Gå til hovedindhold

Grønne områder

Forskning har vist, at de grønne områder har en positiv indflydelse på vores fysiske og psykiske velbefindende.

Indhold

  Flere undersøgelser tyder på, at ophold i grønne områder, øger modstandsdygtigheden mod sygdomme, og selv en udsigt over grønne områder kan have en positiv indflydelse på helbredet.

  Undersøgelser viser desuden, at ophold i naturprægede områder kan forøge folks følelse af overskud, virke afstressende, forbedre humøret samt forbedre følelsen af selvsikkerhed. Ophold eller spadsereture i grønne omgivelser kan øge koncentrationen hos især ældre eller stressede personer.

  For at opnå alle disse positive effekter kræver det ikke bare én slags grønt område, men flere forskellige. Folk foretrækker forskellige typer områder efter alder, interesse, geografisk placering m.m. Det er derfor vigtigt, at alle har adgang til grønne områder, da det har betydning for vores sundhed og velvære.

  På denne side får du information om de grønne områder vi har. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

  Byparkerne skal være et åndehul i byerne, og så vidt det er muligt, bevares i antal og størrelse.

  De større parkanlæg omfatter anlægget i Stubbekøbing, Svanedammen i Nykøbing F. og Søparken i Sakskøbing.

  I disse områder finder man store græsarealer, trægrupper, vandhuller og forskellige former for beplantning.

  Områderne dækker alt fra helt små anlæg til større grønne områder, der fungerer som bydelens friarealer. Disse arealers anvendelse og betydning for borgerne er meget forskellige.

  I nye boligområder skal der sikres bolignære friarealer med mulighed for leg, boldspil mv.

  Der er i dag cirka 80 gadekær i kommunen. Nogle ligger hen som et vandhul med en bevoksning, der næsten er groet til, mens andre er plejet og vedligeholdt, og bruges som samlingssted for områdets borgere.

  Vores vision er, at gadekærene skal vedligeholdes og fremstå i en naturlig tilstand. Vedligeholdelsen af beplantningen omkring gadekærene administreres  af os.

  Vi ejer og har ansvaret for skovene Vesterskoven i Nykøbing F. på ca. 8.7 hektar og den nordlige del af Holmeskoven i  Sakskøbing, på ca. 9.6 hektar. Skovlignende arealer ved Skolestien i Gedser, på ca. 1.2 hektar, Vibehaven i Sundby L., på ca. 1.2 hektar og Mellemvang i Sakskøbing, på ca. 3.2 hektar.

  Her hos os er det vigtigt, at de eksisterende skove bevares, og at de er fremkommelige og anvendelige som rekreative områder. Skovene skal være en aktiv, synlig og prioriteret del af naturen i kommunen.

  I kommunen findes også de mere naturprægede grønne områder som f.eks. Kroghagen i Gedser og et område ved Havlykkestrand.

  Skanseområdet ved Nysted har både parklignende og naturprægede områder. Her er der grønne områder, hvor græs, buske og træer bliver klippet regelmæssig og steder, hvor naturen stort set passer sig selv.

  Målet er at skabe frodige træbeplantninger så hurtigt som muligt. Dette kræver, at der skabes gode vækstbetingelser for træerne.

  De nye træer skal først og fremmest sikres plads til rodnettet og beskyttelse mod salt om vinteren. Med begrænsede ressourcer er det afgørende, at indsatsen lægges der, hvor effekten er størst. Det er langt bedre at plante ét træ der trives, frem for to, der sygner hen.

  I forbindelse med eventuelle ønsker om beskæring og fældning af træer, skal der i hvert enkelt tilfælde ske en faglig vurdering i Center for Teknik & Miljø. Der er udarbejdet Retningslinier for pleje af træer, som danner grundlag herfor på kommunens arealer.

  For at få mest muligt for de midler, der er til rådighed til de grønne områder, udarbejder vi en plejeplan, som er en kvalitetsbeskrivelse for hvert enkelt grønt område. En plejeplan der bygger på, at arealerne er klart defineret og opdelt i elementer (græs, buske, belægning m.v.). Der ud fra kan man beregne, hvad det koster at udføre driftsopgaven.

  Plejeplanen beskriver detaljeret den daglige pleje, ren- og vedligeholdelse af området, og gør det synligt, hvad pengene bruges til.

  Kommunens grønne områder skal tilbyde god plads til den enkelte borger. Der skal altid være mulighed for at finde en uforstyrret plet. Disse muligheder opnås ved at:

  Bevare og forbedre de eksisterende byparker og andre offentlige grønne områder, gøre dem mere anvendelige og tilgængelige samt sikre, at der i takt med byudviklingen udlægges nye arealer til rekreative formål.

  * Værne om mindre landskabselementer som levende hegn, små plantninger, vandhuller, branddamme og gadekær.

  * Sikre og udbygge det eksisterende net af grønne stiforbindelser i kommunen for at forbedre tilgængeligheden til naturområderne.

  Legepladser

  Se vores offentlige legepladser på et kort.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Natur

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send digital post (kræver MitID)