Genveje

Guldborgsund Kommune

Ferske enge

 

 
Flintinge Eng, Østlolland.

28 % af Guldborgsund Kommunes § 3 beskyttede naturområder er ferske enge. Blandt Region Sjællands kommuner er vi den, der har det næsthøjeste antal hektar af ferske enge – nemlig 1.159,1 ha (2006-tal).

Guldborgsund Kommunes ferske enge kan ses på Miljøportalens Arealinformation.

Hvad er en fersk eng?
En fersk eng ligger typisk på lavtliggende landområder, som ofte bliver oversvømmet af ferskvand. Den ligger overvejende på lavbundsarealer og ofte i tilknytning til vandløb. Engen drives som regel med høslet eller græsning. Derfor er vegetationen domineret af lavt yoksende og lyskrævende planter. Jordbunden er ofte, men ikke altid, tørveholdig.

Hvilke planter vokser på en fersk eng?
I skemaet er anført karakteristiske planter på ferske enge med forskellig næringsstatus. Læg mærke til, at de to typer af næringsfattige enge har mange planter til fælles.

Engjordens
nærings
status
Moderat
næringsfattig,
uden kalkpræg
Moderat
næringsfattig,
kalkpræget
Næringsrig Næringsrig 
Karakte-
ristiske
planter
 
krybende pil
eng-viol
sump
kællingetand
kragefod
tormentil
vandnavle
kær-svovlrod
bukkeblad
eng-troldurt
djævelsbid
hirse-star
vinget perikum
tormentil
vild hør
vandnavle
seline
leverurt
eng-troldurt
vibefedt
djævelsbid
butblomstret siv
blågrå siv
tvebo star
hirse-star
blågrøn star
blåtop
sump-hullæbe
kødfarvet gøgeurt
pukkellæbe
mygblomst

Uden drift:

Alm. mjødurt
lådden dueurt
bittersød natskygge
kær-star
top-star
høj sødgræs
gul iris

Med drift:

kær-padderok
eng-kabbeleje
lav ranunkel
bidende ranunkel
trævlekrone
dunet dueurt
eng-nellikerod
krybende læbeløs
sump-snerre
kær-trehage
mange lavtvoksende arter af star

Kilde: Ferske Enge - en beskyttet naturtype, Miljø- og Energiministeriet, 1993.

Læs mere om ferske enge i Danmarks Miljøundersøgelsers Rapport om overdrev, enge og moser.

Hvordan plejer man ferske enge?
Der er et stort behov for at gennemføre naturpleje på mange enge, fordi de er under tilgroning i dag. Det er bl.a. fordi antallet af græssende dyr er faldet markant de sidste 30-50 år. Det er nemlig vigtigt, at engene bevares lysåbne for at bevare engens karakteristiske planter. Derfor er den relevante pleje afgræsning eller høslet.

Hvis engene allerede er tilgroede med høje urter eller buske og træer, vil naturplejen her bestå i rydning af de opvoksede vedplanter og genindførelse af græsningen uden at gøde og sprøjte. Herefter opnår man det bedste resultat, hvis områderne afgræsses af kreaturer. Græsningssæsonen vil typisk være fra maj til og med oktober.

Hvis afgræsning med kvæg, heste eller får ikke er mulig, kan man slå hø. Slåningen bør ske omkring 1. juli, og det er meget vigtigt, at det afslåede hø fjernes fra området, og at der ikke tilføres gødning. I nogle tilfælde er det nødvendigt at hæve vandstanden for at opnå et godt resultat.

Vi har pligt til at pleje de ferske enge, som kommunen ejer, og som er beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Kan man genskabe ferske enge?
Ja, man kan godt genskabe ferske enge fx gennem naturgenopretning.  Naturgenopretning er i forhold til naturpleje nogle mere drastiske indgreb, der genskaber en tidligere tilstand. Naturgenopretning foretages kun en gang. Ved naturgenopretning prøver man at genskabe forsvundne naturområder ved fx at stoppe dræn og pumper, så vandstanden hæves. Ofte vil en naturgenopretning blive fulgt op af naturpleje bagefter.

Ved pleje eller genopretning bør man prioritere den autentiske natur. Naturligt hjemmehørende plante- og dyrearter bør have fortrinsret frem for indslæbte, dyrkede og udsatte arter. Naturligt hjemmehørende planter og dyr er de, som naturligt - dvs. på baggrund af klima, jordbundsforhold, spredningsmuligheder m.v. - hører hjemme på en given lokalitet. Det er ikke kun naturtyper og arter, der kan være mere eller mindre autentiske, men også processer som fx oversvømmelse.

Ved prioritering af naturpleje og naturgenopretning bør man holde sig for øje, i hvilken landskabsøkologisk sammenhæng, naturområdet indgår. Det er væsentligt, om det naturområde, man ønsker at pleje eller genoprette, ligger isoleret eller i nærheden af andre naturområder, hvorfra dyr og planter kan spredes. Ligger naturområdet isoleret, bør det overvejes, om der kan etableres spredningsmuligheder mellem denne og de nærmeste områder af samme type, samt som der vil være større nytte af at pleje eller genoprette andre arealer med bedre landskabsøkologisk sammenhæng.

Ret og pligt - beskyttelse og dispensation - hvad skal og kan du gøre?
Ferske enge, der har et samlet areal på 2.500 m2 eller derover, er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af tilstanden af beskyttede ferske enge. Der må ikke uden tilladelse graves søer, plantes træer eller buske eller på anden måde ændres på engens tilstand.

Vi kan i særlige tilfælde give dispensation. Ansøgning om dispensation skal sendes skriftligt pr. mail eller pr. brevpost til os.

Ferske enge, der omlægges hyppigere end hvert 7.-10. år, er ikke omfattet af beskyttelsen. På beskyttede enge kan driften forsætte, som før engene blev beskyttet. Hvis det har været en del af den sædvanlige drift, at engen omlægges af og til, kan dette fortsætte med samme antal år imellem som før. Dette gælder også udlæg og mellemafgrøder.

Vedligehold af grøfter og dræn kan fortsætte som hidtil, men grøfter må ikke graves dybere eller bredere, og dræn må ikke lægges dybere end før. Det kræver tilladelse at øge brugen af gødning og sprøjtemidler. Tilgroede enge kan udvikle sig til beskyttede moser. Læs mere om beskyttede naturtyper.

Læs mere om ferske enge på Naturstyrelsens hjemmeside.

Hvad kan du som landmand gøre for at forbedre sårbare naturområder?
Læs her om hvad landbruget kan gøre for at forbedre landbrugslandet mellem de dyrkede marker, der er livsvigtige fristeder for en lang række dyr og planter.


Naturstyrelsen: Administration af Naturbeskyttelseslovens § 3

Danmarks Miljøundersøgelser: Overdrev, enge og moser - håndbog om naturtyperne (2009)

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Naturbeskyttelse
Naturbeskyttelse
Få mere at vide på Naturstyrelsens hjemmeside..
Arealinformation

Zoom ind på kortet og få information om dit nærområde.
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.