Gå til hovedindhold

Gravetilladelse

Hvis du som ledningsejer, bygherre eller entreprenør ønsker at grave i en offentlig vej eller en privat fællesvej i by og bymæssigt område, skal du søge vejbestyrelsen/vejmyndigheden om tilladelse, før du begynder arbejdet.

Indhold

  Bemærk, at det ikke er tilladt privatpersoner at grave i Guldborgsund Kommunes vejarealer - kun entreprenører, der har kurset "Vejen som arbejdsplads" må foretage opgravning i vejarealer.

  Hvem ejer vejen?

  Her kan du se på et kort, hvem der ejer vejen (nyt vindue).

  Hvis du er i tvivl om, hvem der ejer vejarealet, kan du spørge os.

  Er der andre, der benytter arealet?

  Inden du søger om at benytte et areal, kan du tjekke her om arealet er ledigt (nyt vindue).

  Sådan ansøger du om tilladelse til gravearbejde

  Når du ansøger, skal du være opmærksom på, at

  • Selvom gravestedet er tegnet i på kortet i ansøgningen, skal der vedhæftes en skitse, der præcis viser, hvor man har tænkt sig at grave. Denne skitse er også dokumentation for, at det er præcis på det viste sted, at der er gravet, således at der aldrig kan opstå tvivl om, hvor der er søgt/givet tilladelse til at grave.
  • Det kan anbefales at fotografere før og efter ledningsarbejdet, således at der er dokumentation i eventuelle tvister om retableringen.

  Ansøgningen skal normalt indgives så tidligt som muligt og mindst 8 arbejdsdage før gravningen ønskes foretaget.

  Sagsbehandlingstiden er 1-5 arbejdsdage.

  Ved nyanlæg, større renoverings- og anlægsarbejder og hvor vejarbejdet har større konsekvens for trafikafviklingen m.v., skal ansøgningen dog indsendes senest 4 uger før arbejdet tænkes påbegyndt. 

  Ved akut skade på eksisterende ledninger må der gerne graves uden en forudgående tilladelse. Ledningsejeren skal dog hurtigst muligt og senest næste hverdag anmelde dette til vejmyndigheden. Hvis vejarbejdet har større konsekvens for trafikken, skal dette aftales med vejmyndigheden.

  På private fællesveje i byzone, skal der foretages partshøring hos grundejerne, inden der kan gives en tilladelse, det gør sagsbehandlingstiden længere. Mange ledningsejere indhenter selv en tilladelse fra grundejerne inden, der søges tilladelse hos vejmyndigheden, hvorved sagsbehandlingstiden vil være 1-5 arbejdsdage.

  Der skal ikke søges om gravetilladelser hos vejmyndigheden på private fællesvej i landzone og på private veje både i by- og landzone. Det er kun grundejerne der kan give tilladelse til gravearbejde. 

  Ansøg om tilladelse til gravearbejde (nyt vindue)

  Når du er færdig med at grave

  Gravetilladelsen skal færdigmeldes så snart ledningsarbejdet er afsluttet. Det gør du her. Der er mulighed for at lave en midlertidig færdigmelding, hvis der eksempelvis mangler slidlag og det først udlægges året efter. Vejmyndigheden foretager herefter en besigtigelse.