Genveje

Guldborgsund Kommune

Tilskud til privat pasningsordning

Du har mulighed for at få dit barn passet i en privat pasningsordning.
En privat pasningsordning kan være én person, som kun passer dit barn eller én person, der passer op til 5 børn.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at blive bevilget økonomisk fripladstilskud, hvis du vælger at få dit barn passet i en privat pasningsordning.

BETINGELSER FOR AT VÆRE BERETTIGET TIL TILSKUD

 • Dit barn skal være mellem 24 uger og 2 år og 10 måneder
 • Dit barn skal være opskrevet til et kommunalt dagtilbud
 • Er dit barn indmeldt i et dagtilbud, kan der først udbetales tilskud til en privat pasningsordning, når udmeldelsesvarslet på minimum én måned er overholdt
 • Dit barn skal passes af andre end dig selv (gælder begge forældre)

DU KAN INDGÅ AFTALE MED

 • En privat pasningsordning, der kun passer dit barn
 • En privat pasningsordning, der passer op til 5 børn
 • Du kan gå sammen med andre forældre om at etablere en privat pasningsordning, eller du kan købe dig en plads i en allerede etableret privat pasningsordning

DU KAN IKKE INDGÅ AFTALE MED

En au-pair person må ikke indgå i et ansættelsesforhold og må ikke modtage løn, idet au-pair personen ikke har arbejdstilladelse, men alene opholdstilladelse.

En au-pair person må derfor ikke tage arbejde som privat pasningsordning under sit ophold i Danmark.

Et au-pair ophold skal godkendes af Udlændingestyrelsen, og au-pair-ordningen har et uddannelsesmæssigt formål, der ikke i første række er begrundet i et beskæftigelsesmæssigt hensyn.

En au-pair person vil kunne få inddraget opholdstilladelsen, hvis personen tager arbejde som privat pasningsordning.

AFTALETYPER

 • Forældre er arbejdsgivere, og den private pasningsordning er lønmodtager
 • Forældre indgår en aftale med en private pasningsordning, der er selvstændig erhvervsdrivende. Dermed har de ingen arbejdsgiverforpligtelser (feriepenge, forsikringer mv.)

Uanset om du vælger at blive arbejdsgiver eller indgå en aftale med en selvstændig erhvervsdrivende, skal der indgås en skriftlig aftale med den person, der skal passe dit barn, og kommunen skal godkende aftale, inden der udbetales tilskud. 

PASNINGSAFTALEN

 • Forældre skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den private pasningsordning, som skal passe barnet
 • Kommunens godkendelse af pasningsaftalen er en forudsætning for udbetaling af tilskud
 • Dagtilbudsafdelingen godkender pasningsaftalen og fører tilsyn med ordningen
 • Tilsynet organiseres af dagtilbudsafdelingen
 • Hvis den person, du ansætter som privat pasningsordning samtidig skal varetage andre opgaver i dit hjem end børnepasning, skal det fremgå af aftalegrundlaget, hvilke udgifter, der vedrører børnepasningen

DINE FORPLIGTELSER SOM ARBEJDSGIVER

Pasningsaftalen skal indeholde oplysninger om:

 • Lønnen
 • Arbejdstiden
 • Rettigheder i forhold til ferie og sygdom
 • Opsigelsesvarsel
 • Specifikke forhold/aftaler, som du ønsker af den person, du ansætter

Du skal sørge for:

 • Oprettelse af SE-nummer
 • Indbetaling af ATP-bidrag
 • Feriepenge
 • Tegning af arbejdsgiverforsikring

Du skal tage stilling til:

 • Skal udgifter til kost og eventuelt logi en del af lønnen.
  Det er kommunen, der træffer aftale om, i hvilket omfang udgifter til kost og logi kan betragtes som en del af udgiften til børnepasning

UDGIFTER, DER DÆKKES AF KOMMUNEN

 • ATP
 • Forsikring
 • Aktiviteter for børnene
 • Mad og bleer

De nævnte udgifter dækkes af et fast beløb.

Tilskuddet skal anvendes til dækning af udgifter til den private pasningsordning. Udover at dække løn mv. til den private pasningsordning, kan tilskuddet anvendes til dækning af andre udgifter, som kan være en del af driftsudgifterne ved dagpasning. Udgifterne skal fremgå af pasningsaftalen

DOKUMENTATION FOR UDGIFTER

 • Forældre skal anvende tilskuddet til dækning af udgifter til den private pasningsordning, og du skal dokumentere over for kommunen, hvilke udgifter, du vil have til den private pasningsordning
 • Det er kommunen, der fastsætter kravene til dokumentation og beslutter, hvilke udgifter der kan medregnes som grundlag for beregning af kommunens tilskud
 • Kommunen skal økonomisk godkende pasningsaftalen for at sikre sig, at forældrene reelt bruger pengene til en pasningsordning, og at der ikke er tale om proforma aftaler
 • Kommunen skal gøre opmærksom på, at den, der modtager tilskuddet for at passe barnet, er forpligt til at opgive betalingen til SKAT
 • Du har pligt til at orientere kommunen om ændringer i aftale, og kommunen skal godkende ændringen inden den sættes i værk

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR

Der er ikke i Dagtilbudsloven fastsat regler om løn- og ansættelsesvilkår.

I forbindelse med ydelse af tilskud efter § 80 er det forældrene og private pasningsordning, der aftaler betalingen for børnepasningen. Kommunen er ikke arbejdsgiver i forhold til den private pasningsordning.

Spørgsmålet om ”rimelige løn- og ansættelsesvilkår” er imidlertid et af de elementer, som kommunen må tage i betragtning ved godkendelse af en pasningsaftale. 

KOMMUNENS FORPLIGTELSER

 • Kommunen skal godkende den enkelte pasningsordning. Det omfatter personen, de fysiske rammer og den skriftlige aftale
 • Kommune er forpligtet til at føre løbende tilsyn med de pasningsordninger, der oprettes. Kommunen fastsætter de nærmere retningslinjer for tilsynets udøvelse
 • Kommunen kan afvise at godkende en pasningsaftale, hvis kommunen skønner, at personen, som forældrene vil indgå aftale med, eller de fysiske rammer, ikke er egnet til opgaven
 • Kommunen skal kontrollere, at aftalen mellem dig som forælder og den private pasningsordning er afklaret i forhold til de rettigheder og forpligtelser, aftalen indebærer for de 2 parter (fx beskatning, ATP-bidrag, feriegodtgørelse, løn under sygdom og dagpengeret)
 • Kommunen har pligt til at indberette til SKAT, når der indgås en pasningsaftale
 • Kommunen skal tilbyde at sørge for forældrenes administration af ordningen mod en reduktion af tilskuddet – svarende til kommunens udgifter til administration 

HVOR KAN DIT BARN BLIVE PASSET

 • Du kan aftale med den private pasningsordning, at personen passer dit barn i dit eget hjem
 • Du kan aftale med den private pasningsordning, at personen passer dit barn i deres hjem eller i andre lokaler

TILSKUDDET

 • Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter tilskuddets størrelse. Tilskuddet er ens for alle børn i aldersgruppen 24 uger til 2 år og 10 måneder. Tilskuddet udgør mindst 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe. Tilskuddet kan højst udgør 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning
 • Der kan højst udbetales 3 tilskud til samme husstand
 • Tilskuddet udbetales første gang for den måned, hvor den private pasningsordning begynder
 • Tilskuddet udbetales sidste gang for den måned, hvor barnet udmeldes af den private pasningsordning
 • Hvis pasningsordningen afbrydes, og forældrene har fået udbetalt tilskud, som ikke anvendes til betaling af pasningsordningen, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales til kommunen
 • Kommunen kan standse udbetalingen af pasningstilskud, hvis forældrene ikke opfylder den indgående aftale

ANDRE TILSKUD

 • Der ydes søskendetilskud. Søskendetilskud ydes ikke til den dyreste plads.
  Søskendetilskuddet til en plads i en privat pasningsordning fastsættes til et beløb, der svarer til mindst 85% af søskendetilskuddet, som man giver i et dagtilbud – dvs. 50%.
  Der ydes altså 85% af 50%. Søskendetilskuddet udbetales sammen med tilskuddet til en privat pasningsordning den sidste hverdag i måneden
 • Der bevilges ikke økonomisk fripladstilskud
 • Der bevilges ikke socialpædagogisk fripladstilskud 

OPHØR AF DEN PRIVATE PASNINGSORDNING

 • Du skal opskrive dit barn til et dagtilbud på Digital Pladsanvisning, for at få tilbudt en plads i børnehave, når barnet bliver 2 år og 10 måneder
 • Ønsker du at dit barn skal skifte fra pasning i en privat pasningsordning til et kommunalt dagtilbud, skal du opskrive dit barn på Digital Pladsanvisning.
  Dit barn vil ikke få tilbudt en plads i et kommunalt dagtilbud, før udmeldelsesvarsel i den private pasningsordning er overholdt, og barnet er udmeldt/Pladsanvisningen har fået meddelelse fra den private pasningsordning om, at dit barn er udmeldt
 • Ophører den private pasningsordning i ”utide”, skal du opskrive dit barn til et alderssvarende dagtilbud på Digital Pladsanvisning og skrive i kommentarfeltet, hvorfor du ønsker plads

 

SIDENS LINKS 

SELVBETJENING:
DIGITAL PLADSANVISNING

PRIVATE PASNNGSORDNINGER

GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE PASNINGSORDNINGER

SØSKENDETILSKUD

ALDERSSVARENDE DAGTILBUD

OPSKRIVNING TIL DAGTILBUD

INDMELDELSE OG UDMELDELSE

PRISER

ANSØGNING OM TILSKUD TIL
PRIVAT PASNINGSORDNING

Senest opdateret:  23. April 2020

SELVBETJENING

> Digital Pladsanvisning


Kontakt

Center for Børn & Læring 
Pladsanvisningen

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her