Genveje

Guldborgsund Kommune

Villaolietanke


Hvis du skal have en ny olietank
Krav til etablering og udskiftning af olietank
Opsætning af plastolietank
Hvis du skal sløjfe den gamle olietank
Grav tanken op!!!
Hvis der sker olieforurening
Forsikringsordning for villaolietanke

Hvis du skal have en ny olietank
I Miljøstyrelsens Olietankbekendtgørelse er der faste regler for olietankanlæg m.v

Du behøver ikke tilladelse fra os eller anden myndighed for at etablere en ny olietank. Men du skal fortælle os, hvilken type tank der etableres, hvor på grunden tanken skal være, hvornår den bliver etableret samt sende en kopi af tankattest eller overensstemmelseserklæring.

Du kan hente et anmeldeskema i menuen til højre. Vi skal have oplysningerne senest 14 dage før du begynder at etablere olietanken. Du kan dog vente med at fremsende tankattesten eller erklæringen til tanken er etableret.

Ved etablering af en tank skal du være opmærksom på reglerne i Olietankbekendtgørelsen. Du skal også være opmærksom på de særlige brandtekniske krav, der er til plasttanke.

Når du køber en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest eller overensstemmelseserklæring. Dette er din garanti for, at den købte olietank er godkendt til at opbevare fyringsolie i.

 

HUSK:
Etablering og sløjfning af olietanke skal anmeldes til kommunen.

Tilbage

Krav ved etablering og udskiftning af olietank
I Olietankbekendtgørelsen stilles der en lang række krav, som skal opfyldes. Eksempelvis skal arbejdet udføres af en sagkyndig. Det vil sige en person, som dels er tilknyttet en virksomhed, som udfører det aktuelle arbejde, og dels på grund af erfaring eller uddannelse er kvalificeret dertil. Virksomheden skal have tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som dækker den pågældende type arbejde.

Desuden skal følgende afstandskrav mellem olietank og vandindvindingsanlæg overholdes:

  • 50 meter til indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg.
  • 25 meter til andre boringer og brønde.

Der kan søges om tilladelse til lempelse af afstandskravet. Kontakt os for nærmere vejledning.

Tilbage

Opsætning af plastolietanke
Der er nogle brandmæssige foranstaltninger der skal overholdes, når du vælger at opsætte en plastolietank. Beredskabsstyrelsens vejledning om plasttanke skal overholdes.  

Tilbage

Hvis du skal sløjfe den gamle olietank
Når brugen af en olietank varigt ophører – f. eks. når du skifter fra nedgravet til overjordisk tank, eller der f.eks. bliver indlagt fjernvarme – skal ejeren sørge for, at tankanlægget sløjfes. Tankanlægget er tank med tilhørende rørsystem. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at sørge for, at olietanke er sløjfet forskriftsmæssigt.

Sløjfning foregår ved at:

  • Eventuelt restindhold i anlægget fjernes, anlægget gennemskylles, og efter en passende tid, hvor eventuel restolie har fået tid til at flyde ned ad tankens vægge til bunden, bundsuges igen.
  • Anlægget fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted.

En nedgravet tank, der ligger på et areal, hvor der køres – eksempelvis en indkørsel - bør fyldes op med dertil egnet sand.
Du skal anmelde til os, når du sløjfer en olietank. Anmeldeskema finder du her. Anmeldelse om, at anlægget er sløjfet samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indsendes senest 4 uger efter sløjfningen.

Tilbage

Grav tanken op!
Vi anbefaler, at du graver din gamle tank op, når du sløjfer den.

Hvis der skulle være en uopdaget jordforurening under eller omkring en tank og/eller forsyningsrør, så dækker olietanksforsikringen kun 6 måneder, fra anlægget er taget ud af drift. Hvis skaden bliver opdaget senere, kan det derfor have store økonomiske konsekvenser for grundejer.

Vi anbefaler, at du lader et firma med speciale i jordforurening dokumentere, at tankgraven er ren. Som udgangspunkt skal der laves mindst 3 analyser, fra bund og sider i en tankgrav eller andre udgravninger, hvis man skal være sikker på at undgå en senere kortlægning efter jordforureningsloven.

Tanken skal bortskaffes til en godkendt modtager, eksempelvis på genbrugspladsen eller til en produkthandler.

Tilbage

Hvis der sker olieforurening
Tanke til fyringsolie kan give jordforurening. Erfaringer viser, at især fyringsolietanke, såvel overjordiske som nedgravede, kan give kraftige jordforureninger. Grundejer er selv ansvarlig for tanke på boliggrunden.

Hvis din olietank lækker olie skal du forsøge at stoppe uheldet. Derefter skal du kontakte os og dit forsikringsselskab. 

Hvis det sker pludseligt eller kraftigt skal du ringe 114

Tilbage

Forsikringsordning for villaolietanke
Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, der kan dække udgifter i forbindelse med jordforureninger ved olieudslip.

Villatankejere med en olietank mindre end 6.000 l, hvor mindst 50 % af det opvarmede areal, er bolig er automatisk omfattet af en forsikringsordning gennem Topdanmark Forsikring A/S, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation, eller fra olieleverandører, der får olie fra disse.

Forsikringen dækker oprydninger ved jordforureninger efter olieudslip fra lovlige olietankanlæg. Det er en forudsætning, at du ikke har forårsaget skaden med vilje. Forsikringsbetingelserne kan downloades fra Topdanmarks hjemmeside.  

Olietankforsikringen bortfalder 6 måneder efter anlægget er ude af drift.
 
Forsikringen dækker kun udgifter i forbindelse med jordforureninger. Skader på bygningsdele dækkes evt. af egen husforsikring – spørg dit forsikringsselskab.

Tilbage

 

 

Senest opdateret:  12. Februar 2020

Kontakt

Center for Teknik & Miljø
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Lena Berring
Telefon 54 73 19 75

Lynge Christiansen
Telefon 54 73 20 03

Dorte Ploug
Telefon 54 73 19 76

Mail olietanke@guldborgsund.dk

Klik her for at se vores åbningstider og telefontider

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik & Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.