Genveje

Guldborgsund Kommune

Vandløb

I Guldborgsund Kommune er der ca. 760 km kommunevandløb hvoraf ca. 280 km er rørlagt, samt et stort antal private vandløb.

Vi er myndighed for offentlige og private vandløb. Det betyder at vi træffer afgørelser i vandløbssager.

Vi har ansvaret for vedligeholdelsen af offentlige vandløb. Det vil sige, at vi blandt andet har ansvaret for grødeskæring og oprensning af vandløbene.

Bredejerne har selv ansvaret for vedligeholdelsen af private vandløb.

Vandløbene i Guldborgsund Kommune bærer præg af en stor variation i vandføringen, ringe faldforhold og lille fysisk variation. De er derfor ekstra sårbare for påvirkning fra spildevandsudledninger fra ejendomme i det åbne land. En del vandløb er udtørret om sommeren.

Vedligeholdelse af private vandløb
Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejer, med mindre der foreligger en aftale eller en kendelse om anden fordeling af ansvaret for vedligeholdelsen.

Man er bredejer når vandløbet befinder sig på ens ejendom eller danner skel mod nabo.

Det betyder, at hver enkelt bredejer er ansvarlig for at vedligeholde alle private vandløb på egen ejendom - det vil sige både at udføre og at betale for arbejdet med vedligeholdelse, som fx grødeskæring, oprensning, spuling, rodskæring, udskiftning af rør mv.

Ansvaret gælder også, selv om bredejer ikke er bekendt med vandløbets eksistens.

Vandløbet skal vedligeholdes, så vandløbets vandføringsevne bevares. Hvis vandløbet ikke er vedligeholdt tilstrækkeligt, risikerer bredejer at pådrage sig ansvar og dermed blive erstatningsansvarlig for eventuelle skader på andres ejendom.

Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med nye rør i samme beliggenhed og koter og med samme diameter betragtes som reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen.

Udskiftning af rørledninger til anden beliggenhed og/eller anden diameter er at betragte som reguleringer, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden (kommunen) inden arbejdet gennemføres.

Pjece om vedligeholdelse af private vandløb

Pjece om fejl på dræn og rørlagte vandløb 

Miljø- og Fødevareklagenævnet

 

 

 

Senest opdateret:  03. December 2018

Vandløbsregulativer
Vandløbsregulativer
Der er 419 offentlige vandløb i Guldborgsund Kommune.
Find regulativerne her.
Arbejdsbeskrivelser

Find arbejdsbeskrivelser for vores offentlige vandløb her.
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.