Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Fortidsminder og kulturmiljøer


Stordysse, Nysted.

Både byerne og det åbne land i Guldborgsund Kommune rummer en righoldig kulturhistorisk arv, der vidner om menneskets påvirkning af omgivelserne fra forhistorisk tid til nutiden. Disse levn fra fortiden er kulturmiljøer og fortidsminder og er af stor kulturhistorisk værdi. Det er vigtigt at fortidsminder og kulturmiljøer bevares, så borgere og turister har mulighed for at opleve dem og få fortalt de mange interessante historier, der knytter sig til dem.
 
Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Et kulturmiljø kan fx være en jernbanestrækning med stationer, et industrimiljø eller en landsby med tilknyttede ejerlavsgrænser.

Dysser, jættestuer og gravhøje er de talrigeste af oldtidens synlige kulturspor. Hertil kommer et mindre antal bautasten, runesten og forsvarsanlæg fra jernalder til nutid. De er, ligesom de øvrige synlige fortidsminder, fredet efter bestemmelserne i museumsloven. Med ganske få undtagelser er der en 100m beskyttelseslinje omkring disse fortidsminder. Fredede fortidsminder og bygninger betragtes ofte som sikrede for evigheden. Det er de ikke. Enhver generation har en forpligtelse til vedligehold, pleje og tilsyn. Derudover findes der sten- og jorddiger, der alle er beskyttede.

Ud over de synlige fortidsminder findes der utallige kulturspor, som fx bopladser og gravpladser, der ikke umiddelbart er synlige i terrænet, og som derfor trues af bygge- og anlægsvirksomhed, råstofindvinding, landbrug, skovrejsning og naturgenopretning mv.


Guldborgsund Kommunes fortidsminder

Information på kort
Du kan se, om du har fortidsminder på eller i nærheden af din ejendom ved at søge på Det Kulturhistoriske Centralregister eller på Miljøportalens Arealinfo. Du skal nemlig være opmærksom på følgende:
 
Beskyttelseslinie omkring fortidsminder
De fredede fortidsminder er omfattet af en beskyttelseslinje på 100 meter fra fortidsmindets kant. Inden for de 100 m må der ikke foretages ændringer i tilstanden af arealet. Vi kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven. De fredede fortidsminder har også en 2 meter zone fra fortidsmindets kant, inden for hvilken der ikke må gødes, sprøjtes, jordbehandles eller dyrkes. Der kan ikke dispenseres fra 2 m zonen.

Beskyttelse af sten- og jorddiger

Vi kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i Museumsloven, efter hvilke der ikke må foretages ændringer af sten- og jorddiger. Se Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger.

Pleje og formidling af fortidsminder
Kommunen er ansvarlig for pleje af egne fortidsminder. Vi kan vælge at pleje privatejede fortidsminder. Omkring 50 af fortidsminderne i kommunen plejes af os, typisk ved græsslåning. Flere fortidsminder er endvidere forsynet med info-skilte og der er offentlig adgang til mange fortidsminder. En del af fortidsminderne kan ses på friluftsguiden.

Guldborgsund Kommunes kulturmiljøer

Registrering af kulturmiljøer på Falster og Lolland

Der er foretaget en registrering af kulturmiljøer i hele Guldborgsund Kommune. Den første registrering skete i det tidligere Storstrøms Amts tid og resulterede i fire rapporter, en for hver af de gamle Falster-kommuner: Nykøbing Falster, Nr. Alslev, Stubbekøbing og Sydfalster.

I 2013 er der sket en registrering af de to gamle Lolland-kommuner: Nysted og Sakskøbing, samlet i rapporten Kulturmiljøer Østlolland. 

Eksempelsamling om kulturmiljøer
I november 2005 udkom bogen 24 kulturmiljøer i Storstrøms Amt, der fortæller om ét udvalgt kulturmiljø fra hver af det gamle Storstrøms Amts kommuner. Eksempelsamlingen er ikke en parade af de bedste kulturmiljøer, men skal ved udvalget især konkretisere og vise bredden i kulturmiljøbegrebet. Publikationen har det mål at være inspiration til den fremtidige kommunale indsats.

Registrering af kulturmiljøer i hele landet
Syddansk Universitet har gennem flere år arbejdet med at registrere kulturmiljøer i Danmark i et landsdækkende digitalt atlas, den såkaldte Kulturmiljøportal. Atlasset er dog ikke færdigt, og pt. heller ikke tilgængeligt.

Ret og pligt
Inden der iværksættes større byggeri- og anlægsarbejder eller skovrejsnings- og naturgenopretnings-projekter mv., skal der foretages en konkret vurdering af, om det kan skade kulturmiljøer. De kulturhistoriske elementer i landskabet skal så vidt muligt bevares og i nødvendigt omfang plejes. Byggeri, anlæg, vandindvinding, vandløbsregulering, fjernelse af gamle skelmarkeringer, levende hegn samt andre forhold, der ændrer kultursporenes tilstand, skal så vidt muligt undgås eller begrænses.

Hvis du er i tvivl om der er fortidsminder eller kulturmiljøer på eller i nærheden af din ejendom, så kontakt os eller søg information på Det Kulturhistoriske Centralregister eller på Miljøportalens Arealinfo.

 


 Senest opdateret:  19. Juni 2018

Arealinformation

Zoom ind på kortet og få information om dit nærområde.
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.