Genveje

Guldborgsund Kommune

Kombinationstilbud - En fleksibel pasningsordning

Du har mulighed for at søge om at få passet dit barn i et kombinationstilbud, hvis du har behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på grund af dine arbejdstider.
I et kombinationstilbud bliver dit barn passet dels i et dagtilbud, dels af en fleksibel pasningsordning, som du selv ansætter.
Den fleksible pasningsordning skal udgøre minimum 10 timer pr. uge i gennemsnit fra den første til den sidste dag i en måned.

HVILKE FORÆLDRE ER BERETTIGET

 • Enlige forældre, der har et dokumenteret behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på grund af arbejdstider
 • Samboende forældre / forælder med partner, der begge har et dokumenteret behov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på grund af arbejdstider


HVILKE BØRN ER IKKE BERETTIGET

 • Børn i et obligatorisk sprogstimuleringstilbud er ikke berettiget til et kombinationstilbud
 • Børn, der bliver passet i en privat pasningsordning

KRAV TIL ANSØGNING OM KOMBINATIONSTILBUD

 • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start
 • Du skal indsende et ansøgningsskema, hvor du oplyser det antal timer, du ønsker dit barn passet i henholdsvis dagtilbuddet og af den fleksible pasningsordning
 • Du skal indsende en arbejdsgivererklæring samt en arbejdsplan til Pladsanvisningen
 • Der skal medsendes arbejdsgivererklæring og vagtplaner fra begge forældre / forælder og partner, hvis I er samboende

Her finder du blanketterne:

- Ansøgningsskema
- Arbejdsgivererklæring
- Lønkvittering/timeseddel

KRAV TIL ANSØGNING OM EN FLEKSIBEL PASNINGSORDNING

 • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start
 • Du skal indsende en pasningsaftale mellem dig og den fleksible pasningsordning. Denne aftale er en privatretlig aftale og indgås mellem forældre og den fleksible pasningsordning. Den fleksible pasningsordning skal godkendes af kommunen

Her finder du blanketten:

- Pasningsaftale

HVILKE DAGTILBUD HAR ET KOMBINATIONSTILBUD

 • Kommunale vuggestuer og børnehaver
 • Kommunale dagplejere
 • Private vuggestuer og børnehaver

ANVENDELSE AF ET KOMBINATIONSTILBUD

 • Dit barn skal minimum passes 10 timer om ugen af den fleksible pasningsordning, som du har ansat
 • Dit barn kan benytte et kombinationstilbud fra vuggestuealder (26 uger) til skolestart
 • Der er ingen tidsbegrænsning på, hvor længe dit barn kan benytte et kombinationstilbud
 • Dit barn kan tidsmæssigt maksimalt blive passet i et kombinationstilbud i, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud (51 timer i institution og 48 timer i dagpleje)
 • Dit barn kan blive passet af den fleksible pasningsordning om aftenen, om natten eller i weekenderne, alt efter dit pasningsbehov

 

OPSIGELSE OG OPHØR AF KOMBINATIONSPLADS

 • Opsigelse skal ske mindst en måned før ophør
 • Slutdato er den sidste dag i en måned
 • Ved ophør af kombinationstilbuddet bevarer dit barn sin plads i dagtilbuddet. Kombinationstilbuddet bliver konverteret til en almindelig indmeldelse i dagtilbud
 • Hvis du ikke kan dokumentere et arbejdsbetinget behov for at dit barn benytter en kombinationsplads, vil denne blive konverteret til en almindelig indmeldelse i dagtilbud

ØKONOMI

 • Forældrebetalingen opkræves forud for en plads i et dagtilbud
 • Tilskuddet til den fleksible pasningsordning udbetales forud og til den sidste hverdag i måneden
 • Du skal hver måned indsende en kopi af din lønkvittering/timeseddel til Pladsanvisningen som dokumentation for, at dit barn er berettiget til et kombinationstilbud
 • Du er berettiget til søskendetilskud
 • Du kan blive bevilget økonomisk fripladstilskud til dagtilbuddet men ikke til fleksible pasningsordning
 • Kombinationstilbuddet kan ikke kombineres med tilskud til en privat pasningsordning

TAKSTER FOR KOMBINATIONSTILBUD I 2019

År 2019

Fuldtids-plads

Deltidsplads 41 timer

Deltidsplads 30 timer

Deltidsplads 20 timer

Deltidsplads 10 timer

Vuggestue

3.190

2.997

2.467

1.985

1.503

Børnehave

1.634

1.536

1.264

1.017

770

Dagplejen

2.752

2.524

1.898

1.328

759

 

TILSKUD TIL FLEKSIBEL PASNINGSORDNING 2019

År 2019

Fuldtid

10 timer

20 timer

30 timer

41 timer

26 uger -2,10 år

5.967

1.484

2.765

4.046

5.455

2,10 år -
6 år

3.563

1.618

2.174

2.729

3.340

EKSEMPEL PÅ KOMBINATIONSTILBUD

År 2019

 

10 timer fleksibel pasningsordning/
41 timer dagtilbud

41 timer fleksibel pasningsordning/
10 timer dagtilbud

26 uger -2,10 år

Forældrebetaling deltidsplads
Tilskud fleksibel pasningsordning

2.997

1.484

1.503

5.455

2,10 år - 6 år

Forældrebetaling deltidsplads
Tilskud fleksibel pasningsordning

1.536

1.618

770

3.340

 

Timeantallet for henholdsvis pladsen i dagtilbud og den fleksible pasningsordning i et kombinationstilbud kan sammensættes efter behov. Den eneste betingelse er, at dit barn som minimum skal passes 10 timer om ugen i en fleksibel pasningsordning.

Det beløb, du skal betale for at få dit barn passet i et kombinationstilbud er:
Forældrebetaling for dagtilbud + løn til fleksibel pasningsordning – tilskud til fleksibel pasningsordning.

Eksempel:
Dagtilbud:                                                   2.997 kr.
+ Løn til Fleksibel pasningsordning:               2.500 kr.
- Tilskud til Fleksibel pasningsordning:          -1.484 kr.
Det beløb, du betaler for pasning:                  4.013 kr.

 

KOMBINATIONSTILBUD PÅ TVÆRS AF KOMMUNEGRÆNSER

 • Det er retningslinjerne i forældrenes bopælskommune, der er gældende
 • Der kan derfor være forskel på retningslinjerne og i betalingen for deltidspladsen, hvis du ikke bor i Guldborgsund Kommune
 • Er du i tvivl om retningslinjer eller betaling, skal du kontakte Pladsanvisningen i den kommune, hvor dit barn går i dagtilbud
 • Du skal søge om økonomisk fripladstilskud i din bopælskommune

SIDENS LINKS 

SELVBETJENING:
DIGITAL PLADSANVISNING

PRISER

TILSKUD

ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD

PASNING PÅ TVÆRS AF KOMMUNEGRÆNSER 

ANSØGNINGSSKEMA TIL
KOMBINATIONSTILBUD

 ARBEJDSGIVERERKLÆRING TIL
KOMBINATIONSTILBUD

LØNKVITTERING/TIMESEDDEL TIL
KOMBINATIONSTILBUD
 

PASNINGSAFTALE TIL
KOMBINATIONSTILBUD 

Senest opdateret:  10. Juli 2019

SELVBETJENING

> Digital Pladsanvisning


Kontakt

Center for Børn & Læring 
Pladsanvisningen

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her