Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

Enhver type bygningsaffald skal sorteres og bortskaffes efter gældende regler. Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og restproduktbekendtgørelsen udgør regelgrundlaget for håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Få information om reglerne for håndtering, oplagring og genbrug af bygge- og anlægsaffald på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Bygge- og anlægsaffald til genanvendelse
Bygge- og anlægsaffald til genanvendelse skal sorteres på stedet, i rene fraktioner og som minimum sorteres i følgende fraktioner:
 • Natursten, f.eks. granit og flint.
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten).
 • Beton.
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.
 • Jern og metal.
 • Gips.
 • Stenuld.

Ved sorteret bygge- og anlægsaffald forstås bygge- og anlægsaffald sorteret efter Bekendtgørelse om affald. Det skal bemærkes, at det fremgår af Affaldsbekendtgørelsen, at asfalt og jord også skal håndteres som separate fraktioner.

Det skal sikres, at alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern er frasorteret og særskilt håndteret, herunder at PCB-holdigt fugemateriale er identificeret, frasorteret og særskilt håndteret.

Termoruder skal udsorteres og om muligt genanvendes. Termoruder, der ikke er egnede til genanvendelse, skal deponeres.

Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås bygge- og anlægsaffald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.

Uforurenet bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse genanvendes til samme eller beslægtede formål, som affaldsmaterialerne har været brugt til hidtil, det vil sige genanvendelse af teglsten som tegl, forskallingsbrædder som sådanne, gulvbrædder som gulvbrædder etc. Uforurenet natursten, uglaseret tegl, beton og blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton, kan uden tilladelse og efter forarbejdning, herunder nedknusning, anvendes, som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder.

Selv om man frit kan genanvende rent bygningsaffald, skal man som bygherre fremsende en anmeldelse til os senest 2 uger før byggearbejdet går i gang, såfremt renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg – målt på gulvarealet, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald.

En anmeldelse skal indeholde oplysninger om:
 • Bygherrens navn og adresse.
 • Dato.
 • Bygherrens underskrift.
 • Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.
 • De forventede affaldsmængder og –typer.
 • Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affald.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se hvilke transportører, indsamler eller modtager, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at modtage og/eller transportere dit bygge- og anlægsaffald.

Særlige regler for PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler. Stoffet er en miljøgift, der blev brugt i byggematerialer som for eksempel fugemasser og termoruder i perioden 1950-1977. PCB er i dag optaget på EUs liste over farlige stoffer, og skal derfor håndteres særskilt i forbindelse med renovering og nedrivningsarbejder.

Såfremt den ejendom man skal renoverer eller river ned er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977 eller man skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977, skal bygherren foretage en screening af ejendommen for at afdække om der kan være anvendt PCB-holdigt materiale i forbindelse med opførelsen eller renovering af bygningen. Screeningen kan gennemføres ved hjælp af dette skema.

Kan du sige nej til samtlige punkter i skemaet, så skal du ikke foretage dig yderligere, udover at du selvfølgelig skal anmelde din nedrivning/renovering til kommunen.

Anmeldelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Bygherrens navn og adresse
2) Dato
3) Bygherrens underskrift
4) Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse
5) Byggeår og evt. renoveringsår.
6) Screeningsskemaet for PCB – ovenstående skema
7) De forventede affaldsmængder og –typer
8) Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

Kan du sige ja til ét eller flere punkter i skemaet, så skal anmeldelsen som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Bygherrens navn og adresse.

2) Dato.

3) Bygherrens underskrift.

4) Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen.

5) Dato for kortlægningen.

6) Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.

7) Byggeår og eventuelle renoveringsår.

8) Resultat af analyser af repræsentative materialeprøver og en beskrivelse af den visuelle vurdering, der ligger til grund for materialeprøver.

9) Forekomsten og mængden af PCB-holdigt materiale.

10) Placering af PCB-holdigt materiale angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl.

11) Hvordan PCB-holdigt materiale gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret.

12) Hvordan PCB-holdigt materiale er planlagt fjernet og håndteret.

13) De forventede affaldsmængder og -typer.

14) Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

Find anmeldelses- og screeningsskemaer på www.bygogmiljoe.dk

Du kan læse mere om PCB her.

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.