Gå til hovedindhold

Ejendomsskat

Du betaler ejendomsskat (grundskyld) til den kommune, din ejendom ligger i

Ejendomsskat

Indhold

  Hvis du ejer fast ejendom i Guldborgsund Kommune, er grundskylden i 2023 fastsat til 32,34 promille af ejendommens grundværdi eller grundskatteloftsværdien.

  Hvornår skal jeg betale?

  Vi udsender ejendomsskattebilletten til din digitale postkasse den 21. november, og beløbet opkræves i to rater:

  1. rate forfalder til betaling den 1. januar 2023 med sidste rettidige indbetaling den 6. januar, og 2. rate forfalder til betaling den 1. juli 2023 med sidste rettidige indbetaling den 6. juli.

  Ved for sen indbetaling udgør renten 0,48% pr. påbegyndt måned. Renten er ikke fradragsberettiget på selvangivelsen.

  Du skal være opmærksom på, at hvis din ejendom ikke er tilmeldt NETS (Betalingsservice), udsendes indbetalingskort til din e-Boks umiddelbart før forfaldsdato.

  Rottebekæmpelse, pumpebidrag, dækningsafgift og lån

  Du betaler også et gebyr for rottebekæmpelse samt eventuelt pumpebidrag (kystbeskyttelse) via ejendomsskattebilletten. Rottebekæmpelse opkræves med 0,12 promille af ejendomsværdien.

  Vi opkræver ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme.

  Opfylder du visse betingelser, kan du ansøge om lån til betaling af ejendomsskat. Det kan du læse mere om her:

  Du kan søge om lån til betaling af dine ejendomsskat (indefrysning af ejendomsskat), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

  Du kan endvidere søge om lån til tilslutningsudgifter til for eksempel tilslutning til fjernvarme, kloakanlæg eller lignende, hvor der er tilslutningspligt.

  Hvordan ansøger jeg?

  For at få lånet skal du eller din ægtefælle have fast bopæl her i landet, være fyldt 65 år eller få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn. Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger.

  Vi sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges.

  Du kan ansøge om lån til betaling af ejendomsskatter her (nyt vindue). Husk at have din MitID klar til ansøgningen.

  Ansøgningsfrist

  Ansøgningsfristen for lån til betaling af ejendomsskatter fra 1. rate af ejendomsskatten er den 1. november i det forrige kalenderår.

  Ansøgningsfristen for lån til betaling af ejendomsskatter fra 2. rate af ejendomsskatten er den 1. juni i det pågældende år.

  Det betyder, at din ansøgning og dokumentation senest skal være fremme hos os henholdsvis den 1. november eller 1. juni. Hvis vi modtager ansøgningen efter disse datoer, kan vi først give lånet fra den efterfølgende rate.

  23.11.2022 16.11

  Ejendomsvurdering, grundskyld og ejendomsværdiskat

  Ejendomsværdiskat skal betales af alle, der ejer en ejerbolig i Danmark eller udlandet. Skatten betales af den samlede værdi af din faste ejendom med grund og bygninger.

  De fleste betaler automatisk ejendomsværdiskatten over trækprocenten på skattekortet. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på tilsendt girokort. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

  Ejendomsværdiskatten kan nedsættes, hvis:

  • Du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har begrænset indtægt.
  • Boligen har været ubeboet i en periode.
  • Boligen har været delvist udlejet.
  • Du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
  • Du har købt boligen senest den 1. juli 1998.

  Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter, hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

  For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

  • have fast bopæl i Danmark eller i et land, hvor de danske skattemyndigheder kan få oplysninger om din eller din ægtefælles indkomst
  • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

  Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

  Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten er på 0,48 procent (0,47 procent i 2021).

  Du betaler grundskyld - også kaldet ejendomsskat - til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af det laveste af:

  • Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.
  • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

  Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat, skal du kontakte borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

  Som boligejer har du siden 2018 muligvis fået indefrosset en del af din grundskyld, dvs. ejendomsskat. Det betyder i praksis, at du i 2018-2020 ikke løbende har skullet betale en eventuel stigning i grundskylden. Det skal du først, når du sælger din bolig.

  Fra andet halvår af 2021 er den midlertidige indefrysningsordning blevet gjort frivillig. Du kan derfor beslutte at betale eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom.

  Kommunen indefryser stigninger i grundskyld

  En indefrysning vil sige, at kommunen yder et lån til betaling af din eventuelle grundskyldsstigning, og at betalingen udskydes til et senere tidspunkt. Indefrysningen er rente- og gebyrfri. Kommunen indefryser årlige stigninger på mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer. Hvis beløbet er lavere end det, betaler du det som en del af den samlede grundskyld. 

  På dine ejendomsskattebillet og årsopgørelser over indefrosset grundskyld fra kommunen kommunale ejendomsskatter kan du både se, hvor stort det indefrosne beløb er for det pågældende år og samlet set. 

  Når du sælger din bolig, skal hele det indefrosne beløb betales til kommunen. Det sker ved, at kommunen sender dig en opgørelse og en opkrævning.

  Indefrysningsordningen må ikke forveksles med lån til betaling af ejendomsskat for pensionister. 

  Hvis du har spørgsmål til indefrysningen af grundskyld, kan du kontakte kommunen.

  Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er pr. 1. maj 2021 ændret til en frivillig ordning. Det betyder, at du selv kan vælge at betale dine indefrosne grundskyldsstigninger. Det gør du ved at benytte selvbetjeningen.

  Hvis du framelder dig ordningen

  Hvis du framelder dig indefrysningen af grundskyldsstigninger, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er kun din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det. 

  Hvis du framelder dig ordningen, men fortryder

  Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit valg. Du har dog mulighed for at tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste ikke-forfaldne grundskyldsrate. Hvis du gør det, bliver eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden igen indefrosset.

  Hvis du ikke framelder dig ordningen

  Hvis du ikke gør noget, fortsætter ordningen som hidtil. Eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom vil altså fortsat blive indefrosset. Indefrysningen vil også fremover være gebyr- og rentefri.  

  Du kan framelde eller tilmelde dig det meste af året

  Hvis du vælger at framelde dig indefrysningsordningen eller tilmelde dig den igen, kan du som udgangspunkt selv vælge, hvornår du gør det. Der vil dog være korte lukkeperioder i løbet af året:

  • fra grundskyldsopkrævningen bliver udsendt, til opkrævningen forfalder
  • ved den årlige beregning af grundskyld og udskrivning af ejendomsskattebilletter.

  I disse tidsrum vil selvbetjeningen ikke være tilgængelig. I oversigten over dine ejendomme vil du blive oplyst om, hvornår du igen har mulighed for at fra- eller tilmelde dig. Hvis du ejer ejendomme i flere kommuner, kan du opleve, at du kan fra- eller tilmelde dig ordningen i én kommune, men ikke i en anden.  

  Vurderingsstyrelsen begyndte at sende nye ejendomsvurderinger ud i efteråret 2021, og der kommer løbende vurderinger ud til boligejerne. Enfamiliehuse bliver vurderet først, herefter forskellige andre typer ejerboliger – fx sommerhuse og lejligheder – og endelig erhvervsejendomme, leje- og andelsboliger.

  Du kan læse mere om vurderinger på Vurderingsportalen:

  På Vurderingsportalen kan du læse mere om, hvordan du klager.
  Skrevet af Vurderingsstyrelsen

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Ejendomsdata og BBR

  Telefon: 54 73 10 00

  Send digital post (kræver MitID)