Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Tilskud til privat pasning

§80 dagtilbudsloven
Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen fra 24 uger og indtil de optages i børnehaveklasse mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til brug for privat pasningsordning. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt del af aldersgruppen. Tilskud kan ydes fra det tidspunkt, hvor barnet optages i et dagtilbud. ”Fritvalgsordningen” indebærer, at forældrene indgår en aftale med en børnepasser eller en privat pasningsordning om pasning af barnet. Tilskuddet kan altså ikke anvendes til forældrenes egen pasning af barnet.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der kun ydes tilskud til børn i alderen fra 24 uger til 2,10 år.

I Guldborgsund Kommune tilbydes kun fuldtidspladser. I private pasningsordninger er en fuldtidsplads minimum 32 timer pr. uge.

Kommunens godkendelse af pasningsaftalen
Forældrene skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af pasningsaftalen er en forudsætning for udbetaling af tilskud.

Aftalen mellem forældre og pasningsordningen
Dagtilbudsafdelingen godkender aftalen og fører tilsyn med ordningen. Tilsynet organiseres af dagtilbudsafdelingen.

To slags pasning i fritvalgsordningen
Fritvalgsordningen giver mulighed for to forskellige aftaletyper mellem forældre og børnepasser
• en aftale, hvor forældrene er arbejdsgivere og børnepasseren er lønmodtager - eller
• en aftale med en selvstændig erhvervsdrivende eller privat pasningsordning, hvor forældrene ikke har arbejdsgiverforpligtigelser.

Arbejdsgiver/lønmodtager-modellen
Her er forældrene arbejdsgiver og ansætter en børnepasser:

Denne model indebærer en række forpligtigelser for forældrene. Se afsnittet ”forældrenes forpligtigelser”.

Au-pair kan ikke godkendes, se afsnittet om ”au-pair”.

Selvstændig erhvervsdrivende-modellen
Her køber forældrene børnepasning hos en selvstændig erhvervsdrivende børnepasser. Forældrene betaler en fast takst for børnepasningen som en bruttobetaling, der også skal dække løn i forbindelse med ferie, sygdom, barsel og lignende. I denne model er forældrene altså ikke arbejdsgivere og har dermed ikke forpligtelser omkring ATP mv.

Hvem kan forældrene indgå aftale med?
Forældre kan indgå aftale med en enkeltperson eller en privat pasningsordning efter forældrenes ønske.
• Forældre kan gå sammen med andre forældre om at etablere en privat pasningsordning eller købe sig plads i en privat pasningsordning, der er oprettet af andre.
• Forældre kan indgå aftale med en privatperson, som i sit hjem eller i andre lokaler passer barnet. I disse tilfælde kan børnepasseren enten være ansat af forældrene som arbejdsgivere eller være selvstændig erhvervsdrivende.
• Forældrene kan aftale med en person, at vedkommende passer barnet i forældrenes hjem - f.eks. ung pige i huset.

Forældrenes forpligtigelser
Uanset hvilken type aftale, forældrene vælger, skal der indgås en skriftlig aftale med den person eller pasningsordning, der skal passe barnet, og kommunen skal godkende aftalen, inden der udbetales tilskud.

Den skriftlige aftale med f.eks. en børnepasser skal indeholde oplysninger om bl.a. lønnen, arbejdstiden, rettigheder i forhold til ferie og sygdom samt opsigelsesvarsel. Forældrene skal sørge for oprettelse af SE-nummer, indbetaling af ATP-bidrag, feriepenge og tegning af arbejdsgiverforsikring. Der kan desuden være tale om udgifter til kost og logi som en del af lønnen, når man er ”ansat i huset” (arbejdsgiver/lønmodtager modellen).

Forældrene skal dokumentere over for kommunen, hvilke udgifter man vil have til den private pasningsordning. Det er kommunen, der fastsætter kravene til dokumentation og beslutter, hvilke udgifter der kan medregnes som grundlag for beregning af kommunens tilskud.

Udgifter der dækkes:
• Atp
• Forsikring
• Aktiviteter for børnene
• Mad og bleer

Ovenstående udgifter dækkes af et fast beløb.

Forældrene har pligt til, at orientere kommunen om ændringer i aftalen, og kommunen skal godkende ændringen inden den sættes i værk.

Kommunens forpligtigelser
Kommunen skal godkende den enkelte pasningsordning – både de fysiske rammer, personen og den skriftlige aftale.

Kommunen er desuden forpligtiget til at føre løbende tilsyn med de pasningsordninger, der oprettes. Kommunen fastsætter de nærmere retningslinjer for tilsynets udøvelse.

Kommunen kan afvise at godkende en pasningsaftale, hvis man skønner, at de fysiske rammer eller den person, som forældrene vil indgå aftale med, ikke er egnet til opgaven.

Kommunen skal påse, at aftalen mellem forældre og børnepasser er afklaret for så vidt angår de rettigheder og forpligtelser, aftalen indebærer for de 2 parter. Det kan f.eks. være spørgsmål om beskatning, ATP-bidrag, feriegodtgørelse, løn under sygdom, dagpengeret mv.
Kommunen har pligt til at indberette til skattemyndigheden, når der indgås en pasningsaftale.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er ikke i Dagtilbudsloven fastsat regler om løn- og ansættelsesvilkår. I forbindelse med ydelse af tilskud efter § 80 er det forældrene og børnepasseren, der aftaler betalingen for børnepasningen. Kommunen er ikke arbejdsgiver i forhold til børnepasseren.

Spørgsmålet om ”rimelige løn- og ansættelsesvilkår” er imidlertid et af de elementer, som kommunen må tage i betragtning ved godkendelse af pasningsaftale.

Au-pair
Au-pair ophold skal godkendes af Udlændingestyrelsen.

En au-pair person må ikke indgå i et ansættelsesforhold og må ikke modtage løn, idet au-pair personer ikke har arbejdstilladelse, men alene opholdstilladelse. Derudover har au-pair-ordningen et uddannelsesmæssigt formål, der ikke i første række er begrundet i et beskæftigelsesmæssigt hensyn. En au-pair må således ikke tage arbejde som børnepasser under ophold i Danmark.

En au-pair person vil kunne få inddraget opholdstilladelsen, såfremt denne tager arbejde som privat børnepasser.

Berettiget til tilskud
For at være berettiget til tilskud, skal det barn, forældrene søger tilskud til:
• enten allerede benytte en plads i et kommunalt dagtilbud,
• eller være optaget i et dagtilbud, men endnu ikke være startet.

Forældrene skal altså være tilbudt en kommunal plads før de er berettiget til tilskud.

Hvis et barn allerede benytter en plads i et kommunalt dagtilbud, og forældrene søger om tilskud til privat pasning, gælder det opsigelsesvarsel, som er vedtaget af kommunen for et kommunalt tilbud. Der er ikke tale om en overflytning fra et kommunalt pasningstilbud til en privat pasningsordning.

For Guldborgsund Kommune gælder der følgende ved udmeldelse:

1. Man kan melde ud til den 1. i hver måned.
2. Udmeldelse sker med minimum én måneds varsel.
3. Udmeldelsen skal ske skriftligt til pladsanvisningen.

Ansøgning kan indgives allerede, når forældrene får meddelelse om, at deres barn vil blive optaget i et kommunalt tilbud. Får forældrene f.eks. i januar meddelelse om, at deres barn vil kunne starte i en dagpleje den 1. marts, vil forældrene straks kunne gå i gang med at få godkendt en pasningsaftale med virkning fra den 1. marts, således at de også kan modtage tilskuddet fra 1. marts.

Kommunen giver tilskud i henhold til § 80 til børn i aldersgruppen 24 uger – 2,10 år, hvor de starter i børnehave. Kan kommunen ikke tilbyde en plads, når barnet er 2,10 år, fortsætter barnet i ordningen med det høje tilskud, indtil der kan visiteres til en institutionsplads.

Tilskuddet
Tilskuddet kan ydes fra det tidspunkt, hvor barnet optages i et dagtilbud. Der kan max. udbetales 3 tilskud til samme husstand.

Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskuddets størrelse. Tilskuddet skal fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet skal mindst udgøre 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Tilskuddet udbetales første gang for den måned, hvor den private pasning påbegyndes.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde at sørge for forældrenes administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet - svarende til kommens udgifter til administrationen.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til privat pasning efter § 80, stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter § 52 i lov om social service, anser det for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud.

Hvis barnet ikke benytter en plads i et kommunalt dagtilbud, kan tilskuddet tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvorfra barnet har fået tildelt og kan benytte en plads i et dagtilbud.

Forældrene kan ikke springe ventelisten over ved at vælge et tilskud til privat pasning.

Tilskuddet udbetales sidste gang for den måned, hvor barnet udmeldes, i hvilken retten til tilskuddet ophører. 

Hvis pasningsforholdet afbrydes, og forældrene har fået udbetalt tilskud, som ikke anvendes til betaling af pasningsordningen, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales til kommunen. Kommunen kan desuden standse udbetalingen af pasningstilskud, hvis forældrene ikke opfylder den indgåede aftale.

Barnet skal passes af andre end forældrene selv.

Tilskuddet kan ikke anvendes til forældrenes egen pasning af barnet. Det er en betingelse for at modtage tilskuddet, at forældrene indgår aftale med andre, som skal passe barnet mod betaling, og at tilskuddet anvendes til betaling af den, der passer barnet.

Hvilke udgifter kan dækkes?
Tilskuddet skal anvendes til dækning af udgifter til den private dagpasning. Ud over at dække løn m.v. til børnepasseren kan tilskuddet anvendes til dækning af andre udgifter, som kan være en del af driftsudgifterne ved dagpasning. Udgifterne skal fremgå af pasningsaftalen.

Dokumentation for udgifter
Forældrene skal anvende tilskuddet til dækning af udgifter til den private pasningsordning. Kommunen skal derfor økonomisk godkende de pasningsaftaler, forældrene indgår. Kommunen skal sikre sig:
• at forældrene reelt bruger pengene til en pasningsordning,
• at der ikke bliver tale om proforma aftaler,
• at der bliver gjort opmærksom på, at den, der modtager tilskuddet for at passe barnet, er forpligtiget til at opgive betalingen til skattevæsenet.

Dokumentationen kan ske i form af den indgåede aftale/kontrakt med børnepasseren under forudsætning af, at den indeholder de nødvendige oplysninger samt ved løbende indsendelse af eller forevisning af udbetalingskvitteringer eller afregningsblanketter, som indsendes hver måned til daginstitutionsafdelingen.

Hvis forældrene ansætter en person (”børnepasser”) til at passe barnet i forældrenes hjem, og børnepasseren samtidig skal varetage andre opgaver i hjemmet end børnepasning, skal det fremgå af aftalegrundlaget, hvilke udgifter, der vedrører børnepasningen. Kommunen træffer afgørelse om i hvilket omfang udgifter til kost og logi kan betragtes som en del af udgiften til børnepasning.

Søskendetilskud
Kommunen yder søskendetilskud. Der ydes IKKE søskendetilskud til den dyreste plads.
Søskendetilskuddet ydes i forhold til de billigste pladser og lægges oven i tilskuddet. Søskendetilskuddet til en plads i en privat pasningsordning fastsættes til et beløb, der svarer til mindst 85 % af søskendetilskuddet, som man giver i et dagtilbud, dvs. 50 %. Der gives mindst 85% af de 50 %. Søskendetilskuddet udbetales sammen med selve tilskuddet den sidste hverdag i måneden.

Øvrige fripladstilskud
Der ydes IKKE økonomisk fripladstilskud eller tilskud til socialpædagogisk friplads.

Når privat pasning ophører
Forældre, der vælger et tilskud til privat pasning i stedet for at benytte et kommunalt dagtilbud, skal have mulighed for at få deres barn optaget i et dagtilbud, hvis den private pasning ophører, eller forældrene ikke længere ønsker at benytte en privat pasningsordning. Dette følger, at forældrene har fået pasningstilskuddet i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud. Hermed er modtagere af pasningstilskud, ligesom brugere af et kommunalt dagtilbud omfattet af bestemmelserne om opsigelse fra dagtilbud. Børn, der skifter fra en privat pasningsordning til en kommunal, kan optages i den kommunale ordning til den 1. i hver måned med en måneds varsel. 

Senest opdateret:  07. September 2016

Kontakt

Center for Børn & Læring 
Dagtilbud

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her