Skip to main content

Ejendomsskat

Du betaler ejendomsskat (grundskyld) til den kommune, din ejendom ligger i

Indhold

  Hvis du ejer fast ejendom i Guldborgsund Kommune, er grundskylden i 2021 fastsat til 32,34 promille af ejendommens grundværdi eller grundskatteloftsværdien.

  Hvornår skal jeg betale?

  Vi udsender ejendomsskattebilletten til din e-Boks den 20. november, og beløbet opkræves i to rater:

  1. rate forfalder til betaling den 1. januar 2021 med sidste rettidige indbetaling den 6. januar, og 2. rate forfalder til betaling den 1. juli 2021 med sidste rettidige indbetaling den 6. juli.

  Ved for sen indbetaling udgør renten 0,4% pr. påbegyndt måned. Renten er ikke fradragsberettiget på selvangivelsen.

  Du skal være opmærksom på, at hvis din ejendom ikke er tilmeldt NETS (Betalingsservice), udsendes indbetalingskort til din e-Boks umiddelbart før forfaldsdato.

  Rottebekæmpelse, pumpebidrag, dækningsafgift og lån

  Du betaler også et gebyr for rottebekæmpelse samt eventuelt pumpebidrag (kystbeskyttelse) via ejendomsskattebilletten. Rottebekæmpelse opkræves med 0,12 promille af ejendomsværdien.

  Vi opkræver ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme.

  Opfylder du visse betingelser, kan du ansøge om lån til betaling af ejendomsskat. Det kan du læse mere om her:

  Lån til betaling af ejendomsskat

  Du kan søge om lån til betaling af dine ejendomsskat (indefrysning af ejendomsskat), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

  Du kan endvidere søge om lån til tilslutningsudgifter til for eksempel tilslutning til fjernvarme, kloakanlæg eller lignende, hvor der er tilslutningspligt.

  Hvordan ansøger jeg?

  For at få lånet skal du eller din ægtefælle have fast bopæl her i landet, være fyldt 65 år eller få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn. Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger.

  Vi sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges.

  Du kan ansøge om lån til betaling af ejendomsskatter her (nyt vindue). Husk at have din NemID klar til ansøgningen.

  Ansøgningsfrist

  Ansøgningsfristen for lån til betaling af ejendomsskatter fra 1. rate af ejendomsskatten er den 1. november i det forrige kalenderår.

  Ansøgningsfristen for lån til betaling af ejendomsskatter fra 2. rate af ejendomsskatten er den 1. juni i det pågældende år.

  Det betyder, at din ansøgning og dokumentation senest skal være fremme hos os henholdsvis den 1. november eller 1. juni. Hvis vi modtager ansøgningen efter disse datoer, kan vi først give lånet fra den efterfølgende rate.

  Indefrysning af stigninger i grundskylden

  Som boligejer har du siden 2018 muligvis fået indefrosset en del af din grundskyld. Det betyder, at en eventuel stigning i grundskylden i perioden 2018-2020 ikke skal betales her og nu, men først når du sælger din bolig.

  Det samlede indefrosne grundskyldsbeløb fremgår af årsopgørelsen over indefrosset grundskyld 2020.

  Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indførtes en obligatorisk midlertidig indefrysningsordning fra 2018. Det betyder, at din kommune indefryser stigninger i grundskylden, hvis den årlige stigning er mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer.

  I den midlertidige indefrysningsordning tilskrives der ikke renter og gebyrer.

  Du skal betale det indefrosne beløb, hvis du f.eks. sælger din ejendom. Når du skal betale det indefrosne beløb, sender din kommune dig en opgørelse og en opkrævning.

  Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende det indefrosne beløb.

  Fra- og tilmelding af indefrysning på Borger.dk fra 2. halvår 2021

  Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning fra 2. halvår 2021.

  Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

  Du kan framelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk med dit NemID.
  OBS! Løsningen vil være tilgængelig på Borger.dk fra 1. maj 2021.

  Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage.

  Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset fra og med næste grundskyldsrate efter tilmeldingen.

  Hvis du ikke har NemID, kan du kontakte den kommune, som ejendommen er beliggende i, og bede om at blive frameldt eller tilmeldt igen.

  Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil. Der tilskrives heller ikke fremover renter og gebyrer.

  01.09.2020 17:30

  Ejendomsvurdering og ejendomsskat

  Hvad er ejendomsværdiskat?

  Alle, der ejer en ejerbolig, skal betale ejendomsværdiskat. De fleste betaler automatisk skatten over trækprocenten. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på de indbetalingskort, du får sammen med din forskudsopgørelse i november. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

  Nedslag i ejendomsværdiskatten

  Ejendomsværdiskatten kan nedsættes, hvis:

  • Du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har begrænset indtægt.
  • Boligen har været ubeboet i en periode.
  • Boligen har været delvist udlejet.
  • Du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
  • Du har købt boligen senest den 1. juli 1998.
  Hvad er grundskyld (ejendomsskat til kommunen)?

  Du betaler grundskyld (ejendomsskat) til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af det laveste af:

  • Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.
  • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

  Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat, skal du kontakte Borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

  Hvornår kan du klage?

  Se hvornår du kan klage over ejendomsvurderingen på vurdst.dk.

  Skrevet af Skattestyrelsen og Vurderingsstyrelsen

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)