Genveje

Guldborgsund Kommune

Iværksættelse af aktiviteter i Natura 2000-områder

Lodsejere, borgere m.fl. har pligt til skriftligt at anmelde visse driftsændringer eller aktiviteter, der skal foregå inden for eller i nærheden af Natura 2000-områder, til os.

Hvordan gør jeg?
Anmeldelser og forespørgsler skal sendes pr. brevpost eller email til os. Anmeldelsesskemaet kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside

Vi skal have mulighed for at vurdere virkningen af aktiviteterne på Natura 2000-området i forhold til naturområdets udpegningsgrundlag. Aktiviteten kan iværksættes, hvis vi ikke senest 4 uger efter modtagelsen af anmeldelsen har truffet afgørelse om at ville foretage en nærmere vurdering af aktiviteten.

Hvilke aktiviteter skal anmeldes?
Aktiviteter, der skal anmeldes, er følgende:

 1. Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder.
 2. Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov.
 3. Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i Naturbeskyttelseslovens § 3.
 4. Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter Naturbeskyttelseslovens § 3.
 5. Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder.
 6. Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter.
 7. Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter.
 8. Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
 9. Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet.
 10. Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning.
 11. Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje.
 12. Etablering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj).

Du kan se vores Natura 2000-områder i Danmarks Miljøportals Arealinfo.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

INFOBOKS

Skejten Østlolland
SKEJTEN, ØSTLOLLAND (NATURA 2000-OMRÅDE)

HVAD ER ET NATURA 2000-OMRÅDE?
Natura 2000-områder er særligt værdifulde naturområder i EU herunder også i Danmark. Naturområderne er udpeget som et fuglebeskyttelsesområde, et habitatområde eller et Ramsarområde.

Alle Ramsarområder ligger inden for fuglebeskyttelsesområderne.

Lovgrundlaget er to EU direktiver, det såkaldte Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv samt en Ramsarkonvention.

Natura 2000-områderne danner et netværk af beskyttede naturområder i hele Europa. Målet er at sikre biologisk mangfoldighed i EU's medlemslande. 

Læs om Natura 2000-områder på Naturstyrelsens hjemmeside under Naturbeskyttelse. 

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Naturstyrelsen: Lovstof
Planloven
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.