Gå til hovedindhold

Retningslinjer for pleje af træer (træfældning, beskæring og plantning) på Guldborgsund Kommunes arealer

Guldborgsund Kommune, august 2010

Indhold

  Indledning

  Guldborgsund er en smuk kommune, som har mange grønne områder.

  Karakteristisk for disse områder er, at det typisk er træer og beplantninger, der skaber rammerne og volumen på arealerne.

  Træerne er med til at skabe oplevelser, struktur og variation i landskabet og i byerne, og de danner desuden forbindelseslinier mellem de grønne områder og er vigtige for dyrelivet. Træerne er derfor betydningsfulde elementer for kommunen at bevare, ikke kun af arkitektoniske årsager, men også af biologiske.

  Træer er endvidere en vigtig faktor i klimareguleringen, da de dels er med til at nedbringe atmosfærens CO2-indhold og dels er temperaturregulerende ved at give skygge.

  På Guldborgsund Kommunes arealer er der træer i såvel bymæssig bebyggelse som i det åbne land. Træerne indgår i anlæg/grønne områder, langs veje, i hegn og i skovlignende bevoksninger. Retningslinjerne for fældning, beskæring og plantning af træer skal være med til, i forbindelse med driften af de grønne områder og langs vejene, at bevare og forbedre de nuværende og kommende træbevoksninger og enkeltstående træer på Guldborgsund Kommunes arealer.

  I de skovlignende bevoksninger skal der skabes mere variation og flere gunstige betingelser for dyrelivet, der er knyttet til træerne (såvel insekter, fugle som pattedyr).

  Retningslinjerne skal danne grundlag for håndteringen af henvendelser fra borgere, der ønsker beskæring og fældning af træer på kommunale arealer og af beskærings-, fældnings- og plantningsopgaver, som kommunen vurderer er påkrævet.

  Retningslinjer

  I forbindelse med evt. ønsker om beskæring og fældning af træer, skal der i hvert enkelt tilfælde ske en faglig vurdering i Natur, Miljø og Plan.

  For hver sag bliver afgørelsen taget på følgende grundlag:

  • En besigtigelse af træet, hvor der vil ske en vurdering af træart, alder, sundhed, placering, æstetik og funktion
  • En vurdering af væsentlige gener eller farer for omgivelserne, herunder borgers ejendom og sikkerhed
  • Om træet er omfattet af en lokalplan
  • Om træet er fredet eller bevaringsværdigt
  • Om træet står i fredskov, og derfor er underlagt skovloven
  • Om en eventuel beskæring eller fældning indgår i den normale drift af området.

  Der vil ikke blive imødekommet ønsker om beskæring og fældning af vitale træer, hvis årsagen alene er:

  • Manglende udsigt
  • Skygge på ejendommens grund
  • Nedfaldende blade, kviste og frø på hustage og i haver
  • Træernes afsondring af harpiks og safter
  • Antenne- og parabolforhold.

  Plantning af træer

  Guldborgsund Kommunes mål er at skabe frodige træbeplantninger så hurtigt som muligt. I byområder vil robuste træarter blive foretrukket og uden for byområderne skal arterne foruden at være robuste tillige så vidt som muligt være hjemmehørende.

  Plantning af træer kræver, at der skabes gode vækstbetingelser for træerne. De nye træer skal først og fremmest sikres plads til rodnettet og beskyttelse mod salt om vinteren. Ved plantning af bytræer og vejtræer etableres der en rodvenlig befæstelse. Under en fast belægning er det vigtig, at der er et bærelag af gartnermacadam, som skaber rodvækst under den faste belægning.

  Med begrænsede ressourcer er det afgørende, at indsatsen lægges der, hvor effekten er størst. Det er langt bedre at plante et træ, der trives frem for to, der sygner hen.

  Pleje af træer

  God træpleje giver ikke alene de smukkeste træer, det er også den billigste løsning for kommunen. Et træ, der bliver beskåret forkert eller for meget, kræver efterfølgende en langt større plejeindsats for at undgå, at træet udvikler sig til et såkaldt farligt træ.

  Ved asfaltering og opgravning i vej, fortov og vejrabat skal der udvises hensyn til eksisterende træer, så beskadigelse af såvel rodnet som stamme undgås.

  Styning af træer

  En styning, hvor man fjerner hele træets krone, kan virke som en fristende løsning. Dermed slipper man for at foretage en faglig vurdering af, hvilke grene der er eller kan blive til en sikkerhedsmæssig risiko.

  Fra et æstetisk synspunkt vil man almindeligvis opfatte et træ, der er kraftigt beskåret, som en forringelse af landskabets værdi.

  Fremover er det ikke kommunens målsætning at styne træer med mindre, at træerne har været udsat for en styning før eller hvis træet er plantet til erstatning for et træ, der har været stynet.

  Kommunens træer i fælles hegn og eget hegn

  Der administreres efter reglerne for hegnssyn som angiver

  Naboer må selv bestemme, hvordan hegnet skal se ud. Hvis man ikke kan blive enige er udgangspunktet, at hegnet skal være 1,8 – 2,0 meter højt målt i skel.

  Træer i skel bliver normalt ikke regnet for hegn, men i nogle tilfælde vil træerne tilsammen danne et hegn.

  Hegnssynet vurderer om træerne har karakter af et hegn.

  Bevaringsværdige træer

  De bevaringsværdige træer inden for lokalplanernes områder skal i videst muligt omfang bevares. Dog skal der være mulighed for at fjerne enkelte træer, når de pga. sygdom eller ælde frembyder fare for omgivelserne. I disse tilfælde bør der foretages en genplantning/erstatningsplantning.

  Mål og vision

  I kommunen plantes løbende nye træer, og det er vigtigt at komme i dialog med borgerne, således at mennesker og træer trives sammen.

  Kommunens mål er at gå foran med at etablere en frodig træbeplantning og at udføre en korrekt pleje/beskæring.

  I Kommuneplan 2009-2021 er angivet retningslinjer for henholdsvis hvor stor en procent friareal, der skal indgå i nye bebyggelser og hvor stor en procent grønne arealer, der skal indgå i nye erhvervsarealer.

  Med disse retningslinier for fældning, beskæring og plantning af træer, vil Guldborgsund Kommune forsat kunne bevare og styrke det smukke særpræg af træer og beplantninger i kommunen.

  Grønne områder

  Forskning har vist, at de grønne områder har en positiv indflydelse på vores fysiske og psykiske velbefindende

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send digital post (kræver NemID/MitID)