Gå til hovedindhold

Grønne områder

Forskning har vist, at de grønne områder har en positiv indflydelse på vores fysiske og psykiske velbefindende

 • Læs op

Indhold

  Flere undersøgelser tyder på, at ophold i grønne områder, øger modstandsdygtigheden mod sygdomme, og selv en udsigt over grønne områder kan have en positiv indflydelse på helbredet.

  Undersøgelser viser desuden, at ophold i naturprægede områder kan forøge folks følelse af overskud, virke afstressende, forbedre humøret samt forbedre følelsen af selvsikkerhed. Ophold eller spadsereture i grønne omgivelser kan øge koncentrationen hos især ældre eller stressede personer.

  For at opnå alle disse positive effekter kræver det ikke bare én slags grønt område, men flere forskellige. Folk foretrækker forskellige typer områder efter alder, interesse, geografisk placering m.m. Det er derfor vigtigt, at alle har adgang til grønne områder, da det har betydning for vores sundhed og velvære.

  På denne side får du information om de grønne områder vi har. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

  Byparker

  Byparkerne skal være et åndehul i byerne, og så vidt det er muligt, bevares i antal og størrelse.

  De større parkanlæg omfatter anlægget i Stubbekøbing, Svanedammen i Nykøbing F. og Søparken i Sakskøbing.

  I disse områder finder man store græsarealer, trægrupper, vandhuller og forskellige former for beplantning.

  Grønne områder

  Områderne dækker alt fra helt små anlæg til større grønne områder, der fungerer som bydelens friarealer. Disse arealers anvendelse og betydning for borgerne er meget forskellige.

  I nye boligområder skal der sikres bolignære friarealer med mulighed for leg, boldspil mv.

  Gadekær

  Der er i dag cirka 80 gadekær i kommunen. Nogle ligger hen som et vandhul med en bevoksning, der næsten er groet til, mens andre er plejet og vedligeholdt, og bruges som samlingssted for områdets borgere.

  Vores vision er, at gadekærene skal vedligeholdes og fremstå i en naturlig tilstand. Vedligeholdelsen af beplantningen omkring gadekærene administreres  af os.

  Skove og skovlignende arealer

  Vi ejer og har ansvaret for skovene Vesterskoven i Nykøbing F. på ca. 8.7 hektar og den nordlige del af Holmeskoven i  Sakskøbing, på ca. 9.6 hektar. Skovlignende arealer ved Skolestien i Gedser, på ca. 1.2 hektar, Vibehaven i Sundby L., på ca. 1.2 hektar og Mellemvang i Sakskøbing, på ca. 3.2 hektar.

  Her hos os er det vigtigt, at de eksisterende skove bevares, og at de er fremkommelige og anvendelige som rekreative områder. Skovene skal være en aktiv, synlig og prioriteret del af naturen i kommunen.

  Naturprægede grønne områder

  I kommunen findes også de mere naturprægede grønne områder som f.eks. Kroghagen i Gedser og et område ved Havlykkestrand.

  Skanseområdet ved Nysted har både parklignende og naturprægede områder. Her er der grønne områder, hvor græs, buske og træer bliver klippet regelmæssig og steder, hvor naturen stort set passer sig selv.

  Legepladser

  Vi administrerer i dag 23 offentlige legepladser. På legepladserne finder man for eksempel rutsjebaner, gyngestativer, klatrenet, vipper, sandkasser, svævebaner og legehuse. Aktivitetsniveau og antal af legeredskaber er meget forskellig, også med hensyn til hvilken stand de er i.

  I vores Retningslinjer for legepladser er et af målene, at de offentlige legepladser skal indrettes på en sundheds- og sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde, og at børnene får så megen legeværdi som mulig.

  Hundeparker

  I Guldborgsund Kommune er der rige muligheder for at hundeejere kan lufte deres hunde.

  Vi har, med stor hjælp fra frivillige borgere, etableret flere hundeparker og en enkelt hundeskov, hvor det er tilladt at lufte sin hund uden at have den i snor.

  et billede af en hundepark med et hundeparkskilt i forgrunden
  Hundepark (foto: Denni Dalgaard Jørgensen)

  Fælles for alle hundeparkerne er:

  • der er gratis adgang for alle
  • arealerne er hegnet ind, så hundene kan luftes uden at være i snor
  • man skal rydde op efter sig selv
  • vise hensyn over for andre hunde og deres ejere

  Du finder de kommunale hundeparker her:

  Nykøbing F. Hundepark

  Ligger for enden af det store græs-areal ved Østerbroskolen. Kommer du i bil, kan du parkere på Østerbroskolens p-plads på Egevænget. Hundeparken er med hegn adskilt i to dele, så der er et stort område for de store hunde og et mindre område hvor man kan lufte mindre hunde, så de ikke bliver generet af store hunde.

  Nysted Hundepark

  Ligger syd for Nysted Skole. Kommer du i bil kan du parkere få meter fra hundeparken på den lille p-plads ved Ndr Kongemarksvej 18, 4880 Nysted.

  Sakskøbing Hundeskov

  Ligger i Holmeskoven. Kommer du i bil, kan du parkere på grus-parkeringspladsen ved Stadionvej skråt over for motorvejs til-/frakørslen. Indgangen til hundeskoven findes ved grus-parkeringspladsens nordlige ende.

  Du kan læse meget mere om hundeparkerne og alle de andre naturskønne oplevelser på Lolland og Falster i appen Naturlandet Lolland-Falster.

  Træer

  Målet er at skabe frodige træbeplantninger så hurtigt som muligt. Dette kræver, at der skabes gode vækstbetingelser for træerne.

  De nye træer skal først og fremmest sikres plads til rodnettet og beskyttelse mod salt om vinteren. Med begrænsede ressourcer er det afgørende, at indsatsen lægges der, hvor effekten er størst. Det er langt bedre at plante ét træ der trives, frem for to, der sygner hen.

  I forbindelse med eventuelle ønsker om beskæring og fældning af træer, skal der i hvert enkelt tilfælde ske en faglig vurdering i Natur, Miljø og Plan. Der er udarbejdet "Retningslinier for pleje af træer, træfældning, beskæring og plantning", som danner grundlag herfor på kommunens arealer.
  Se vores Retningslinier for pleje af træer, træfældning, beskæring og plantning (nyt vindue).

  Plejeplan

  For at få mest muligt for de midler, der er til rådighed til de grønne områder, udarbejder vi en plejeplan, som er en kvalitetsbeskrivelse for hvert enkelt grønt område. En plejeplan der bygger på, at arealerne er klart defineret og opdelt i elementer (græs, buske, belægning m.v.). Der ud fra kan man beregne, hvad det koster at udføre driftsopgaven.

  Plejeplanen beskriver detaljeret den daglige pleje, ren- og vedligeholdelse af området, og gør det synligt, hvad pengene bruges til.

  Byrådets mål for grønne områder

  Kommunens grønne områder skal tilbyde god plads til den enkelte borger. Der skal altid være mulighed for at finde en uforstyrret plet. Disse muligheder opnås ved at:

  Bevare og forbedre de eksisterende byparker og andre offentlige grønne områder, gøre dem mere anvendelige og tilgængelige samt sikre, at der i takt med byudviklingen udlægges nye arealer til rekreative formål.

  * Værne om mindre landskabselementer som levende hegn, små plantninger, vandhuller, branddamme og gadekær.

  * Sikre og udbygge det eksisterende net af grønne stiforbindelser i kommunen for at forbedre tilgængeligheden til naturområderne.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)