Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Beskyttede dyr og planter

De fleste dyr og planters udbredelse går ud over Danmarks grænser. For nogle planter og dyrs vedkommende findes der levesteder i Danmark, som opretholder bestande af dyr og planter, som i andre lande er truede.

Der findes også levesteder i Guldborgsund Kommune, som er unikke. For eksempel har vi nogle levesteder som bevirker, at der er gode betingelser for en sjælden art, nemlig Stor Kærguldsmed. Det betyder, at vi ikke blot kan være ligeglade med vores natur i kommunen. Vi har også nogle vigtige naturområder, som bidrager til en stor mangfoldighed af dyr og planter ikke blot i Danmark, men også internationalt.

Beskyttelse af dyr og planter kan enten ske som et fuldstændigt forbud mod at slå dem ihjel, eller at der indføres begrænset fx jagttid på dem. Mange af Danmarks dyr og planter er desuden indirekte beskyttet, fordi deres levesteder er beskyttede.

Planter og dyr i Natura 2000-områder
Der er udpeget habitater og fuglebeskyttelsesområder - Natura 2000-områderne - for at beskytte visse naturtyper, planter og dyr, som er af betydning for EU. Læs mere om Natura 2000-områderne på Naturstyrelsens hjemmeside
 
Ret og pligt
Når vi giver tilladelser, dispensationer og godkendelser samt planlægger for arealanvendelse, er vi forpligtet til at sørge for at arealanvendelse gennem planer og afgørelser ikke beskadiger eller ødelægger de beskyttede planter og dyr.


Biologisk mangfoldighed
I 2001 vedtog EU’s stats- og regeringschefer målet om at stoppe tabet af biodiversitet i 2010. Et lignende mål fik global opbakning på Verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i 2002.


Orkidéen Kødfarvet Gøgeurt, Idalund. Kødfarvet Gøgeurt er fredet og må derfor ikke fjernes.

Danmark er forpligtet af EU´s målsætning. Derfor har vores Byråd opstillet dette mål i naturpolitikken:”Vi påtager os ansvaret for den biologiske mangfoldighed, og vi vil beskytte sjældne og truede arter og bevaringskrævende naturtyper.” Læs hele Naturpolitikken her.

Ved biologisk mangfoldighed (biodiversitet) forstås mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biologisk mangfoldighed omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.


Naturstyrelsen: Beskyttede arter i Danmark

Rødlisten

 

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Naturbeskyttelse
Naturbeskyttelse
Få mere at vide på Naturstyrelsens hjemmeside..
Arealinformation

Zoom ind på kortet og få information om dit nærområde.
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.