Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Grønne områder


Strandboulevarden, Nykøbing Falster.

Forskning har vist, at de grønne områder har en positiv indflydelse på vores fysiske og psykiske velbefindende. Flere undersøgelser tyder på, at ophold i grønne områder, øger modstandsdygtigheden mod sygdomme, og selv en udsigt over grønne områder kan have en positiv indflydelse på helbredet.

Undersøgelser viser desuden, at ophold i naturprægede områder kan forøge folks følelse af overskud, virke afstressende, forbedre humøret samt forbedre følelsen af selvsikkerhed. Ophold eller spadsereture i grønne omgivelser kan øge koncentrationen hos især ældre eller stressede personer.

For at opnå alle disse positive effekter kræver det ikke bare én slags grønt område, men flere forskellige. Folk foretrækker forskellige typer områder efter alder, interesse, geografisk placering m.m. Det er derfor vigtigt, at alle har adgang til grønne områder, da det har betydning for vores sundhed og velvære.

HER FÅR DU INFORMATION OM

Byparker
Byparkerne skal være et åndehul i byerne, og så vidt det er muligt, bevares i antal og størrelse.

De større parkanlæg omfatter anlægget i Stubbekøbing, Svanedammen i Nykøbing F. og Søparken i Sakskøbing.

I disse områder finder man store græsarealer, trægrupper, vandhuller og forskellige former for beplantning.

Grønne områder
Områderne dækker alt fra helt små anlæg til større grønne områder, der fungerer som bydelens friarealer. Disse arealers anvendelse og betydning for borgerne er meget forskellige. I nye boligområder skal der sikres bolignære friarealer med mulighed for leg, boldspil mv.

Gadekær
Kommunen har i dag ca. 80 gadekær. Nogle ligger hen som et vandhul med en bevoksning, der næsten er groet til, mens andre er plejet og vedligeholdt, og bruges som samlingssted for områdets borgere.

Visionen i kommunen er, at gadekærene skal vedligeholdes og fremstå i en naturlig tilstand. Vedligeholdelsen af beplantningen omkring gadekærene administreres  af Vej og Park, mens selve kæret administreres af Natur og Miljø.

Skove og skovlignende arealer
Kommunen ejer og har ansvaret for skovene, Vesterskoven i Nykøbing F. på ca. 8.7 hektar og den nordlige del af Holmeskoven i  Sakskøbing, på ca. 9.6 hektar. Skovlignende arealer ved Skolestien i Gedser, på ca. 1.2 hektar, Vibehaven i Sundby L., på ca. 1.2 hektar og Mellemvang i Sakskøbing, på ca. 3.2 hektar.

I kommunen er det vigtigt, at de eksisterende skove bevares, og at de er fremkommelige og anvendelige som rekreative områder. Skovene skal være en aktiv, synlig og prioriteret del af naturen i kommunen.

Naturprægede grønne områder
I kommunen findes også de mere naturprægede grønne områder som f.eks. Kroghagen i Gedser og et område ved Havlykkestrand. Skanseområdet ved Nysted har både parklignende og naturprægede områder. Her er der grønne områder, hvor græs, buske og træer bliver klippet regelmæssig og steder, hvor naturen stort set passer sig selv.

Legepladser
Natur og Miljø administrerer i dag 23 offentlige legepladser. På legepladserne finder man fx rutsjebaner, gyngestativer, klatrernet, vipper, sandkasser, svævebaner og legehuse. Aktivitetsniveau og antal af legeredskaber er meget forskellig, også med hensyn til hvilken stand de er i.

Vi har nogle Retningslinjer for legepladser, hvor et af målene er, at de offentlige legepladser skal indrettes på en sundheds- og sikkerhedsmæssig fuld forsvarlig måde, og at børnene får så megen legeværdi som mulig.

Træer
Målet er at skabe frodige træbeplantninger så hurtigt som muligt. Dette kræver, at der skabes gode vækstbetingelser for træerne. De nye træer skal først og fremmest sikres plads til rodnettet og beskyttelse mod salt om vinteren. Med begrænsede ressourcer er det afgørende, at indsatsen lægges der, hvor effekten er størst. Det er langt bedre at plante ét træ der trives, frem for to, der sygner hen.

I forbindelse med evt. ønsker om beskæring og fældning af træer, skal der i hvert enkelt tilfælde ske en faglig vurdering i Natur, Miljø og Plan. Der er udarbejdet "Retningslinier for pleje af træer, træfældning, beskæring og plantning", som danner grundlag herfor på kommunens arealer.
Se vores Retningslinier for pleje af træer, træfældning, beskæring og plantning her.

Plejeplan

For at få mest muligt for de midler, der er til rådighed til de grønne områder, udarbejder vi en plejeplan, som er en kvalitetsbeskrivelse for hvert enkelt grønt område. En plejeplan der bygger på, at arealerne er klart defineret og opdelt i elementer (græs, buske, belægning m.v.). Der ud fra kan man beregne, hvad det koster at udføre driftsopgaven.

Plejeplanen beskriver detaljeret den daglige pleje, ren- og vedligeholdelse af området, og gør det synligt, hvad pengene bruges til.

INFOBOKS

 
ØSTER KIPPINGE GADEKÆR, NORDFALSTER

BYRÅDETS MÅL FOR GRØNNE OMRÅDER
Kommunens grønne områder skal tilbyde god plads til den enkelte borger. Der skal altid være mulighed for at finde en uforstyrret plet. Disse muligheder opnås ved at:

Bevare og forbedre de eksisterende byparker og andre offentlige grønne områder, gøre dem mere anvendelige og tilgængelige samt sikre, at der i takt med byudviklingen udlægges nye arealer til rekreative formål.

* Værne om mindre landskabselementer som levende hegn, små plantninger, vandhuller, branddamme og gadekær.

* Sikre og udbygge det eksisterende net af grønne stiforbindelser i kommunen for at forbedre tilgængeligheden til naturområderne.

 

Senest opdateret:  30. Januar 2019

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.