Genveje

Guldborgsund Kommune

Bøtø Nor

Guldborgsund Kommune udførte i 2015 et større naturgenopretningsprojekt af omkring 200 ha af det tidligere Bøtø Nor i samarbejde med private lodsejere og Naturstyrelsen, Miljøministeriet.

Det historiske Bøtø Nor
Landskabet på Sydfalster kan groft opdeles i tre elementer. Langs hele vestkysten ud mod Guldborgsund ligger en smal bueformet bakke, som er resterne af istidslinje. De centrale dele udgøres af det tidligere Bøtø Nor, som dækkede et område på ca. 2.000ha og var en mosaik af strandsøer, hav og strandengsområde.

Hele østkysten har været et langstrakt klitlandskab, hvor der har været enkelte udløb ud i Østersøen fra noret. Den voldsomme stormflod i 1872 blev starten på en effektiv sikring og udnyttelse af de lavtliggende arealer i noret. Et godt 20 km langt dige blev etableret fra Elkenøre i nord til omkring Geders Odde. Inden for diget blev der anlagt et netværk af kanaler og pumpestationer, som bevirkede, at man kunne udnytte jorden til landbrugsland.

Et område på 175 ha blev i 1975 fredet for at bevare fuglelivet i området (forstyrrelser). Af dette areal er 105 ha udlagt til fuglereservat populært kaldet Bøtø Nor Reservatet, og resten er landbrugsjord med jagtfredning. Reservatet er et vådområde med enge, rørskov og småsøer.

Bøtø Nor Natura 2000-område
Bøtø Nor Reservatet er en del af et netværk af europæiske naturområder et såkaldt Natura 2000-område, hvor Danmark har forpligtiget sig til at sikre, at dets tilstand forbedres eller fastholdes. Området er udpeget på grund af sine enestående forekomster af vandfugle primært gæs, svaner og ænder.

Området huser tillige en lille ynglebestand af den sjældne fugl Plettet Rørvagtel. Den er så sjælden, at den er på en særlig liste i EU (habitatdirektivets bilag IV), hvor medlemslandene er forpligtiget til at gøre en særlig indsats for at sikre dens levesteder. Det er Guldborgsund Kommunes opgave som myndighed at løfte denne opgave i samarbejde med lodsejerne ad frivillighedens vej.

Hvorfor naturgenopretning af et reservat?
Bøtø Nor Reservatet er den sidste del af det oprindelige nor, som ikke er blevet opdyrket. I dag betragtes et reservat på 100 ha som værende for lille til at kunne skabe den optimale beskyttelse af dyre- og plantelivet mod forstyrrelser og eksterne påvirkninger. Det er bl.a. også på den baggrund, at projektet er blevet igangsat. Flere private lodsejere har været interesseret i at sikre området for eftertiden, og de har ved indgåelse i projektet indvilliget i at omlægge landbrugsarealer til natur for eftertiden. Pga. lodsejernes velvillighed er det blevet muligt at fordoble naturarealet og hermed forbedre levevilkårene for de mange dyre- og plantearter, der er tilknyttet området.

Bøtø Nor Reservatet er et vådområde. Men det er kun et vådområde, fordi der står en elektrisk pumpe ude i reservatet og pumper grundvand op. Ideen med projektet er blandt andet at lave tiltag, så området bliver fremtidssikret som vådområde uden at være afhængig af pumpen. Det sker ved omlægning og tilstopning af grøfter samt dræn. Derudover vil der blive etableret søer som tilbageholder regn- og overfladevand så lang tid som muligt. Der er tillige blevet identificeret, at underjordiske vandførende lag dræner området, ved at vandet siver ud primært i Sydkanalen. Ved at nedgrave plastikmembraner langs kanalen vil man sikre tilbageholdelsen af vand inde i projektområdet. På denne måde vil der opstå et slags tæt ”badekar”, der vil fastholde regnvand, grundvand og overfladevand i så lang tid som muligt. På vestsiden af projektområdet ud mod Sydkanalen vil der blive etableret såkaldte overløbsbygværk. De vil have en fastsat overkant og hermed sikre, at vandet vil løbe ud af området, når vandstanden når en vis højde.

Klimatilpasning og afværgeforanstaltninger
Under de voldsomme skybrud i 2011 oplevede flere, at Bøtø Nor Reservatet fungerede som opsamlingsbassin for de store regnmængder. Projektområdet er tillige designet således, at hvis denne 100 års hændelse skulle indtræffe igen, vil område kunne huse store mængder af regnvand. Fra den midterste del af Tidselvej og ud i reservatet løber der en gammel fjordarm. Området er lavt liggende og der har tit været problemer ved oversvømmelser. Projektet vil fremtidssikre dette område gennem etablering af et lille dige, grøft samt nedlægning af en plastmembran, således at fjordarmen afskæres, så vandet fastholdes ude i naturområdet.

Hegning og afgræsning af naturområdet
I forbindelse med projektet sker der en gennemgribende renovering af hegnet i hele området. Alt gammel hegn som bla. pigtråd og trykimprægnerede telefonpæle fjernes helt fra området. Der opsættes nyt hegn og enkelte steder udvides afgræsningsarealerne.

Adgang til området
Bøtø Nor reservatet er omfattet af adgangsbegrænsninger. Det er strengt forbudt at bevæge sig ud i området – også mens arbejdet pågår. Vær venlig at respektere dette.

Økonomi
Forprojektet er fuldt finansieret af 15. juni fonden og NaturErhverv, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Projektet er finansieret af NaturErhverv, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med ca. 6 millioner kroner (Puljen for etablering af naturlige vandstandsforhold indenfor Natura 2000) samt af Naturstyrelsen, Storstrøm og Guldborgsund Kommune.

Entreprenør på projektet er Troels Jørgensen ApS.

Yderligere oplysninger: kontakt Leder af Natur Frederik Cordes
telefon 54 73 20 07 fc@guldborgsund.dk eller
projektleder Anita Pedersen telefon 54 73 19 80 aped@guldborgsund.dk

Senest opdateret:  24. Juni 2019

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.