Genveje

Guldborgsund Kommune

Oplysning om § 3-beskyttelsesstatus af naturtyper

Lodsejere, borgere mv. kan anmode os om oplysning om hvorvidt et areal er beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven inden iværksættelse af aktiviteter på det pågældende areal. Vi skal undersøge spørgsmålet inden for 4 uger.

Vi giver oplysning om, hvorvidt et areal, en sø eller et vandløb er omfattet af beskyttelsesordningen.

Vi skal besvare din forespørgsel inden for 4 uger efter modtagelsen. Har du ikke modtaget svar inden udløbet af fristen, kan en eventuel ændring af arealet gennemføres uden dispensation.

Reglen gælder ikke for arealer, søer mv., der klart falder ind under beskyttelsesordningen. Reglen gælder heller ikke for vandløb, som er udpeget som beskyttede.

Hvis vi inden udløbet af fristen har anmodet vedkommende ejer mv. om yderligere oplysninger, regnes fristen først fra modtagelsen af disse oplysninger.

Læs mere i Naturstyrelsens Vejledning om beskyttede naturtyper.

Anmeldelser og forespørgsler skal sendes pr. brevpost eller email til os.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

INFOBOKS

Almindelig Salurt, Vigsnæs Strandeng
ALMINDELIG SALTURT, VIGSNÆS STRANDENG, LOLLAND

HVAD BETYDER § 3 BESKYTTELSES STATUS?
Efter Naturbeskyttelseslovens § 3 er moser o.l., ferske enge, heder, overdrev og strandenge fra og med 2.500 m2 beskyttet mod tilstandsændringer. Det samme gælder vandhuller og søer over 100 m² med et karakteristisk plante- og dyreliv samt vandløb, der er udpeget som beskyttede.

Der kan dispenseres fra disse bestemmelser i særlige tilfælde mod indsendelse af ansøgning til os.

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Naturstyrelsen: Lovstof
Planloven
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.