Gå til hovedindhold
Gade og vej

Standardvilkår for ophængning af plakater på vejareal

Her finder du vores standardvilkår for ophængning af plakater på vejareal.

Indhold

  Generelle bestemmelser

  1.Ophængning af plakater kræver kommunens skriftlige tilladelse. Til ansøgningen kan det dertil udarbejdede ansøgningsskema benyttes.

  2. Ophængning af plakater i overensstemmelse med nedenstående standard vilkår kan finde sted med en generel tilladelse for et område/vejstrækning. Ophængning af plakater der ikke er i overensstemmelse med nedenstående standardvilkår kræver en konkret tilladelse.

  3. Vejbestyrelsen som giver tilladelse informerer den pågældende politikreds.

  4. Ophængning af plakater på vejbelysningsmaster, elmaster eller lignende kræver særskilt tilladelse fra ejeren af disse.

  5. Ansøger er ansvarlig for plakaternes ophængning, tilstedeværelse og nedtagning.

  6. Vejbestyrelsens tilladelse eller kopi heraf skal medbringes ved ophængning af plakaterne.

  Perioder for ophængning og nedtagning af plakater

  7. Plakater må tidligst ophænges 3 uger før.

  8. Plakater skal være fjernet senest 5 dage efter.

  Geografi - hvor må plakaterne ophænges

  9. Plakater må ophænges indenfor tættere bebygget område afmærket med byzonetavle E55.

  10.Plakaterne skal anbringes mindst 0,5 meter fra kørebanekant og mindst 0,3 meter fra cykelstikant. Plakaterne må ikke anbringes over kørebaneareal.

  11. Plakater må ikke anbringes højere end 1,5 m under laveste elførende ledning. Tilladelsen, jf. pkt. 4, kan fastsætte yderligere krav herom.

  12. Plakaterne skal være placeret i en højde af mindst 2,3 meter over fortov/cykelsti målt til underkant af plakat.

  13. Plakater må ophænges på eksisterende konstruktioner, stativer m.v. Der må ikke etableres særlige konstruktioner og stativer m.v. alene til brug for ophængning af plakater.

  14. Plakater må ikke ophænges på transformerstationer, kabelskabe, buslæskure og lignende.

  15. Plakater kan dog ophænges på buslæskure der tidligere konkret er godkendt af vejmyndigheden til opsætning af reklame (reklamefinansierede buslæskure).

  16. Plakater må ikke ophænges på broer, bygværker og portaler.

  17. Plakater må ikke ophænges i midterrabat.

  18. Plakater må ikke ophænges på højspændingsmaster.

  19. Plakater må ikke ophænges på motorveje og motortrafikveje inklusiv ramper og rastepladser m.v.

  20. Plakater må ikke ophænges tættere på end 50 m fra rundkørsler, vejkryds, Iysreguleringer eller anden signalregulering.

  21. Plakater må ikke ophænges på eller dække for udsynet til den officielle afmærkning, dvs. færdselstavler, standere, vejvisningstavler, signalregulering eller lignende vejudstyr.

  Teknisk - hvordan må plakaterne ophænges og hvilken størrelse må plakaterne have

  22. Plakater skal være sikret mod at vælte og skal være forsvarligt fastgjort.

  23. Plakaterne må højst have en størrelse på 0,8 kvm.

  24. Plakaterne må ikke påklæbes direkte, men skal være opklæbet på plade, fx vandfast masonit, finer eller lign.

  25. Plakaterne skal fastgøres med ikke-metallisk binding.

  26. Materialer til brug for ophængning af plakater skal fjernes ved nedtagning.

  Konsekvenser - fjernelse af valgplakater

  27. Vejbestyrelsen kan, jf. vejlovens § 102, stk. 2, uden forudgående varsel, fjerne plakater på ophængers regning, hvis de er til ulempe for færdslen.

  28. Fjernede plakater kan afhentes ved vejbestyrelsen/vejmyndigheden. Plakaterne destrueres efter et nærmere angivet varsel.

  29. Plakater, der ikke er til ulempe for færdslen, men er opsat uden tilladelse efter vejlovens § l 02, stk. 2, kan fjernes for ophængers regning, hvis ophænger ikke efterkommer et påbud om at fjerne plakaterne.

  Erstatning ved skader på vejens udstyr

  30. Skader som følge af ophængningen skal straks anmeldes til vejbestyrelsen, der vil lade skaden udbedre for ophængers regning.