Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Retningslinjer for optagelse i og udmeldelse af dagtilbud

 1. Opskrivning til dagpleje vuggestue, integrerede institutioner, børnehaver, skolefritidsordninger (SFO) sker via ”Den digitale pladsanvisning” eller ved henvendelse til Borgerservice eller pladsanvisningen.
 2. ”Pasningsgarantien” omfatter børn i ”aldersgruppen” 26 uger til ca. 9 år (til og med 3. klasse), og den udmøntes på 2 måder:
  a) Efter endt orlov: Her kan man tidligst ansøge om optagelse til plads i dagtilbud, når barnet er født. Søger man optagelse, inden barnet er én måned gammel, er man sikret plads, når barnet er 26 uger gammel (garantidato). Søger man optagelse på et senere tidspunkt, gælder regel ”b)” – dvs. at garantidatoen tidligst er, når barnet er 38 uger!
  b) I øvrige situationer: Fra ansøgningsdatoen er barnet sikret en plads senest 3 måneder efter med garantidato til den 1. i måneden.
 3. Ved opskrivningen kan man tilkendegive en dato, der ligger mere end 3 måneder frem. Denne dato betegnes som ”behovsdatoen”. I disse tilfælde vil behovsdato og garantidato være den samme.
 4. Det er muligt at ændre behovsdatoen – og dermed garanti-datoen – ved henvendelse til pladsanvisningen. Den ændrede garantidato er 3 måneder fra ændringsdatoen.
 5. Hvis man ikke accepterer et tilbud om optagelse – eller hvis man ikke melder tilbage på et tilbud inden for tidsfristen, slettes man fra listen og skal søge på ny, hvis man stadig ønsker optagelse.
 6. Tilflyttere tilbydes plads senest 3 måneder fra ansøgningsdatoen. Ansøgningsdatoen er dato for første henvendelse. Man kan opskrive sit barn på venteliste ved dokumentation af tilflytningsdato. Tilbuddet er betinget af, at barnet er tilmeldt folkeregistret på startdagen.
 7. Man kan opskrives på venteliste til to forskellige, alderssvarende dagtilbud (kommunale/selvejende/puljeordninger).
 8. Ønsker man at benytte et privat pasningstilbud, skal man være skrevet på venteliste til et kommunalt tilbud.

Visitationsregler

(Redigeret 22. august 2011)

 1. Som udgangspunkt søges alle ønsker om optagelse opfyldt – herunder at søskende placeres i samme institution - men kan dette ikke lade sig gøre, gælder følgende prioritering:
  • Man visiteres til et alderssvarende dagtilbud i det skoledistrikt, hvor man bor.
  • Kan dette ikke lade sig gøre, visiteres man til et dagtilbud i det nærmestliggende skoledistrikt.
  • Kan dette heller ikke lade sig gøre, er man garanteret optagelse i det område (”Nord”, ”Syd” eller ”Vest”), hvor man bor.
 2. Hvis der er flere ansøgere til et dagtilbud, end der er ledige pladser i det pågældende dagtilbud, visiteres de børn, der har været opskrevet længst (”højest anciennitet”) til dagtilbuddet.
 3. Man kan søge om overflytning én gang fra et dagtilbud til et andet. Skulle særlige forhold (sociale, sundhedsmæssige, geografiske o.l.) gøre sig gældende, kan yderligere ansøgning fremsendes.
 4. Ved flytning inden for kommunegrænsen, kan der søges om overflytning til et dagtilbud i det område, man flytter til, og man bliver prioriteret i forhold til øvrige ansøgere fra skoledistriktet, man flytter til.
 5. Som udgangspunkt overflyttes barnet fra dagpleje/vuggestue til børnehave den måned, hvor barnet bliver 2 år og 10 måneder år. Tidligere eller senere overflytning kan ske på baggrund af barnets udvikling. Beslutningen træffes af afleverende og modtagende institution på baggrund af udtalelse fra PPC og eventuelt sundhedsplejersken.
 6. Forældre kan ikke inden for 3 på hinanden følgende måneder melde et barn ud af og ind igen i SFO.
 7. Iht. fundats har ansatte på Centralsygehuset fortrinsret til optagelse i ”Firkløveren”.

Ind- og udmeldelse

 1. Man kan melde ind og ud til den 1. i måneden. Behovsdato og garantidato kan kun være den 1. i en måned.
 2. Udmeldelse sker med minimum én måneds varsel.
 3. Udmeldelsen skal ske via digital Pladsanvisning, eller særlig blanket.
 4. Ind- og udmeldelse af SFO kan ske pr. telefon.
Senest opdateret:  07. September 2016

Kontakt

Center for Børn & Læring 
Dagtilbud

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her