Genveje

Guldborgsund Kommune

Familieområdet

Vi har i Familie & Forebyggelse etableret vores nødberedskab.

Det betyder, at vi kun håndterer kritiske og akutte situationer. Hvis du får viden eller mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under vilkår, der er skadelige for barnet/den unge, skal du fortsat underrette kommunen. Du kan underrette kommunen her.

Du kan som borger kontakte os via kommunens hovednummer 54 73 10 00, der vil viderestille dig til afdelingen. Åbningstiden for telefoniske henvendelser er 8.00 til 15.30.


PPC åbner nu delvist

Psykologisk Pædagogisk Center åbner d. 5. maj igen for psykologsamtaler. De borgere der allerede er i et forløb eller skal op starte et forløb, vil blive kontaktet for en aftale enten pr. telefon eller via E-boks.
I forhold til den åbne rådgivningsfunktion vil proceduren være den samme som hidtil, og rådgivningen vil forsat primært forgå via telefon eller Skype.
Udredninger, undersøgelsesforløb, legeterapi er ikke omfattet denne fase af genåbningsplanen.


Hvordan er situationen på Socialområdet for børn, unge og familie?

Genåbningen af samfundet er i fuld gang, efter at store dele har været lukket ned på grund af COVID-19. Guldborgsund Kommune står også midt i en genåbning, hvilket betyder at der åbnes op på de forskellige områder.

Social- og Indenrigsministeriet, har den 10. juni 2020, offentliggjort en ny bekendtgørelse nr. 833 af 10.06.2020, om ophævelse af bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Den nye bekendtgørelse ophæver tidligere bekendtgørelse nr. 559 af 30 april 2020. Ophævelsen medfører, at kommunerne blandt andet skal rådgive og behandle alle sociale sager som normalt. At sociale ydelser, man har haft ret til, men som under nedlukningen midlertidigt er ophørt eller ændret, igen skal gives som normalt, samt at samvær mellem anbragte børn og forældre, der evt. midlertidigt har været ændret til at foregå ved f.eks. videokommunikation, igen skal foregå normalt som før nedlukningen.

Det betyder også, at der ikke længere kan træffes afgørelser efter COVID-19-bekendtgørelsen. Desuden bortfalder de midlertidige afgørelser og beslutninger, der er truffet efter bekendtgørelsen, senest syv dage efter ophævelsesbekendtgørelsens ikrafttræden. De afgørelser, der oprindeligt er truffet i forhold til borgerne, træder således igen i kraft. Borgeren skal derfor modtage den fulde hjælp og støtte, der i sin tid er truffet afgørelse om. Hvis hensynet til borgeren i den aktuelle smittesituation gør, at dette ikke er hensigtsmæssigt, f.eks. fordi borgeren er i en særlig risikogruppe, skal der træffes en ny afgørelse om hjælp, der kan afhjælpe borgerens behov, efter de almindelige regler i serviceloven.

Der kan være særlige omstændigheder i forhold til frister og afgørelser truffet i sager under Børne- og Ungeudvalget, hvilket man kan orientere sig om i bekendtgørelse 833 af 10.6.2020.

Link til Bekendtgørelse 833 af 10. juni 2020: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/833

Selv om COVID-19-bekendtgørelsen er ophævet, skal myndighederne fortsat følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer om COVID-19. Det er blandt andet relevant ved fysiske møder med borgerne.

Hvis du har nogle spørgsmål, kan du kontakte din sagsbehandler direkte på mail eller telefon.


Midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og tilbud m.v. på Socialområdet for børn, unge og familier

Folketinget vedtog den 31. marts 2020 Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.
Loven er trådt i kraft den 5. april 2020 som lov.nr. 359 af 4. april 2020.

På baggrund af de nye regler har Social- og Indenrigsministeriet nu fastsat regler om besøgsforbud ved bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af COVID-19.
Det midlertidige forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang gælder forskellige typer af offentlige og private tilbud jf. bekendtgørelse nr. 372 af 04/04/2020.

Formålet med at iværksætte besøgsforbud på sociale tilbud er for at beskytte de sårbare grupper, som bor eller opholder sig de pågældende steder.

Det midlertidige besøgsforbud omfatter både fællesarealer og udearealer samt den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over.
Besøgsforbuddet omfatter, jf. bekendtgørelsen ikke besøg i kritiske situationer. Hvis besøg gennemføres i disse situationer, skal besøgende gennemføres efter anvisning fra det enkelte tilbuds ledelse og under hensyntagen til tilbuddets personale og øvrige beboere.

Det er vigtigt, at besøg gennemføres under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Ovenstående er gældende frem til den 1. juli 2020.

Hvis du har nogle spørgsmål, kan du kontakte din sagsbehandler direkte på mail eller telefon.  sagsbehandler direkte på mail eller telefon.

Senest opdateret:  17. Juni 2020

Læs mere på
www.coronasmitte.dk 

Latest update on the Corona virus/Covid-19
Choose your language at
coronadenmark.dk