Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Natura 2000-områder

 
Egetræer, Skejten, Østlolland - Natura 2000-område.

Natura 2000-områderne er et netværk af naturområder i hele EU, der indeholder særligt værdifuld natur set i et europæisk perspektiv. Natura 2000 områderne er udpeget for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle og for at beskytte naturtyper samt plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU.
 
Danmark er som medlem af EU omfattet af to direktiver, der har til formål at bevare europæisk natur, og som skal bidrage til, at EU efterlever internationale naturbeskyttelsesaftaler (Bern-konventionen og Rio-konventionen). De to direktiver kaldes for EF-Fuglebeskyttelsesdirektiv og EF-Habitatdirektiv.

Der er et meget stort arealsammenfald mellem områder der er udpeget efter de to direktiver, og tilsammen kaldes de for “Natura 2000-områder” eller “Internationale naturbeskyttelsesområder”. Denne betegnelse dækker også de udpegede Ramsarområder, hvis formål er at beskytte vandfugle og udøve bæredygtig forvaltning af vådområder. Ramsarområderne er helt indeholdt i EF-fuglebeskyttelsesområderne. 
 
Gennem bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven samt Miljømålsloven er Guldborgsund Kommune forpligtiget til at iværksætte foranstaltninger som sikrer en gunstig bevaringsstatus for de naturområder og arter som Natura 2000-områderne indeholder, samt for de arter der er opført på EF-habitatdirektivets bilag IV. For eksempel har lodsejerne/borgerne pligt til at anmelde visse former for driftsændringer eller aktiviteter indenfor Natura 2000-områderne, idet det skal vurderes, om aktiviteten kan skade bevaringsstatus for arter og naturtyper i områderne.

Hvad er Natura 2000-planer egentlig
Staten har udarbejdet Natura 2000-planer for samtlige Natura 2000-områder i Danmark. Disse statslige Natura 2000-planer indeholder en række mål for naturtilstanden indenfor Natura 2000-områderne. I Guldborgsund Kommune har vi seks Natura 2000-områder.

De gældende Natura 2000-planer for 2010-2015 ses her.

Nye Natura 2000-planer for 2016-2021
Der er udarbejdet et nyt sæt Natura 2000-planer for 2016-2021 som ses her. De tilhørende handleplaner er under udarbejdelse.

Med udgangspunkt i disse statslige mål for naturtilstanden skal kommunerne og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning for den udpegede natur og de udarbejdede arter indenfor Natura 2000-områderne, udarbejde en Natura 2000-handleplan, der skal beskrive, hvordan man opretholder en gunstig bevaringsstatus for de udpegede naturtyper og arter i den planperiode.

Hvilke Natura 2000-handleplaner har vi?
I Guldborgsund Kommune er der seks Natura 2000-områder, der har hver deres Natura 2000-handleplan. De seks gældende planer for 2010-2016 dækker:

Nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund
Nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand
Nr. 174 Maltrup Skov
Nr. 175 Horreby Lyng og Listrup Lyng
Nr. 176 Krenkerup Haveskov
Nr. 177 Maribosøerne

 
Hvad består Natura 2000 af?
Fuglebeskyttelsesområder
Som konsekvens af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet blev der i henholdsvis 1983 og i 1994 udpeget seks fuglebeskyttelsesområder i eller delvist i Guldborgsund Kommune. Fire af dem er marine områder. Stort set alle kystområderne omkring kommunen er udpeget som fuglebeskyttelsesområder. Det er kun havet ud for østkysten samt lidt af nordkysten af Falster, som ikke er udpeget. De lavvandede farvande omkring kommunen er enestående og har både regional, national men også international betydning for rastende vandfugle. 
 
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne i kommunen er 13 arter af ynglefugle og 14 arter af vandfugle, som forekommer i stort antal på træk, og nogle af dem overvintrer. Der er udpeget ca. 87.223 ha i Guldborgsund kommune, hvoraf de 88 % overvejende er lavvandede kystområder. Hertil kommer fuglebeskyttelsesområdet F87 Maribosøerne, hvor det meste af området ligger i Lolland kommune.

Habitatområder
I 1998 og 2003 blev der på grundlag af EF-habitatdirektivet udpeget syv habitatområder i eller delvist i Guldborgsund Kommune. Udpegningen er foretaget på grundlag af forekomst af forskellige naturtyper og arter af fællesskabsbetydning. 
 
Ramsarområder
Ramsarkonventionen er en international aftale mellem mange lande. Danmark tiltrådte konventionen i 1977. Områder, der er beskyttet i henhold til Ramsarkonventionen kaldes Ramsarområder. Ramsarområder er vådområder med så mange vandfugle, at de har international betydning og skal beskyttes.

Danmark har udpeget 27 Ramsarområder heraf ligger tre i eller delvist i Guldborgsund Kommune. Arealerne dækker både marine områder og områder på land, idet de danske Ramsarområder ofte omfatter strandenge eller andre arealer, der grænser op til vådområderne.

Ret og pligt
Konsekvensvurdering af projekter og planer ved eller i Natura 2000-områder
Natura 2000-områderne bliver som hovedregel beskyttet med de love, der allerede gælder, suppleret med særligt stramme retningslinjer for, hvornår der kan gives tilladelser eller planlægges. En hovedhjørnesten i beskyttelsen er, at myndighederne i deres administration ikke må gennemføre planer, projekter eller lignende, der kan skade de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte.

Derfor er der krav til myndighederne, herunder Guldborgsund Kommune, om at vurdere konsekvenserne af et projekt eller en plan i de tilfælde, hvor en plan mv. kan påvirke et Natura 2000-område. Hvis planen eller projektet kan skade området, eller der er tvivl om det, kan planen eller projektet ikke godkendes.

Særlig anmeldeordning
Lodsejere skal anmelde visse aktiviteter i Natura 2000-områderne, inden de sættes i gang (eksempelvis opdyrkning af vedvarende græs i fuglebeskyttelsesområder m.m.). Der gælder en anmeldelsesordning efter naturbeskyttelsesloven. Læs mere om anmeldeordningen her

Læs mere om Natura 2000

Find vores Natura 2000-områder på Danmarks Miljøportals Arealinformation

 

 

Senest opdateret:  07. November 2018

Arealinformation

Zoom ind på kortet og få information om dit nærområde.
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.