Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Nuværende sagsbehandling

I kommunen er der i øjeblikket to fælleskommunale projekter, der sagsbehandles efter kystbeskyttelsesloven, og som skal myndighedsbehandles af Guldborgsund Kommune.

 

Højvandsbeskyttelse af Sakskøbing

Stormen ”Bodil” skabte i december 2013 oversvømmelser og stormflodsskader overalt i landet, og det var også tilfældet i Sakskøbing By. Dette gav anledning til, at en borgergruppe i Sakskøbing (Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn) ansøgte om etablering af en beskyttelse af Sakskøbing By, der skal forhindre ekstreme oversvømmelser ved højvande forårsaget af stormflodshændelser.

Fællesrådets ansøgning indeholder et projekt med etablering af en sluseløsning placeret ved Maltrup Vænge i sammenhæng med tilslutningsdiger på begge sider af slusens landfæste. Guldborgsund Kommune støtter fuldt op om borgergruppens initiativ og Fællesrådets ansøgning om højvandssikring af Sakskøbing by. Guldborgsund Kommune har anmodet Kystdirektoratet om en udtalelse vedr. projektet. jf. kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet erklærer sig enige i, at der er behov for beskyttelse og forholder sig i udtalelsen positivt til en højvandssikring af Sakskøbing by, som foreslået. Guldborgsund Kommune har fået udarbejdet et konkret skitseprojekt for etablering af højvandssikring til kote +2,2 m DVR90 (dvs. +2,2 m over daglig vande). Alle ejendomsejere, hvis ejendomme ligger under kote +2,2 m, bliver beskyttet af anlægget.

I øjeblikket arbejder Guldborgsund Kommune på at finde den bedste måde at finansiere projektet på. Målet er en finansieringsmodel, der gør det så billigt som muligt for de enkelte ejendomsejere at etablere anlægget. I henhold til kystbeskyttelsesloven, skal ejendomssejere, der beskyttes af anlægget, finansiere anlægget. Det er endvidere kommunens intention, at de årlige betalinger skal ske over ejendomsskatten. I den forbindelse vil det være nødvendigt, at der dannes et digelag, der bl.a. kan varetage ejendomsejernes interesser mv. Guldborgsund Kommune indgår i projektet som ejendomsejer på lige fod med øvrige ejendomsejere og skal derfor også bidrage økonomisk til projektet.

 

Højvandsbeskyttelse af området Guldborg L syd

Cirka 20 ejendomme, der ligger under kote +2,0 m DVR90, har været oversvømmet under storme i blandt andet 1993, 2006 og 2013. Ejendomsejerne i Guldborg L arbejder derfor på at etablere et højvandsdige, der beskytter deres ejendomme mod oversvømmelse. Ejerne har i samarbejde med Guldborgsund Kommune udarbejdet et skitseprojekt/udvidet ansøgning, som i øjeblikket er ved at blive tilrettet til videre sagsbehandling.

 

Etaper i sagsbehandlingen af begge projekter

 

Højvandsbeskyttelse af Sakskøbing

Højvandsbeskyttelse af område Guldborg L syd

Opstart

Ansøgning fra Fællesrådet i Sakskøbing og Omegn til etablering af sluse og diger modtaget i Guldborgsund Kommune

Ansøgning fra ejendomsejer i Guldborg L til etablering af dige modtaget i Guldborgsund Kommune

Udtalelse og afgørelse om kystbeskyttelsesprojekt

Lovpligtig udtalelse fra Kystdirektoratet.

Guldborgsund Kommune afgør at fremme projektet (at arbejde videre med det).

Lovpligtig udtalelse fra Kystdirektoratet.

Guldborgsund Kommune afgør at fremme projektet (at arbejde videre med det).

Projektudarbejdelse samt diverse tilretninger

Skitseprojekt ”Højvandssikring af Sakskøbing By” samt tillæg til skitseprojekt tilendebragt

Skitseprojekt/tilrettet ansøgning tilendebragt.

Tilretning af ansøgning under udarbejdelse efterår/vinter 2018/2019

Høring af det konkrete projekt herunder bidragsfordeling og VVM-screening

Forventet høring af ejendomsejere, naboer samt andre myndigheder forår/sommer 2019

Forventet høring af ejendomsejere, naboer samt andre myndigheder forår/sommer 2019

Afgørelse om det konkrete projekt

Forventet afgørelse fra Guldborgsund Kommune 2019/2020

Forventet afgørelse fra Guldborgsund Kommune 2019

Kystbeskyttelses projektets gennemførelse

Udbud mm. herefter gennemførelse

2021-2022

Gennemførelse 2019/2020

 

Senest opdateret:  19. December 2018