Gå til hovedindhold

Brug af det offentlige rum

Vi understøtter et godt og aktivt byliv for de lokale erhvervsdrivende og andre, som ønsker at benytte det offentlige vejareal samt byens parker, torve og pladser.

Elpærer på en snor

Indhold

  Vi ønsker at der er gode muligheder for at bruge byrummet. Der skal være plads til at nyde en kop kaffe på en café, gademusikanter, udstilling af forretningernes varer, hyggelig torvehandel, brændte mandler og alt det, der skaber en god stemning i byerne.

  I forsøget på at skabe et pænt og levende bymiljø, hvor tilgængelighed er i højsædet, og hvor trafikken kan afvikles på forsvarlig vis, er det nødvendigt at opstille nogle klare og enkle regler.

  Brug siderne her til at finde information om, hvordan du gør, når du vil bruge det offentlige rum.

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

  Hvis der bliver kørt for stærkt på en vej, kan vi muligvis lave hastighedsdæmpende foranstaltninger, for eksempel vejbump eller chikaner.

  Hvad gør jeg?

  Er din husstand repræsenteret i en grundejerforening, kan en repræsentant fra foreningens bestyrelse kontakte os og beskrive problemet. Eksisterer der ikke en grundejerforening, kan du indsamle underskrifter fra de andre på vejen, så du kan vise, at der er stor opbakning til, at der skal laves foranstaltninger, der kan få bilisternes fart ned. 

  OBS: Bor du på en lukket boligvej laver vi ikke hastighedsdæmpende foranstaltninger. Det samme gælder på veje, hvor der ikke er nogle huse, der har direkte udkørsel til.

  Hvordan er et typisk forløb?

  Når vi har modtaget en henvendelse fra en grundejerforening eller modtaget en henvendelse med en underskriftsindsamling, der viser opbakning fra mange på vejen, så vil vi foretage hastighedsmålinger på vejen, for at kunne vurdere problemets omfang.

  Hvis målingerne viser, at der er mange, der kører med meget høj hastighed, så laver vi en indstilling til Trafiksikkerhedsrådet, som så vil komme med en anbefaling til, hvordan problemet kan løses.

  Viser målingerne at hastigheden på vejen ikke generelt er et problem eller at trafikken er beskeden, så afgøres sagen administrativt. Typisk laves der ikke nogle tiltag på vejen på denne baggrund.

  Det er os eller Vejdirektoratet, der giver tilladelse, hvis du skal råde over et vejareal.

  Du kan ansøge os om at råde midlertidigt over offentlig vej og privat fællesvej.

  Hvordan gør jeg?

  Hvis du har brug for at stille en container, et stillads eller et brændelæs op, eller dit behov vedrører for eksempel grus, byggematerialer, lifte, vejfester, skiltning eller loppemarkeder m.m., og det kun berører en mindre vej i et kort tidsrum, skal du have en tilladelse, inden du må gå i gang.

  Inden du søger om at benytte et areal, kan du tjekke her om arealet er ledigt (nyt vindue).

  Her ansøger du om midlertidig råden over vej:

  Ansøg om anbringelse af container m.v. på veje (nyt vindue)

  Hvis der skal tilsluttes vand og kloak, skal du også kontakte Guldborgsund Forsyning (nyt vindue).

  Hvem bestemmer?

  Vejdirektoratet er vejbestyrelse for statsvejene, mens kommunalbestyrelsen er vejbestyrelse for kommunevejene. Kommunalbestyrelsen er også vejmyndighed for de private fællesveje.

  Tilladelse til at råde over private fællesveje i by og bymæssigt område

  Du skal være opmærksom på, at du kun kan udnytte en tilladelse fra os eller Vejdirektoratet, hvis du også har aftalt det med vejarealets ejer.

  Hvem ejer vejen?

  Her kan du se på et kort, hvem der ejer vejen (nyt vindue).

  Hvis du er i tvivl om, hvem der ejer vejarealet, kan du spørge os.

  Du skal ansøge digitalt

  Du skal ansøge digitalt om enten tilladelse til at råde over vejarealer ved materiel eller arrangementer, eller ved gravetilladelse. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket.

  Det er vigtigt, at det, der bliver anbragt på vejarealerne, ikke er til fare for den øvrige færdsel. Hvis du glemmer at søge om tilladelse, er det en overtrædelse af færdselsloven, vejloven eller privatvejsloven.

  Hvad er et vejareal?

  Et vejareal omfatter både kørebane, cykelsti, fortov, gågader, rabatter og torve. Det afgørende er ikke, hvordan vejarealet ser ud, men om vejbestyrelsen/vejmyndigheden administrerer arealet som del af vejen. Spørg os, hvis du er i tvivl.

  Du finder mere information om råden over vejarealer på borger.dk (nyt vindue).

  Kontakt

  Evy Møller Nielsen, telefon 25 18 19 86, mail teknik@guldborgsund.dk

  Stadeplads

  Anvisning af stadeplads sker ved henvendelse til os.

  Ansøg om lejlighedsvis stadeplads (nyt vindue).

  Ansøg om stadeplads for et år (nyt vindue).

  Du finder gældende takster for stadepladser her (nyt vindue).

  Udendørs arrangement

  Ved alle former for arrangementer, der skal foregå på offentlige vejarealer, skal der søges om tilladelse hos os.

  Sørg altid for at søge i god tid, så er du sikker på, at der er plads til dit arrangement.

  Inden du søger om at benytte et areal, kan du tjekke her om arealet er ledigt (nyt vindue).

  Ansøg om afholdelse af udendørsarrangement (nyt vindue).

  Hvis du vil vise os en rute i forbindelse med dit udendørsarrangement, kan du for eksempel tegne ruten ind her (nyt vindue), downloade den som GPX, og bruge den i din ansøgning.

  Udendørsservering

  En tilladelse til udeservering gives som en helårstilladelse, dog kun i tidsrummer kl. 8 til 23. Dette er uanset om du har en godkendelse til udvidet åbningstid for restaurationslokalet, der er tilknyttet et udeserveringsareal på en offentlig vej, fortov eller plads.

  Ansøg om udeservering (nyt vindue).

  Kontakt

  Stadeplads og udendørsservering: Charlotte Bonde Wiberg, telefon 25 18 08 53, mail teknik@guldborgsund.dk

  Udendørs arrangement: Evy Møller Nielsen, telefon 25 18 19 86, mail teknik@guldborgsund.dk

  Hvis du som ledningsejer, bygherre eller entreprenør ønsker at grave i en offentlig vej eller en privat fællesvej i by og bymæssigt område, skal du søge vejbestyrelsen/vejmyndigheden om tilladelse, før du begynder arbejdet.

  Bemærk, at det ikke er tilladt privatpersoner at grave i Guldborgsund Kommunes vejarealer - kun entreprenører, der har kurset "Vejen som arbejdsplads" må foretage opgravning i vejarealer.

  Hvem ejer vejen?

  Her kan du se på et kort, hvem der ejer vejen (nyt vindue).

  Hvis du er i tvivl om, hvem der ejer vejarealet, kan du spørge os.

  Er der andre, der benytter arealet?

  Inden du søger om at benytte et areal, kan du tjekke her om arealet er ledigt (nyt vindue).

  Sådan ansøger du om tilladelse til gravearbejde

  Når du ansøger, skal du være opmærksom på, at

  • Selvom gravestedet er tegnet i på kortet i ansøgningen, skal der vedhæftes en skitse, der præcis viser, hvor man har tænkt sig at grave. Denne skitse er også dokumentation for, at det er præcis på det viste sted, at der er gravet, således at der aldrig kan opstå tvivl om, hvor der er søgt/givet tilladelse til at grave.
  • Det kan anbefales at fotografere før og efter ledningsarbejdet, således at der er dokumentation i eventuelle tvister om retableringen.

  Ansøgningen skal normalt indgives så tidligt som muligt og mindst 8 arbejdsdage før gravningen ønskes foretaget.

  Sagsbehandlingstiden er 1-5 arbejdsdage.

  Ved nyanlæg, større renoverings- og anlægsarbejder og hvor vejarbejdet har større konsekvens for trafikafviklingen m.v., skal ansøgningen dog indsendes senest 4 uger før arbejdet tænkes påbegyndt. 

  Ved akut skade på eksisterende ledninger må der gerne graves uden en forudgående tilladelse. Ledningsejeren skal dog hurtigst muligt og senest næste hverdag anmelde dette til vejmyndigheden. Hvis vejarbejdet har større konsekvens for trafikken, skal dette aftales med vejmyndigheden.

  På private fællesveje i byzone, skal der foretages partshøring hos grundejerne, inden der kan gives en tilladelse, det gør sagsbehandlingstiden længere. Mange ledningsejere indhenter selv en tilladelse fra grundejerne inden, der søges tilladelse hos vejmyndigheden, hvorved sagsbehandlingstiden vil være 1-5 arbejdsdage.

  Der skal ikke søges om gravetilladelser hos vejmyndigheden på private fællesvej i landzone og på private veje både i by- og landzone. Det er kun grundejerne der kan give tilladelse til gravearbejde. 

  Ansøg om tilladelse til gravearbejde (nyt vindue)

  Når du er færdig med at grave

  Gravetilladelsen skal færdigmeldes så snart ledningsarbejdet er afsluttet. Det gør du her. Der er mulighed for at lave en midlertidtig færdigmelding, hvis der eksempelvis mangler slidlag og det først udlægges året efter. Vejmyndigheden foretager herefter en besigtigelse.

  Kontakt

  Evy Møller Nielsen, telefon 25 18 19 86, mail teknik@guldborgsund.dk 

  Ja, du skal - og her kan du se, hvor god plads der skal være over fortov og vej:

  tegning der viser, hvor god plads der skal være over og ved siden af fortov og vej

  Som udgangspunkt må dine træer og buske ikke række ind over skellet, medmindre grenene er højere end 2,75 meter over jorden som vist på tegningen. 

  Hvad sker der, hvis jeg ikke klipper min hæk?

  Dine træer, buske og hække skal overholde reglerne for at fremme trafiksikkerheden. Hvis du ikke selv gør det, og vi vurderer, det skal gøres, vil du få et brev fra os, hvor vi beder dig om at klippe dine træer, buske eller hække. Hvis du ikke reagerer på vores henvendelse, kan vi gøre arbejdet - men for din regning.

  Kontakt

  Søren Meilvang, telefon 54 73 27 94, mail teknik@guldborgsund.dk

  Ja, du skal. Når du ejer en ejendom, har du pligt til at renholde fortove og stier. Du er forpligtet til at fjerne ukrudt, feje, fjerne affald samt at renholde grøfter, nedløbsriste og lignende for alt, der kan hindre vandets frie løb.

  Få mere information om dine forpligtelser som grundejer i Lov om offentlige veje og i Privatvejsloven.

  Du finder information om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Guldborgsund Kommune her

  Kontakt

  Tom Hansen, telefon 25 18 08 27, mail teknik@guldborgsund.dk

  Ja, du skal. Kørebanen skal rengøres straks, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der skiltes/afmærkes.

  Skader på vejrabatten skal repareres af skadevolder, for skadevolders regning, så hurtigt som muligt.

  Hvis skaden på vejrabatten er sket om vinteren, må reparationen normalt gerne vente til jorden kan behandles og der kan sås græs - dog altid inden 1. maj af hensyn til rabatslåningen.

  Større ujævnheder tæt på kørebanekanten skal altid repareres straks - dels af hensyn til trafiksikkerheden, og dels for at undgå skader på vejkassen eller kørebanen.

  Det er ikke tilladt at inddrage dele af rabatarealet.

  Anmeld skade på vejrabat eller manglende rengøring af vej (nyt vindue).

  Til formålet har vi danske flag. Flagene er til en 5-meters flagstang.

  Hvem kan låne flagene?

  Foreninger og kommunale selvejende institutioner med driftsoverenskomst eller driftsaftale, kan efter forudgående aftale låne flagmateriel, som består af flag, flagstænger og eventuelt holdere.

  Hvordan gør jeg?

  Få mere information i vores Retningslinjer for udlån af flagmateriel (nyt vindue).

  Valgplakater

  Der skal ikke længere søges om tilladelse til ophængning af valgplakater, men reglerne i Lov om valgplakater skal overholdes.

  Vejbestyrelsen eller politiet kan straks nedtage valgplakater, der udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden. Det vil sige ved ophængning på broer, ind over vejarealer og i lyskryds.

  Plakater må ikke ophænges på private master uden tilladelse fra masternes ejer.

  Andre plakater

  Normalt giver vi ikke tilladelse til opsætning af plakater på vejarealerne. Trafikanter kan få afledt deres opmærksomhed af plakaterne, og risikoen for trafikulykker bliver større.

  Vi giver tilladelse til cirkusplakater og kampagner for trafiksikkerhed, og i særlige tilfælde til lokale organisationer.

  I hvert enkelt tilfælde skal der søges om tilladelse hos os.

  Vi følger i alle tilfælde de generelle regler for opsætning af plakater. Konstaterer vi, at der hænger plakater på vejarealerne uden vores tilladelse eller i strid med reglerne, bliver de taget ned. Plakaterne vil bliver opbevaret på Entreprenørvirksomhedens materielplads i en måned. Er de herefter ikke afhentet, smides de ud.

  Ansøg om tilladelse til opsætning af plakater (nyt vindue)

  Yderligere information

  Indenrigs- og Boligministeriets regler for opsætning af valgplakater (nyt vindue)

  Vejdirektoratets tema Valgplakater ved vejene (nyt vindue).

  Vores standardvilkår for ophængning af plakater på vejareal (nyt vindue).

  Hvis du skal etablere en ny adgang (ind- og udkørsel) eller ændre den nuværende adgang fra din private ejendom til vejen, skal det godkendes af os.

  Det er for at sikre, at adgangen udføres trafikalt forsvarligt.

  Hvordan gør jeg?

  Her kan du se, hvilke krav der stilles til en ny eller ændret indkørsel, og hvordan du ansøger (nyt vindue).

  Vær opmærksom på, at der skal vedlægges en skitse over de eksisterende forhold med ny eller ændret adgang indtegnet.

  Kontakt

  Evy Møller Nielsen, telefon 25 18 19 86, mail teknik@guldborgsund.dk 

  Trænger asfaltrampen ud for din indkørsel til fornyelse, skal du henvende dig til Entreprenørvirksomheden på telefon 54 73 10 00.

  På en ejendom kan der være tinglyst servitut om oversigtsareal. Det vil sige at på oversigtsarealet må beplantning, skilte, reklamer, bebyggelse og lignende maksimum have en højde på 1 m over vejens niveau. Dette er for at sikre trafikken fri oversigt. 

  Oversigtsarealet må ikke anvendes til varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, skurvogne, boder, automater, skilte, hegn eller lignende uden kommunens tilladelse.

  Hvis ejeren af en ejendom, hvor der er tinglyst oversigt, ikke følger vores anmodning om at sikre oversigten på de tinglyste arealer, for eksempel ved beskæring af beplantning, fjernelse af skilte eller andet, kan vi udføre det nødvendige arbejde for grundejerens regning.

  Kontakt

  Evy Møller Nielsen, telefon 25 18 19 86, mail teknik@guldborgsund.dk