Genveje

Guldborgsund Kommune

Afbrænding af gren- og haveaffald

Hvis du vil afbrænde gren- og haveaffald, er der en række love og regler, du skal være opmærksom på

 

For private grundejere

 • Afbrænding af haveaffald er forbudt i byzone, sommerhusområde og samlet bebyggelse i landzone. Du kan se områderne på kort her.
 • I landzone er afbrænding af haveaffald tilladt i perioden 1. december til 1. marts - se dog længere nede for generelle regler for alle typer afbrænding.
 • Rent, tørt træ kan afbrændes på særligt indrettede bålpladser, på størrelse med et bålfad.
 • Kommunen giver ikke tilladelse til afbrændinger uden for de ovennævnte perioder.

Reglerne for håndtering af haveaffald for private grundejere kan findes i § 23 i regulativet for husholdningsaffald 

For virksomheder 

 • For gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v er det tilladt at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald, jf. affaldsbekendtgørelsens § 47, stk. 1.
 • Guldborgsund Kommune tillader at landbrug afbrænder grenaffald fra læhegn hele året, såfremt det ikke kan genanvendes ved for eksempel flisning. Haveaffald må kun afbrændes mellem 1. december og 1. marts.
  Landbrug betragtes som ejendomme, der er noteret med landbrugspligt (større ende 2 ha.), eller er opført i CVR-registret med branchekode, der hører under landbrugsdrift.
 • Afbrænding af haveaffald er forbudt i byzone, sommerhusområde og samlet bebyggelse i landzone. Ved afbrænding i landzone henvises der til brandmyndighedernes krav.
 • For virksomheder, der ikke har tilladelse til at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald gælder følgende:
  Haveaffald kan komposteres på egen matrikel, enten for sig eller sammen med vegetabilsk affald.
 • Afbrænding af træstød og hugstaffald er tilladt i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde fra skovbrug, jf. affaldsbekendtgørelsens § 46, stk. 3.
 • Virksomheder har adgang til at aflevere affaldet på genbrugspladserne mod aflevering af en eller flere affaldskuponer, der er udstedt af REFA, jf. regulativets § 11.

  Reglerne for håndtering af haveaffald for virksomheder kan findes i § 21 i regulativet for erhvervsaffald

Generelle regler for alle typer afbrænding:

 • Afbrændingen må tidligst begyndes ved solopgang, og må fortsætte indtil 1 time efter solnedgang. I særlige tilfælde – f.eks. til Sankt Hans – kan afbrændingen efter aftale med Lolland-Falsters Brandvæsen fortsætte udenfor den ovennævnte periode.
 • Afbrænding må ikke foretages i hård vind eller derover. Hvis vinden ændrer styrke eller retning under afbrændingen, kan det blive nødvendigt at slukke bålet, hvis bålet er til fare eller væsentlig ulempe for værdier eller personer.
 • Afbrænding må ikke foretages i perioder, hvor Byrådet eller Lolland-Falster Brandvæsen har udstedt afbrændingsforbud, f.eks. i særligt tørre perioder.
 • Afbrænding må ikke foregå, hvis Lolland-Falster Brandvæsen vurderer, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at foretage afbrænding.
 • Afbrænding må ikke foretages, hvis det er til ulempe for omgivelserne, naboer, vejtrafikken eller lufttrafikken.
 • Afbrænding må ikke foretages, hvis luftledninger eller master udsættes for varmepåvirkning.


Bekendtgørelser

Som udgangspunkt skal afbrændingen overholde følgende 2 bekendtgørelser:

Affaldsbekendtgørelsen omhandler afbrænding af haveaffald og lignende hvor afbrændingsbekendtgørelsen beskriver andre afbrændinger herunder festblus samt de afstandskrav og sikkerhedskrav, der stilles til en afbrænding m.v.

Læs mere om på Lolland-Falster Brandvæsen

 

Senest opdateret:  19. Marts 2020