Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Beskyttede naturtyper


Stokkemose, Lolland. 

Visse naturtyper er ifølge Naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttet mod tilstandsændringer. De naturtyper der er beskyttet, er følgende:

  • Søer og vandhuller med et areal på mindst 100 m2,
  • Moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev med et areal på mindst 2.500 m2,
  • "Mosaikker" af ovennævnte naturtyper med et areal på mindst 2.500 m2,
  • Visse udpegede vandløb,
  • Alle moser i forbindelse med beskyttede vandhuller, søer eller vandløb.

Beskyttelsen gælder, uanset om der er en eller flere ejere. Tilstandsændring af beskyttet natur kræver en dispensation, som vi kan give i særlige tilfælde.

Har du en beskyttet naturtype på din ejendom?
Danmarks Miljøportals Arealinformation er en vejledende registrering af beskyttede naturtyper. Her kan du som regel se, om dit vandhul, din eng mv. er beskyttet. Et beskyttet areal kan dog i årenes løb ændre sig så meget, at det ikke længere er beskyttet. Omvendt kan et areal som i dag ikke er beskyttet, ændre sig, så det skal beskyttes. Registreringen er derfor vejledende.

Det er de faktiske forhold ved naturtypen (størrelse, plantesammensætning, omlægningshyppighed m. m.), der afgør, om den er beskyttet eller ej. Hvorvidt naturtypen er beskyttet eller ej, vil i tvivlstilfælde blive afgjort ved, at vi besigtiger og vurderer arealet.

Er du i tvivl om din naturtype er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 kan du henvende dig til os ved at skrive et brev eller en mail tilknyttet et kort, hvor naturtypen er markeret og matrikel nummeret er oplyst. Du kan også ringe til os.

Vil du ændre tilstanden af en beskyttet naturtype?
Hvis du ønsker at ændre tilstanden af en beskyttet naturtype på din ejendom, kan der i særlige tilfælde dispenseres fra Naturbeskyttelseslovens § 3 ved at indsende en ansøgning til os. Ansøgningen skal være begrundet. Der skal tilknyttes et kort, hvor det område ansøgningen vedrører, skal være markeret. Endelig skal matrikel nummeret gerne være anført.

Du kan klikke på de enkelte naturtyper ovenfor og læse mere om dine rettigheder og pligter. 

 
Flintinge Eng, Østlolland.

Byrådets Naturpolitik tager hånd om beskyttet natur
Byrådet ønsker i Naturpolitikken at tage ansvaret for den biologiske mangfoldighed

  • Ved at beskytte sjældne og truede arter og bevaringskrævende naturtyper i Kommunen og
  • Ved at pleje og bevare forskellige naturområder, så vi fortsat kan værne om det unikke og autentiske dvs. bl.a. hjemmehørende dyr og planter.

Ca. 4,1 % af kommunens areal er beskyttet efter § 3, ekskl. beskyttede vandløb (2008-tal), hvilket er ca. 4.111 ha (2006-tal). I alt har kommunen derudover 455 km beskyttede vandløb (2008-tal). I Danmark som helhed er der registreret ca. 9,1 % natur, der er beskyttet efter § 3.

Naturstyrelsen har på sin hjemmeside arealopgørelser over § 3-naturtyper i samtlige kommuner i Danmark herunder Guldborgsund.

 

Danmarks Miljøundersøgelser: Overdrev, enge og moser - håndbog om naturtyperne (2009)

Naturpolitik

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Naturbeskyttelse
Naturbeskyttelse
Få mere at vide på Naturstyrelsens hjemmeside..
Arealinformation

Zoom ind på kortet og få information om dit nærområde.
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.