Genveje

Guldborgsund Kommune

Overdrev

1,4 % af Guldborgsund Kommunes § 3 beskyttede naturområder er overdrev. Blandt Region Sjællands kommuner er vi på 10. pladsen i forhold til antal hektar af overdrev - med 58,5 ha (2006-tal).

Guldborgsund Kommunes overdrev kan ses på Miljøportalens Arealinformation.

Hvad er et overdrev?
Overdrev findes på tørbundsarealer med græs- og urtevegetation på lysåben veldrænet bund, der aldrig eller kun meget sjældent har været pløjet op og som oftest er præget af græsning eller slåning. Overdrev skilles fra skov på dominansen af skyggefølsomme planter og fra mose og eng på den veldrænede bund. Overdrev findes ofte på kuperede arealer eller andet højere liggende terræn som skrænter langs kysten eller langs ådale. De kan dog også findes på jævnt terræn.

Hvilke planter vokser på et overdrev?
I skemaet ses de mest almindelige planter på overdrev:

Almindelig hvene
Håret høgeurt
Fåresvingel
Gul snerre
Almindelig røllike
Rødsvingel
Markfrytle
Lancet-vejbred
Enghavre
Engrapgræs
Vellugtende gulaks
Knold ranunkel
Liden klokke
Almindelig hundegræs
Almindelig syre
Bølget bunke
Blod hejre
Femhannet hønsetarm
Rødknæ
Bidende stenurt
Almindelig pimpinelle
Vårstar
Almindelig kamgræs
Sandstar
Almindelig hønsetarm
Knoldrottehale
Humlesneglebælg
Tidlig dværgbunke
Markbynke
Hjertegræs

 

Hvordan plejer man et overdrev?
Man opnår det bedste resultat, hvis overdrevene afgræsses med kreaturer. Fåregræsning giver en mere ensartet vegetation, men er generelt bedre end ingen græsning. Græsningssæsonen vil typisk være fra maj til og med oktober, men forekomst af specielle planter kan betyde en forskydning af den optimale sæson.

Hvis der ikke er mulighed for afgræsning, kan man i stedet slå hø på overdrevene. Slåningen bør ske omkring 1. august, og det er meget vigtigt, at det afslåede hø fjernes fra området, og at der ikke tilføres gødning.

Læs mere om at pleje overdrev på Naturstyrelsens hjemmeside og i Naturplejebogen (Naturstyrelsen).

Kan man genskabe overdrev?
Den største trussel for overdrev er tilgroning på grund af ophør med afgræsning. Overdrev kan kun bevares, hvis de afgræsses. Derfor vil genskabelsen af overdrev ofte starte med at fælde opvoksede træer og buske og genindføre græsning uden at gøde, tilskudsfodre og sprøjte.

Ved fældning bør man sikre sig, at overdrevenes artsvariation af hjemmehørende træer og buske bevares, men der skal ryddes tilstrækkeligt meget til, at den lyskrævende flora for alvor får mulighed for lys. Ved trinvis rydning over en årrække kan man undgå for pludselig og voldsom omsætning af næringsstoffer.

Inden den vedligeholdende pleje - der som nævnt normalt vil være græsning - igangsættes, kan det være en fordel at gennemføre flere slåninger med afhøstning for at sikre et tilstrækkeligt godt udgangspunkt for genetablering af en overdrevsflora.

Læs mere om genopretning af overdrev i Overdrevsprojektet - genskabelse af overdrev i Danmark.

Ret og pligt - beskyttelse og dispensation - hvad skal og kan du gøre?
Alle overdrev, der har et samlet areal på 2.500 m2 eller derover, er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven.

Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede overdrev. Overdrev må således ikke omlægges, gødskes, kalkes, tilplantes eller sprøjtes.

Hvis du ønsker at foretage ændringer i tilstanden af overdrev skal vi spørges først. Vi kan i særlige tilfælde give dispensation.

Det er normalt ikke nødvendigt at søge om dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvis man løbende plejer et overdrev fx ved at rydde opvækst af træer og buske, men har arealet været ugræsset i mange år, kan det kræve en dispensation at genindføre græsning eller høslet.

Læs også om beskyttede naturtyper.


Hvad kan du som landmand gøre for at forbedre sårbare naturområder?
Læs her om hvad landbruget kan gøre for at forbedre landbrugslandet mellem de dyrkede marker, der er livsvigtige fristeder for en lang række dyr og planter.

 

 

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Naturbeskyttelse
Naturbeskyttelse
Få mere at vide på Naturstyrelsens hjemmeside..
Arealinformation

Zoom ind på kortet og få information om dit nærområde.
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.