Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Retningslinjer for tilsyn med private dagtilbud og pasningsordninger

Indledning

Følgende udgør Guldborgsund Kommunes standard for tilsyn med dagtilbud og private pasningsordninger indenfor 0-6 års området, der drives efter Lov om Dagtilbud. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter § 15 og 16 i Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område og Dagtilbudsloven.
Standarden for tilsynet er beskrevet indenfor 3 hovedområder:
• De pædagogiske forhold.
• Sikkerhed og hygiejne.
• Økonomi.
Tilsynet skal medvirke til en tæt dialog om dagtilbuddets opgaveløsning og udvikling med det formål at sikre et godt børneliv. Det er derfor tilrettelagt som en dynamisk og proaktiv proces, hvor løbende dialog og udvikling skal sikre kvaliteten i kommunens dagtilbud.

Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dagtilbuddene

Kommunens standarder for tilsyn bygger på følgende forudsætninger:
• Gældende lovgivning.
• De kommunalt fastsatte mål og rammer for området.
• Guldborgsund Kommunes værdier om åbenhed og tillid.
Tilsynspligten omfatter både kommunens egne tilbud samt tilbud, der varetages af andre, som f.eks. selvejende- og private institutioner samt private pasningsordninger.
Tilsynsforpligtelsen indebærer, at kommunen har pligt til at holde sig informeret om indhold og metoder i dagtilbuddene - samt at forholde sig til denne information i forhold til opgaver, formål og gældende lov. Tilsynet har fokus på at skulle udøve såvel aktuel som forebyggende vejledning og rådgivning.

Tilsyn med de pædagogiske forhold i kommunale-, selvejende- og private dagtilbud

Tilsynet varetages af dagtilbudsafdelingen samt af de tilsynsførende i dagplejen. Ansvaret for udførelsen af tilsynet er forankret hos dagtilbudschefen.
Tilsynet med det pædagogiske arbejde har en proaktiv tilgang med et forebyggende sigte og skal sikre, at der gribes tidligt ind, hvis dagtilbuddet ikke lever op til gældende standard.
Tilsynsformen skal endvidere sikre, at der foregår en løbende dialog mellem dagtilbudsafdelingen og dagtilbuddene om udvikling og opgaveløsning.
Det forventes at alle dagtilbud og private pasningsordninger er åbne og positivt indstillet overfor såvel varslede som uvarslede tilsyn.

Standarden for tilsynet er defineret som:
• Dialog om mål og midler i dagtilbuddets arbejde.
• Rådgivning og vejledning omkring den generelle drift.
• Faglig sparring med henblik på forebyggelse og udvikling. Skønnes det nødvendigt, kan eksterne partnere deltage i tilsynet.
• Kontrol i forhold til dagtilbuddets egnethed til ophold for de indskrevne børn.
• Opgaveløsning i forhold til det indhold og den kvalitet, kommunen har fastsat.

Tilsynet kategoriseres på følgende måde:
1. Løbende og personligt tilsyn, der bygger på det daglige samarbejde mellem dagtilbuddet og dagtilbudsafdelingen.
2. En systematisk opsamling af informationer, der har betydning for dagtilbuddets kvalitet.
3. Uanmeldt tilsyn.
4. Anmeldt tilsyn.

I det følgende uddybes de 4 tilsynsformer.

Løbende og personligt tilsyn

Tilsynet varetages med udgangspunkt i den personlige kontakt og det daglige samarbejde mellem dagtilbudsafdelingen og dagtilbuddene - samt i det lederkollegiale samarbejde i områderne og på tværs af dagtilbuddene.
Med udgangspunkt i kommunens ledelsesgrundlag samt det fælles værdigrundlag gives mulighed for forskellighed i udøvelse af ledelse.
Lederen er den centrale aktør i udførelsen af det proaktive tilsyn.

Det løbende og personlige tilsyn sker endvidere gennem forskellige aktiviteter for og i samarbejde med dagtilbuddenes ledere - som f.eks.:
• Ledermøder med dagtilbudsafdelingen.
• Opfølgning på forældrehenvendelser.
• Besøg foranlediget af særligt behov.
• Projekter og udviklingsarbejder.
• Indhentning af oplysninger fra pladsanvisningen samt øvrige kommunale samarbejdspartnere.

Skulle der opstå bekymring omkring dagtilbuddets opgaveløsning, indledes et intensiveret samarbejde med lederen/personalet med henblik på, at finde løsning på de konstaterede problemer.

Systematisk opsamling af informationer

Informationer, der beskriver dagtilbuddets kvalitet, opsamles løbende og på flere fronter, som f.eks. på Børneintra (hjemmesiden), hvor pædagogiske mål, aktiviteter, og evalueringer offentliggøres.
Ligeledes indgår oplysninger om dagtilbuddets i den kvalitetsrapport, der skal udarbejdes til udvalget hvert andet år.

Uanmeldt tilsynsbesøg

Uanmeldt tilsynsbesøg kan altid forekomme og har til hensigt at undersøge og at give et øjebliksbillede af de særlige forhold, som har givet anledning til det uanmeldte besøg. Lederen/personalet skal gøres bekendt med grunden til det uanmeldte tilsyn.

Anmeldt tilsynsbesøg

Hvis dagtilbudsafdelingen ikke mener, at ”det løbende personlige tilsyn” eller ”de systematiske informationer” giver et tilstrækkeligt billede af dagtilbuddets kvalitet, foretages anmeldte tilsynsbesøg. Den vurdering foretages 2 gange om året.  
Tilsynsbesøget skal opfattes som positiv interesse og mulighed for sparring og dialog om opgaveløsningen.
Tilsynet afvikling foregår på det enkelte dagtilbud med deltagelse af leder og/eller souschef samt en repræsentant fra medarbejderne. En forældrerepræsentant fra bestyrelsen kan deltage.
Til besøget er afsat 2-3 timer.
Dialogen skal forløbe i anerkendende dialog og med et tilpas udfordrende indhold således, at det er muligt at stoppe op og reflektere samt at evaluere den pædagogiske praksis og udvikling i dagtilbuddet. Derudover skal tilsynet medvirke til at ideer og problemstillinger fra dagligdagen videreformidles.
Tilsynet vil sætte fokus på den organisatoriske, faglige, personalemæssige og pædagogiske udvikling og vil inddrage emner som hjemmeside og pædagogiske læreplaner.
Den tilsynsførende og ledelsen udarbejder en tilsynsrapport, der beskriver helhedsindtrykket af tilsynsbesøget. Rapporten sendes til dagtilbuddets personale, bestyrelse samt til dagtilbudschefen.
Tilsynsrapporten kan munde ud i konkrete aftaler om f.eks. råd og vejledning, supervision og/eller evaluering af diverse problemstillinger. Ved særligt bekymrende forhold, eller hvor tidligere råd og vejledning ikke har ført til den ønskede ændring, foretages mere formelle henstillinger/påbud.
Ved meget alvorlige forhold kan kommunalbestyrelsen foretage lukning af institutionen (kommunale institutioner) eller opsigelse af driftsaftalen (selvejende- og private institutioner).

Tilsyn med sikkerhed og hygiejne i dagtilbuddene

Tilsynet omfatter:
• Sikkerhed. Her vægtes en generel forebyggelse af ulykker. Det er lederens ansvar, at dagtilbuddets inde- og udearealer er indrettet som et sikkert sted at være - herunder sovestillinger, brug af soveseler, røgfrie miljøer m.m. Det er dagtilbuddets daglige leder, der har ansvaret for legepladsens udformning samt at gøre forældrene opmærksomme på forhold ved barnets påklædning, som kan være til skade for barnet. Lederen skal endvidere rekvirere assistance den kommunale legepladsinspektion til gennemgang af institutionens legeredskaber. Alle institutionslegepladser og legestuelegepladser gennemgås hvert andet år. I dagplejen foretages tilsynet af de tilsynsførende pædagoger - evt. i samarbejde med legepladsinspektøren.
• Hygiejne.  Det daglige tilsyn foretages af lederen. Den kommunale sundhedstjeneste foretager hygiejnetilsyn efter behov eller på initiativ fra dagtilbudsafdelingen. I dagplejen foretages tilsynet af dagplejepædagogerne.
• Brandsikkerhed/brandsyn.  Brandsyn udføres af Guldborgsund Kommunes redningsberedskab og har (udover kontrolfunktion iht. lovgivningen) også en vejledende og forebyggende funktion. Brandsyn samt inspektion af brandmateriel foretages uanmeldt én gang om året. Det er den daglige leder, som til enhver tid er ansvarlig for, at de driftsmæssige og de interne forskrifter efterleves - herunder sikring af, at en brand- og evakueringsinstruks er udarbejdet, samt at personalet er bekendt med og instrueret i denne.

Tilsynet foretages i et samarbejde mellem dagtilbudslederen og henholdsvis afdelingen for ejendommen, sundhedsplejen, brandmyndigheden og dagtilbudsafdelingen.

Tilsyn med økonomi

Tilsynet foretages af kommunens administrative medarbejdere under ledelse af dagtilbudschefen. Dagtilbuddene er endvidere omfattet af den kommunale revision.

Tilsyn med den kommunale dagpleje

Formålet med tilsynet er, at der til stadighed føres kontrol med, at børnene modtager et pædagogisk tilbud i overensstemmelse med gældende lovgivning samt Guldborgsund Kommunes målsætning på området. Dagplejens tilsynsførende pædagoger har ansvaret for tilsynet og skal yde vejledning og faglig sparring i forhold til det pædagogiske arbejde samt sikre det enkelte barns udvikling  - alt i samarbejde med forældrene. Der er minimum 6-8 tilsynsbesøg om året.
Tilsynet foregår, hvor dagplejeren har sit udgangspunkt, samt i legestuen.
Vejledningen suppleres med personalemøder, fag relevante kurser og temadage m.m.

Tilsynet omfatter

• Boligen: Indretning, pladsforhold, udfoldelsesmuligheder, hygiejne, husdyr og sikkerhed (herunder rygning).
• Det pædagogiske arbejde: Udviklings- og læreplaner, leg og læring, aktiviteter, udflugter, legetøjsstandard, sund og alsidig kost.
• Forældresamarbejde: Forventninger og værdier.
• Samarbejde med kolleger: Fælles problemløsninger, ansvarlighed, synliggørelse af ressourcer og kompetencer i gruppen, erfaring og vidensdeling, trivsel i jobbet, fællesskabet i legestuen.
• Samarbejde med den tilsynsførende pædagog: Modtagelse af supervision og vejledning.

Tilsyn med private daginstitutioner (Dagtilbudsloven § 19)

Tilsynsforpligtelsen er under samme lovgivning og samme standarder som nævnt under kommunale daginstitutioner.
Drejer det sig om anmeldt tilsyn foretages dette efter samme skabelon som hos de kommunale dagtilbud. Det samme gælder for brandsyn og legepladstilsyn.

Tilsyn med privat dagpleje (Dagtilbudsloven § 21)

Tilsynsforpligtelsen er under samme lovgivning og retningslinjer som for den kommunale dagpleje.

Tilsyn med privat pasning (Dagtilbudsloven § 78)

Samme regler som for private pasningsordninger.

Tilsyn med private pasningsordninger (Dagtilbudsloven § 81)

Tilsynsforpligtelsen er under samme lovgivning og retningslinjer som for den kommunale dagpleje - dog undtaget læreplaner og forældrebestyrelser. Tilsynet organiseres af Dagtilbudsafdelingen.
Der foretages 2 anmeldt tilsyn årligt. Uanmeldte tilsyn kan forekomme.
Formålet er, at der til stadighed er kontrol med at pasningsordningen fungerer under de forhold, den er godkendt til.
Tilsynet tager udgangspunkt i Dagtilbudslovens formålsparagraf – ”Dagtilbuddet skal fremme børns trivsel, udvikling og læring, forebygge negativ social arv samt skabe sammenhæng mellem tilbuddene”.
Tilsynet dækker ligeledes § 11 om sprogvurdering.
Ved tilsynsbesøget kan generelle problemstillinger og vejledning tages op - f.eks. sprog, motorik, allergier og almen trivsel.
Tilsynet foregår i de lokaler, hvor pasningsordningen har sit udgangspunkt. Hvis det viser sig, at forholdene er uforsvarlige, er det kommunalbestyrelsens pligt at gribe ind. Dette gælder både forhold vedrørende de fysiske rammer (ude og inde), og forhold omkring børnepasserens personlige kvalifikationer og/eller kompetencer.

Orientering til politikerne

Hvert år udarbejdes en rapport som orientering til Børne- og Undervisningsudvalget. Rapporten indeholder en redegørelse over tilsynet det forløbne år.

Tilsynsreglerne blev godkendt januar 2007, revideret november 2007 samt marts 2011.

Senest opdateret:  07. September 2016

Kontakt

Center for Børn & Læring 
Dagtilbud

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her