Genveje

Guldborgsund Kommune

Jordflytning og nuanceret områdeklassificering

Her kan du se på et kort, om din ejendom er områdeklassificeret 

og her får du information om

Nuanceret områdeklassificering

Kriterier for nuanceringen

Ejendom med kortlagt forurening

Flytning af jord

Flytning af jord til godkendt modtageanlæg

Flytning af jord, der skal anvises eller genanvendes

Økonomi

Få mere at vide

Nuanceret områdeklassificering
Med ændringen af Jordforureningsloven i 2008 blev al jord i byzone områdeklassificeret som lettere forurenet, og dermed omfattet af anmeldepligten for flytning af jord. 

Områdeklassificering af byzoner er en meget grov definition på, hvor der findes lettere forurenet jord. Vi har derfor tilrettet og nuanceret områdeklassificeringen, så det er ikke alle områder indenfor byzone, der er omfattet.

Vi har endvidere inddraget enkelte områder uden for byzone. Nuancering af områdeklassificering er et administrativt arbejde, hvor vi har brugt vores viden om byerne og deres udvikling gennem tiden.

Der er altså ikke tale om en en detaljeret udpegning på ejendomsniveau, men en udpegning af større sammenhængende områder, som undtages eller inddrages i områdeklassificeringen.

Kriterier for nuanceringen
I forbindelse med områdeklassificeringen er det som udgangspunkt områder i byzone, industriområder, jernbanestrækninger og landsbyer, der er vurderet.

Det er generelt alderen og størrelsen på byerne fra omkring år 1954, der har haft betydning i forbindelse med vurderingen.

Afgrænsningen af delområder følger generelt vejnet, landskabselementer, ubebyggede arealer eller andre tilsvarende fysiske forhold. I enkelte situationer er små klynger af ejendomme, der grænser op til byzonen, blevet beskrevet under et med det større område i byzonen.

Der er desuden lavet en grov vurdering af virksomhederne og deres branchetype. Den endelige vurdering er sammenholdt med vores viden om den aktuelle virksomhed.

I enkelte tilfælde har anden viden også haft betydning. For eksempel har medarbejderes og borgeres lokalkendskab til tidligere fyldpladser, industri, m.m. haft betydning for afgrænsning af nogle områder.

Det skal understreges, at områdeklassificeringen ikke er et nyt kortlægningssystem, hvor enkelte ejendomme bliver kortlagt som muligt forurenet eller konstateret forurenet, som det kendes fra regionens kortlægningsarbejde.

Ejendom med kortlagt forurening
Nogle ejendomme er helt eller delvist kortlagt som forurenede. Det er Region Sjælland, der kortlægger grunde med kraftigere forurening.

Før du påbegynder bygge- og anlægsarbejde på forureningskortlagt areal, skal du kontakte os for at høre, om arbejdet kræver en særlig tilladelse efter jordforureningslovens § 8. Det er os, der meddeler tilladelse efter jordforureningslovens § 8, og regionen har efterfølgende 4 ugers frist til deres kommentarer, så henvend dig til os allerede tidligt i planlægningsfasen.

Kortlagte arealer i Region Sjælland kan ses på regionens hjemmeside.

Flytning af jord
Du skal anmelde jordflytning hvis det drejer sig om:

  • Flytning af jord der er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet,
  • Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet,
  • Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet,
  • Flytning af opgravet jord bort fra offentlige vejarealer,
  • Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificeringen, hvor den er opgravet,
  • Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord,
  • Flytter du mindre end 1 m3 jord, kan du gratis og uden analyser aflevere det på en af kommunens genbrugspladser. Hvis du vil flytte jorden til en anden ejendom, skal du altid kontakte os inden flytningen.
  • Har du et større parti jord - mere end 1 m3, du skal af med, skal jordflytningen anmeldes til os. Se link til anmeldeskemaet i menuen til højre.

Flytning af jord til godkendt modtageanlæg
Jorden må flyttes umiddelbart efter, at anmeldelsen er modtaget af os, hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg. Vi sender en kvittering på at anmeldelsen er modtaget.

Flytning af jord, der skal anvises eller genanvendes
Hvis det af anmeldelsen fremgår at jorden ønskes anvist eller skal genanvendes, må flytning først iværksættes fire uger efter anmeldelsen er modtaget af os, eller efter at vi har godkendt den måde, hvorpå jorden tænkes håndteret. Vi sender anmeldelsen tilbage i underskrevet stand.

Økonomi
Du skal regne med udgifter til analyser af jorden, og eventuelt omkostninger til bortskaffelse.

Få mere at vide  

Få mere information om jord og jordforurening på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

 


Senest opdateret:  19. Juni 2018

Anmeld jordflytning

Har du brug for hjælp til at anmelde jordflytning kontakt Thomas Jørgensen:

telefon 54731879 eller thjr@guldborgsund.dk

Lovgrundlag for anmeldelse af jordflytning

 

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Michael Behrens 54 73 19 74
Thomas Jørgensen 54 73 18 79
Lena Berring 54 73 19 75
Dorte Ploug 54 73 19 76

Klik her for at se vores åbningstider og telefontider

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik & Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.