Gå til hovedindhold

Grunde efter nedrivning

Guldborgsund Kommune har del i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Landsbypulje – en pulje til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger i byer med under 4.000 indbyggere eller i det åbne land.

Indhold

  Derfor opkøber vi dårlige ejendomme på tvangsauktion og i fri handel, nedriver dem og sætter de tomme grunde til salg.

  På kortet herunder kan du se hvilke grunde der er til salg i øjeblikket.

  Hvordan køber jeg en af grundene?

  Guldborgsund Kommune har siden 2014 opkøbt og nedrevet faldefærdige og nedslidte ejendomme under Landsbyfornyelsespuljen.

  I den forbindelse ønsker vi at skabe attraktive landdistrikter. Derfor er det blevet vedtaget at ejendomme med særlig attraktiv beliggenhed, som kan bebygges igen, skal udbydes til 20 kr. /m2 med tillæg af moms.

  På de grunde vil man bevare alle forsyningsledninger, såfremt de opfylder nutidige krav.

  Nedrivningsgrunde som er udbudt til 10kr. /m2 uden moms må ikke bebygges igen, det betyder at f.eks. opsætning af drivhus, shelter, container, campingvogn, skurvogne eller andre stationære kørertøjer ikke er tilladt. Her vil samtlige forsyningsledninger blive sløjfet, herunder el, vand, varme og kloak.

  Nedrivningsgrunde som er udbudt til 10kr. /m2 med tillæg af moms må gerne bebygges igen, dog skal der søges om byggetilladelse hos Guldborgsund Kommune.

  Ved køb af nedrivningsgrunde af Guldborgsund Kommune vil en række generelle betingelser være gældende, de er præciseret nedenfor.

  Grunden overtages i øvrigt som entreprenøren efterlader den - groft planeret, hvor nedrivning har fundet sted. Du skal som køber selv sørge for at fjerne eventuel resterende beplantning på grunden.

  Guldborgsund Kommune er ikke bekendt med grundens jordbundsforhold og der udarbejdes ikke jordbundsundersøgelser på grunden. Guldborgsund Kommune garanterer ikke, at der forefindes skelpæle. Der bliver ikke udarbejdet matrikelkort. Grunden sælges med de samme rettigheder, byrder og servitutter, som de har tilhørt tidligere ejere – der henvises til ejendommens blad i tingbogen.

  Da grunden således på handelstidspunktet hverken anvendes til beboelse for sælger eller købes med henblik på bebyggelse og beboelse af køber, er handlen ikke omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (Lovbekendtgørelse nr. 1123 af 22. september 2015). Det betyder, at der ikke gælder fortrydelsesret for hverken køber eller sælger.

  • Er grunden under 5.000 m2, udbydes den til 10 kr./m2. 
  • Er grunden over 5.000 m2 udbydes den til en minimumspris på 10 kr./m2.

  Købesummen er som udgangspunkt uden moms, men kan grunden bebygges igen jfr. Planloven, vil der blive pålagt 25% moms på købesummen, jfr. gældende skatteregler. Dette fremgår af listen over ejendommene.

  Der skal skriftligt (gerne pr. mail) indgives købstilbud på alle grunde. Købstilbud skal lyde på et fast kontant beløb, indeholde oplysninger om køber, ønsket overtagelsesdato samt forventet fremtidig anvendelse af grunden. Købstilbud på grunde over 5.000 m2 skal politisk behandles.

  Kommunen er ikke forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris og tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris. Salg til andre end højestbydende kan ske, såfremt Kommunen vurderer, at der herved varetages en særlig saglig interesse.

  Salg sker først 14 dage efter første annoncering af grundsalget. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

  Vi sørger for udarbejdelse af købsaftale.

  Du skal som køber betale omkostninger til berigtigelse af handlen, herunder for digital tinglysning af skøde eller arealoverførsel samt registreringsafgift til tinglysning. Køber opfordres til at kontakte en advokat eller landinspektør for at høre nærmere til reglerne for berigtigelser samt omkostningerne hertil.

  Du er forpligtet til at tage skøde på grunden senest på overtagelsesdagen, og er berettiget hertil, når hele købesummen er deponeret.