Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Fredede dyr og planter

 
Stor Vandsalamander, Lolland.

 

Alle vilde pattedyr og fugle er fredede, med mindre der i Jagtloven er givet tilladelse til at jage dem.

Desuden er alle krybdyr og padder samt 10 arter af insekter beskyttet af en særlig fredning. Det gælder også nogle truede plantearter, blandt andet alle orkideerne. Planterne og dyrene er beskyttet overalt i det danske landskab uden tilknytning til særlige beskyttelsesområder.

Artsfredningsbekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der bl.a. gennemfører EU-Habitatdirektivet (herunder bilag IV).

I Guldborgsund Kommune er der cirka 25 dyrearter og 2 plantearter, der er fredet. Hovedgrupperne er flagermus, marsvin, krybdyr og padder (frøer, salamandre, firben og tudser) samt visse insekter. Der findes fx mange arter af flagermus, men her findes også sjældnere arter som fx Stor Vandsalamander, Spidssnudet frø og Springfrø samt de sjældne insekter som Stor Kærguldsmed og Eremit. Desuden har vi en række orkidéer samt en stokrose, der er fredet.

Pattedyr
Brandts flagermus
Damflagermus
Vandflagermus
Troldflagermus
Dværgflagermus
Pipistrel flagermus
Brun flagermus
Sydflagermus
Bredøret flagermus
Langøret flagermus
Marsvin

Krybdyr og padder
Markfirben
Stor vandsalamander
Løgfrø
Løvfrø
Strandtudse
Spidssnudet frø
Springfrø

Insekter
Grøn mosaikguldsmed
Stor kærguldsmed
Lys skovevandkalv
Bred vandkalv
Eremit

Planter
Lægestokrose
Glat hullæbe
Hvidgul skovlilje
Maj-gøgeurt
Skov-hullæbe
Skovgøgeurt
Storblomstret hullæbe
Sump-hullæbe

Du kan læse om de fredede planter og dyr, som lever i Guldborgsund Kommune på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Ret og pligt
Vi er forpligtet til at varetage beskyttelsen af de fredede arter. Når vi giver tilladelse til forskellige former for arealanvendelse skal vi sikre, at der tages hensyn til disse arter.
 
Beskyttelsen af arterne handler blandt andet om at sikre dem mod, for dyrenes vedkommende, for eksempel indsamling og ødelæggelse af æg og yngel og, for planternes vedkommende, indsamling, plukning, afskæring, oprykning med rod mv. 
 
Kort sagt betyder det, at dyrene ikke må samles ind eller slås ihjel, og at planterne ikke må fjernes fra det sted, de vokser op. 
 
Beskyttelsen af disse arter tillægges stor betydning og skal varetages restriktivt.

Naturstyrelsen: EUs naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet.


Danmarks Miljøundersøgelser: Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets bilag IV

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Naturbeskyttelse
Naturbeskyttelse
Få mere at vide på Naturstyrelsens hjemmeside..
Arealinformation

Zoom ind på kortet og få information om dit nærområde.
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.