Gå til hovedindhold
Gade og vej

Ansøg om ny eller ændret indkørsel

Her finder du information om, hvilke krav der stilles, når du skal have ny indkørsel eller udvide din eksisterende indkørsel, hvad det koster og hvordan du ansøger.

Indhold

  Hvad skal du gøre?

  Hvis du ønsker en ny indkørsel eller udvide en eksisterende indkørsel fra vejen og ind til grunden, skal du kontakte Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø.

  Kommunen skal som vejmyndighed altid godkende nye indkørsler og ændring af de eksisterende.

  Krav til din indkørsel

  Ved anlæg af ny indkørsel eller udvidelse af en eksisterende er der nogle krav, som gælder både på offentlige veje og private fællesveje.

  Kommunen giver kun tilladelse til, at der etableres én indkørsel til hver parcelhusgrund.

  Hvis der allerede er en indkørsel til ejendommen, skal den fjernes når den nye er etableret.

  Indkørslen må maksimalt være 4 meter bred i boligområder, hvis der ikke er lokalplaner eller tinglyste servitutter, der siger noget andet.

  Hvis man ønsker plads til fx. 3 biler på grunden, må fordelingen ske inde på grunden.

  Indkørslen skal holde en vis afstand til lygtepæle og el-skabe for at undgå påkørsel.

  Du skal undersøge, om der er tinglyste servitutter, eller om der er krav til adgangsforholdene i lokalplanen.

  Hvad koster det?

  Alt arbejde på offentligt fortov og vej udføres på grundejerens regning. Har en ejendom ikke tidligere haft en overkørsel til kommunevej, afholder Guldborgsund Kommune udgiften fra ejendommens skel til kørebanen.

  Udgifter til overkørsler til private fællesveje afholdes i alle tilfælde af ansøger/grundejer.

  Indkørslen udføres som de øvrige indkørsler på vejen, det kan f.eks. være asfaltrampe, sænket kantsten, brolagte indkørsler eller andet.

  Hvis der ligger en rendestensrist på vejen, der hvor du ønsker indkørslen skal være, så skal brønden flyttes.

  Ligeledes kan der stå el-skabe, lygtepæle eller andet, der skal flyttes. Dette kan være meget dyrt.

  Før du får tilladelse skal forholdene besigtiges.

  Kommunen skal vurdere, om det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at anlægge en indkørsel på stedet. Er oversigtsforholdene i orden? Hvordan ligger den i forhold til vejkryds? Skal der udføres fx. 2 asfaltramper på grund af cykelsti? Er der rendestensriste eller andre installationer, der skal flyttes?

  Såfremt det vil være nødvendigt at lave ændringer i vejen, vil udgifterne hertil skulle afholdes af ansøger/grundejer jf. Vejlovens § 70, stk. 3.

  Udseende og opbygning af ud- og indkørsel

  Udseende

  Hvis der er fortov, skal udseendet (materialevalget) som udgangspunkt svare til det omkringliggende areal, eller til hovedparten af øvrige ud- og indkørsler. Hvis der er græsrabat, skal materialet som udgangspunkt være asfalt.

  Opbygning

  Ud- og indkørslen skal opbygges (udgravning, bundgrus, stabilt grus, belægning) så den kan bære den aktuelle trafik(let eller tung). Ofte vil det således være nødvendigt at opbygningen er mere solid end det omgivende fortov (det kunne f.eks. være mere ”vejkasse” samt ”kørebanefliser”).

  Hvis ud- og indkørslen sluttes direkte til en asfaltvej, bør der som udgangspunkt benyttes asfalt.

  Udstrækning

  Ud- og indkørslen udføres som udgangspunkt mindst fra kørebanekant til bagkant af vejarealets matrikelgrænse.

  I tvivlstilfælde kan Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø kontaktes (vent evt. gerne til du har fået et tilbud/forslag fra en entreprenør).

  Gode råd

  Du er altid velkommen til at kontakte Center for Teknik & Miljø, hvis du har spørgsmål til dine planer om ny/ændret indkørsel.

  Hvordan søges om ny eller ændret ud- og indkørsel

  Skriftlig ansøgning sendes via mail til teknik@guldborgsund.dk eller brev til Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

  Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af de eksisterende forhold, samt en begrundelse for, hvorfor man ønsker den nye eller ændring af ud- og indkørselsforhold. Ansøgningen vedlægges en målsat skitse over de eksisterende forhold med ny eller ændret adgang indtegnet.

  Vil du vide mere, kan du rette henvendelse til Center for Teknik & Miljø på telefon 54 73 10 00 eller digital post.