Genveje

Guldborgsund Kommune

Vandhuller og søer

 
Hulsø, Midtfalster.

17 % af Guldborgsund Kommunes § 3 beskyttede naturområder er vandhuller og søer. Blandt Region Sjællands kommuner er vi den kommune, der har det 7. største antal hektar nemlig 707,5 ha (2006-tal).

Hvad er beskyttede vandhuller og søer?
I Danmark findes der ca.120.000 søer, som er større end 100 m2 og dermed omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Langt hovedparten er små, og kun 600 søer (0,5 %) er større end 5 ha.

Mange vandhuller og småsøer er i mange henseender er en overset naturtype, alligevel udgør de ikke mindst i kraft af deres store antal et vigtig element i den danske natur. I det åbne landskab ligger småsøer og vandhuller ofte som små oaser i den ellers homogene natur og kan ud over at være levested for mange planter og dyr indgå som en vigtig spredningskorridor imellem større naturområder.

Hvilke planter vokser ved og i et vandhul eller en sø?
Forekomsten af planter i og ved småsøer og vandhuller kan inddeles i tre hovedtyper: Undervandsplanter, flydebladsplanter og bred- og rørskovsplanter. Her er medtaget de hyppigst forekommende.

Undervandsplanter Flydebladsplanter Bred- og rørskovsplanter
Butbladet vandaks
Liden vandaks
Aks-tusindblad
Vandpest
Art af tørvemos (Sphagnum)
Kors andemad
Kruset vandaks
Art af vandstjerne
Kildemos
Børstebladet vandaks
Vandranunkel sp.
hornblad, tornfrøet
Vandrøllike
Fladfrugtet vandstjerne
Smalbladet vandstjerne
Svømmende sumpskærm
Strandbo (Littorella)
Vandranunkel, kredsbladet
Spinkel vandaks
Seglmos sp
Svømmende vandaks
Vand-pileurt
Liden andemad
Gul åkande
Hvid åkande (nøkkerose)
Frøbid
Stor andemad
Flydende stjerneløv
Tyk andemad
Bredbladet dunhammer
Tagrør
Lyse-siv
Star, næb
Almindelig sumpstrå
Vejbred-skeblad
Vandnavle
Smalbladet dunhammer
Kogleaks, sø
Liden siv
Grenet pindsvineknop
Kragefod
Padderok, dynd-
Glanskapslet siv
Vand-skræppe
Dueurt, lådden
Iris, gul
Mynte, vand-
Manna-sødgræs
Kryb-hvene

Kilde: Naturstyrelsens bog om Småsøer og vandhuller, juli 2002.

På søens og vandhullets bund og bredder lever mange smådyr, fisk, fugle og padder. Padderne er afhængige af vand, når de skal yngle. Kun skrubtudsens yngel er giftige, og derfor kan disse leve side om side med fisk. Andre haletudser skal for eksempel have tæt sumpvegetation, så de kan skjule sig for fiskene.

Hvordan plejer eller genskaber man vandhuller og søer?
Pleje af vandhuller og søer kan være rettet mod vandet og vandstanden, bredderne og deres plantevækst og mod bunden med dens sedimenter og plantevækst. Der skelnes mellem naturgenopretning, sørestaurering og løbende vedligeholdelse.

Genopretning betyder for eksempel, at der åbnes for tilstrømning af vand til afvandede søer, så et åbent vandspejl genskabes.

Sørestaurering sættes ind som for eksempel forbedrende éngangsforanstaltning overfor søer, som er stærkt forringet af forurening eller tilgroning.

Den løbende vedligeholdelse af søer består i at hindre eventuelt fremadskridende tilgroning og eventuelt holde kontrol med vandstanden, for eksempel så denne ikke kommer under en valgt mindste værdi, hvilket kan medfører pludselige ændringer til skade for blandt andet ynglefugle, andre dyr og plantelivet.

Læs mere om pleje af vandhuller og søer i Naturplejebogen (Naturstyrelsen).

Kan man erstatte vandhuller og søer?
Det kan være velbegrundet i visse tilfælde at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 på vilkår om etablering af erstatningssøer eller -vandhuller, hvor der foreligger en forudgående ansøgning. Byrådet bør imidlertid udvise tilbageholdenhed med dette, da det ud fra en naturbeskyttelsesmæssig synsvinkel normalt vil være langt at foretrække, at de oprindelige naturtyper, som fx søer og vandhuller, med deres særegne karaktertræk bibeholdes i videst mulig omfang (se NKO 75 og 481).

Hvis det på baggrund af samfundsmæssige hensyn som forsyningssikkerhed eller trafiksikkerhed er nødvendigt at dispensere til forringende indgreb i § 3-områder herunder søer og vandhuller, er det normalt en forudsætning, at der fastsættes vilkår om kompenserende foranstaltninger som fx etablering af erstatningssøer eller -vandhuller.

Ret og pligt - beskyttelse og dispensation - hvad skal og kan du gøre?
Søer og vandhuller er beskyttede, når de er på 100 m2 eller mere, hvilket betyder at tilstanden af søen eller vandhullet ikke må ændres. Vi kan i særlige tilfælde meddele dispensation.

Den åbne vandflade og det tilstødende vådområde med vand- og sumpplanter indgår i det beskyttede areal. Beskyttelsen omfatter både de naturligt forekommende søer og vandhuller, men også de menneskeskabte, hvor der har udviklet sig et karakteristisk plante- og dyreliv. Endvidere er søer, der er mindre end 100 m2, beskyttede, når de ligger i en anden af de beskyttede naturtyper, hvis det samlede areal er på 2500 m2 og derover. Derudover er søer under 100 m2 beskyttede, når de indgår som en del af et beskyttet vandløb.

Det er normalt ikke nødvendigt at søge om tilladelse til at rydde opvækst af træer med håndkraft, men hvis man for eksempel ønsker at oprense vandhullet, skal man spørge os først. Etablering af vandhuller kræver også tilladelse.

Søer der har en vandflade på over 3 ha har en sø-beskyttelseslinje på 150 m. Inden for denne zone er det ikke tilladt at ændre terrænet, bygge eller plante.

Læs også om beskyttede naturtyper .

Hvad kan du som landmand gøre for at forbedre sårbare naturområder?
Læs her om hvad landbruget kan gøre for at forbedre landbrugslandet mellem de dyrkede marker, der er livsvigtige fristeder for en lang række dyr og planter.


Vejledning om Naturbeskyttelsesloven

Vejledning om registrering af beskyttede naturtyper

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Naturbeskyttelse
Naturbeskyttelse
Få mere at vide på Naturstyrelsens hjemmeside..
Arealinformation

Zoom ind på kortet og få information om dit nærområde.
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.