over kogepladerne. Emhætten skal have regulerbar, mekanisk udsugning og afkast til det fri og have tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavning. Udsugningen skal kunne forøges til mindst 20 l/s.

  Ventilation i vådrum skal også dokumenteres. For ventilationsanlæg fremsendes dokumentation og funktionsafprøvning samt drift og vedligeholdelse.

  Læs mere på bygningsreglementet.dk

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Byggeri

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefontider
  Mandag-onsdag 9-11
  Torsdag 15-17
  Fredag 9-11

  Telefon: 54 73 20 95

  Send digital post - borger (kræver MitID)

  Send digital post - virksomhed (kræver MitID)