Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Løn, vederlag og vilkår

Som plejefamilie modtager I skattepligtig plejeløn, når I har et barn i pleje.

Plejelønnen består af et antal vederlag, som fastsættes ud fra en vurdering af plejebarnets situation og de krav, der stilles til plejefamilien. Plejelønnen beskattes som A-indkomst.

Der er faste takster for kost og logi samt tøj- og lommepenge. Taksterne er bestemt af barnets alder. Derudover kan I søge om at få dækket ekstraordinære udgifter til medicin, lektiehjælp, transport m.v. Alle disse beløb er skattefri.

Se de aktuelle takster her:

Kontrakten med Guldborgsund Kommune

Som plejefamilie bliver den ene af jer ansat på kontrakt. Lønnen bliver udbetalt til den, der står på kontrakten. Kontrakten er plejefamiliens ansættelsesbevis, og  indeholder aftaler om:

  • Vederlagets størrelse (plejelønnen)
  • Eventuelle særlige udgifter
  • Opsigelsesregler
  • Forsikringsforhold
  • Samarbejdet med barnets forældre
  • Tilsyn og vejledning

Tilsyn

Det driftsorienterede tilsyn

Det driftsorienterede tilsyn udføres af Tilsyn Øst, der har givet jer en generel godkendelse som plejefamilie (herunder som generelt godkendt kommunal plejefamilie). Tilsynet skal sikre, at I stadig lever op til de krav, I opfyldte, da godkendelsen blev givet.

Men udover at føre kontrol med forholdene i plejefamilien, handler tilsynet også om at fastholde og udvikle kvaliteten i plejefamiliens arbejde.

Tilsyn Øst skal blandt andet sikre sig, at I ikke har flere plejebørn eller mere belastede plejebørn, end godkendelsen dækker, og at forholdene i jeres familie ikke har ændret sig, så det ændrer på forudsætningerne for godkendelsen.   

Det personrettede tilsyn

Den kommune, der har anbragt plejebarnet, har ansvaret for det personrettede eller specifikke tilsyn. Dette tilsyn er rettet mod barnet eller den unge og mod, hvordan det går i anbringelsen. Kommunen skal specielt i de første måneder efter anbringelsen være opmærksom på, hvordan anbringelsen forløber - så man undgår sammenbrud og eventuelt kan justere handleplanen efter tre måneder.

Det personrettede tilsyn skal også vise, om der er ændringer i anbringelsesforløbet, som medfører nye behov i plejefamilien, eksempelvis supervision.

Løn og plejevederlag

Løn til plejefamilier hedder vederlag. Vederlaget er en skattepligtig indkomst. Antallet af vederlag fastsættes af Team Anbringelse og Hjemgivelse, og afhænger af opgavens omfang og kompleksitet. Vi fastsætter vederlagets størrelse med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings (KL's) vejledning. Antallet af vederlag revurderes som udgangspunkt en gang årligt.

Kost og logi

Ud over plejevederlaget får I udbetalt et skattefrit beløb, som skal dække udgifterne til kost og logi samt de almindelige daglige udgifter, der er forbundet med plejebarnets ophold hos jer.

Tøj- og lommepenge

(gælder ikke for aflastningsfamilier)
Barnet modtager tøjpenge fra fødslen og lommepenge fra det fylder tre år. Beløbene bliver reguleret efter alder og indsættes månedsvis på plejefamiliens NEM-konto.

Særlige udgifter

Hvis I er fuldtidsplejefamilie, skal I stille et møbleret og godkendt værelse til rådighed for barnet. Hvis barnet har brug for særligt udstyr, kan I søge om at få dækket udgiften hos barnets sagsbehandler i Team Anbringelse og Hjemgivelse.
Hvis I er aflastningsfamilie, gælder det, at de biologiske forældre (forældremyndighedsindehaverne) som udgangspunkt skal levere det nødvendige fx barnestol, bleer, tøj og lignende.

Opsigelse

Inden for de første tre måneder kan plejefamilien eller den anbringende myndighed opsige kontrakten med 14 dages varsel. Herefter kan kontrakten opsiges med 30 dages varsel. Udbetaling af vederlag ophører 14 eller 30 dage efter datoen for opsigelsen. Team Anbringelse og Hjemgivelse vil altid sende en skriftlig opsigelse.
I får udbetalt kost og logi, indtil barnet ikke bor hos jer mere.

Regulering af takst på vederlag - aflønning af plejefamilier

KL (Kommunernes Landsforening) har med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2015 reguleret taksten på vederlag fra 132 kr. til 131,57 kr. Reguleringen medfører en lønnedgang svarende til 13,08 kr. pr. vederlag pr. måned.
Lønudbetalingen pr. 30. juni vil indeholde regulering for 1/1 – 30/6 2015, og der vil derfor være en afvigelse på lønudbetalingen i forhold til de forgangne måneder.

Plejebarns 1. sygedag

Ligesom andre børn bliver plejebørn indimellem syge. Om du som plejeforældre har ret til at holde barns 1. sygedag for dit plejebarn afhænger blandt andet af om du har civilt job, og om du er offentligt eller privat ansat.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte familieplejekonsulenterne.

Forsikringsforhold

Det forudsættes, at plejefamilien har en kombineret ansvars/ulykkesforsikring, der dækker personskader, forvoldt af plejebarnet på plejefamilien eller tredjemand eller tingskader forvoldt af plejebarnet på tredjemands ejendom.

Skader forvoldt af plejebarn, som ikke dækkes af plejefamiliens forsikring, kan søges dækket af kommunen, hvor skaden overstiger 300 kr.

Plejefamilien har pligt til at tegne fornøden rejseforsikring i forbindelse med udlandsrejser, så barnet er forsikret med hensyn til sygdom, ulykke og hjemtransport i og uden for EU. 

 

Senest opdateret:  07. April 2017

Kontakt
Center for
Familie & Forebyggelse 

Team Anbringelse & Hjemgivelse
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Mail: tilsyn-boern-unge@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.


Kontakt konsulenterne i Team Anbringelse & Hjemgivelse