Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg: Referat af mødet 12. juni 2019

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

Starttidspunkt for møde: 12. juni 2019 kl. 08:30
Sluttidspunkt for møde: 12. juni 2019 kl. 10:00
Mødelokale: Mødelokale Marken
 • 52. 

  Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

  Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden


  INDSTILLING

  Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

   

  1. at godkende dagsordenen


  BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 12-06-2019

  Godkendt.

 • 53. 

  Beslutningssag: Forslag om udvidelse af Møllebakkeskolens skoledistrikt

  Beslutningssag: Forslag om udvidelse af Møllebakkeskolens skoledistrikt


  INDSTILLING

  Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

   

  1. at Møllebakkeskolens skoledistrikt udvides med den østlige del af lindeskovskolens skoledistrikt ved distriktsgrænse A jv vedlagte kort.

   


  BESKRIVELSE AF SAGEN

  På mødet den 18. marts 2019 behandlede udvalget forslag til sammenlægning af Østre skoles og Lindeskovskolens distrikter fra skoleåret 2020/2021. Udover selve sammenlægningen af de to skoledistrikter, bestod indstillingen også af et forslag til en tilpasning af distriktsgrænsen mellem Lindeskovskolen og Møllebakkeskolen. Sagen blev sendt i høring - beslutningssagen er vedlagt som bilag.

   

  Administrationen har modtaget høringssvar fra

  • Møllebakkeskolens Skolebestyrelse
  • Lindeskovskolens Skolebestyrelse

   

  For Møllebakkeskolen giver ændringen mening, og vil desuden tydeliggøre et naturligt tilhørsforhold til skolen. Skolebestyrelsen foreslår derudover en lige så meningsfuld tilpasning af distriktsgrænsen mod nord.

   

  For Lindeskovskolen har ændringen ingen betydning, da stort set alle forældre i området vælger at bruge Møllebakkeskolen.

   

  Med udgangspunkt i høringssvarene anbefaler Center for Børn og Læring, at den foreslåede tilpasning af skoledistriktet vedtages med ikrafttræden fra den 1. august 2019 af hensyn til kommende elever og deres familier.


  SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

  Mere mobilitet og sammenhæng.


  ØKONOMI

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


  HØRING

  Sagen skal ikke i høring.


  BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 12-06-2019

  Udvalget fremsender en udvidelse af skoledistriktet med distriktsgrænse B med anbefaling.

  Bilag:
 • 54. 

  Beslutningssag: Genoptagelse - forslag til en sammenlægning af Østre skoles og Lindeskovskolens distrikter fra skoleåret 2020/21

  Beslutningssag: Genoptagelse - forslag til en sammenlægning af Østre skoles og Lindeskovskolens distrikter fra skoleåret 2020/21


  INDSTILLING

  Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

   

  1. at der etableres et fælles skoledistrikt for Lindeskovskolen og Østre skoles skoledistrikt med virkning fra skoleåret 2020/2021,
  2. at der træffes beslutning om en fælles matrikel til de to skoler med virkning for skoleårets 2020/2021,
  3. at der træffes beslutning om placeringen af den ny fælles matrikel,
  4. at eventuelle anlægsbehov til finansiering af klasselokale-moduler indgår i budgetforhandlingerne.

   


  BESKRIVELSE AF SAGEN

   I marts måned behandlede Børn, Familie og Uddannelsesudvalget (BFU) forslag til sammenlægning af Østre skoles og Lindeskovskolens distrikter, herunder en ændring i distriktsgrænsen mellem Møllebakkeskolen og Lindeskovskolen. Forslaget blev sendt i høring, og denne sag drejer sig om behandling af høringssvarene samt forelæggelse af relevante faglige opmærksomhedspunkter.

  Der skal med sagen træffes beslutning om:

  • Hvorvidt der ønskes et fælles skoledistrikt for nuværende Lindeskovskolen og Østre Skole
  • Hvorvidt der ønskes en fælles matrikel til afløsning af de nuværende to skoler
   • Hvor en evt. ny fælles matrikel skal placeres.

   

  Forslag om udvidelse af Møllebakkeskolens distrikt, behandles i selvstændig sag.

   

  Administrationen har modtaget høringssvar fra

  • FOA
  • Skolelederforeningen
  • Lolland-Falsters Lærerforening
  • Lindeskovskolen, MED-udvalg og Skolebestyrelse
  • Dagtilbuddet Lindholm/Mariehønen, medarbejdere og Forældrebestyrelse
  • Østre Skole, MED-udvalg og Skolebestyrelse

   

  • En række privatpersoner har sendt indlæg og tilkendegivelser, hvor de generelle betragtninger er medtænkt i det videre arbejde, Disse høringssvar er ikke vedlagt sagen grundet persondataforordningen.

   

  Efter høringsfristens udløb er der modtaget høringssvar fra Boligselskabet Fjordparken. Svaret er vedlagt som bilag til sagen.

  Høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen, og nedenfor er oplistet hovedtendenser i svarene, der ligeledes er uddybet i bilag til sagen.

   

  Det generelle billede er en grundlæggende positiv tilgang til sammenlægningen, men med en tilsvarende gennemgående bekymring for en flermatrikelløsning. Ligeledes er der en stor opmærksomhed på, hvordan en sammenlægning bør foregå. Høringssvarene fra bestyrelserne på Østre Skole og Lindeskovskolen indeholder desuden detaljerede forslag til både midlertidig løsning og blivende placering. Tendenserne i høringssvarene er:

   

  • Undgå flermatrikelløsning
  • Behov for en klar vision for området
  • Fokus på Kultur, brobygning og arbejdsmiljø, herunder tidlig involvering af interessanter
  • Betydning af tilstrækkelige ressourcer til både ledelse og medarbejdere
  • Tidlig og omfattende involvering af Skolebestyrelse og elevråd
  • Indtænke dagtilbud og indskoling på samme matrikel

   

   Med udgangspunkt i høringssvarene anbefales:

   

  En fælles matrikel fra skoleåret 2020/2021, hvor udvalget beslutter

  1. At skolen etableres på Lindeskovskolens matrikel med etablering af yderligere 4 klasselokalemoduler, eller -
  2. At skolen etableres på Østre skoles matrikel, med etablering af yderligere 2 klasselokalemoduler samt udbedring af AT påbud i forhold til støjdæmpning i klasselokaler

  Elevtallet for de to skoler (se bilag til sagen) viser et behov for 30 basisklasselokaler inkl lokaler til de eksisterende Udviklingscentre (UC)

   

  Inden de to modeller kort skitseres med opmærksomhedspunkter, skal det understreges, at uanset hvor en ny fælles skole etableres, er der en række forhold, når 2 kulturer skal blive til 1 kultur, der er vigtige at medtænke. Temaet skitseres efterfølgende.

   

  Opmærksomhedspunkt ved mulighed 1:

  • Skolen rummer 25 basislokaler. Der er pt 3 lokaler der er ombygget til områdets legestue for 65 dagplejebørn i distriktet. Det ene lokale kan inddrages til undervisning. Dermed er der 26 basislokaler og der skal etableres 4-5 klasselokale-moduler a 2.0 millioner kroner. I alt 8-10millioner kroner. Der er areal til at placere modulerne på matriklen.
  • Ca. 490 elever flytter skolematrikel.
  • Skolen rummer også plads til de aktiviteter der skal være på en skole. Fx bibliotek, UC klasse, SFO, faglokaler, kontor, forberedelsesrum til medarbejdere og lign. Disse lokale vil opleve et øgede pres på både kapacitet og slitage og der må påregnes udgifter til flytning af vægge og ændringer i indretning så flere elever kan rummes i fællesarealerne.
  • Der er sat midler af til nye tage og skolen er generelt medium vedligeholdt. Der må påregnes med udgifter til renovering af indgangsforhold, toiletter og gulve primært grundet den øgede brug med ca. 500 flere elever i bygningen.
  • Skolen er i et plan og dermed handicapvenlig i adgangsforhold.
  • Skolen råder over et stort udeareal, hvor der er muligheder for at etablere både udeskole, natur-værksteder, bygninger til områdets dagtilbud. Området indeholder også et skovareal til undervisning ogudflugtsmål. Der er nyetableret aktivitetsrum på legepladsen – heriblandt en scene og ny indgang til ”hovedstrøg”
  • Behovet for skolebuskørsel forventes at være udgiftsneutralt. Der pågår analyser af ”trafikfarlig vej” som skal vægtes i den nye aftale om skolebuskørsel.
  • Skolen er let tilgængelig med bil og cykel.
  • Skolen er pt. Besluttet at være rammen for det lokale kraftcenter ”KLØ” med en sammenlægning af de to nuværende dagtilbud Mariehønen og Lindholm Børnehus. Denne beslutning skal tilpasses denne sags beslutning. Der er ikke øvrige planer med bygningen i kommunalt regi for nuværende.

   

  Opmærksomhedspunkter ved mulighed 2:

  • Skolen rummer 28 basislokaler og der skal etableres 2 klasselokalemoduler a 2.0 millioner kroner. I alt 4 millioner kroner. Der er areal til at placere modulerne på matriklen.
  • Ca. 170 elever flytter skolematrikel.
  • Skolen rummer også plads til de aktiviteter der skal være på en skole. Fx bibliotek, UC klasse, SFO, faglokaler, kontor, forberedelsesrum til medarbejdere og lign. Enkelte lokaler får et øgede pres på både kapacitet og slitage og der må påregnes udgifter til ændringer i indretning så flere elever kan rummes.
  • Skolen har generelt et højt vedligeholdelsesniveau og fremstår med delvist slid i enkelte bygningsdele. Der vil være behov for støjdæmpning i enkelte lokaler (A.T påbud) der har et lavt omkostningsniveau på tilsammen ca. 300.000 kr.
  • Skolen er i flere bygninger og flere plan og har handicapvenlige adgangsforhold i hovedbygning.
  • Udearealer er med ny legeplads, bred vifte af aktivitetsmuligheder der ligger tæt på undervisningslokalerne og derfor anvendes i undervisningsøjemed.
  • Behovet for skolebuskørsel forventes at være udgiftsneutralt. Der pågår analyser af ”trafikfarlig vej” som skal vægtes i den nye aftale om skolebuskørsel.
  • Skolen er let tilgængelig på cykel. Infrastrukturen trafikmæssigt bærer præg af tæt bymæssige bebyggelse.
  • Skolen ligger centralt på Østerbro og der er gode muligheder for byudvikling af matriklen i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner om byfortætning. Der bør derfor træffes politisk beslutning om arealets vigtighed i denne sammenhæng.

   

  For mulighed 1 og 2 gælder, at der bør udarbejdes en vedligeholdelsesplan for bygningen med udgangspunkt i det fremtidige elevtal og brug.

  De øgede udgifter til vedligehold og den renovering der må påregnes til en skolebygning der skal rumme endnu flere elever, kan delvist finansieres af de driftsudgifter der er forbundet med at drive to skolebygninger. Der vil fx være budget til øgede rengøring på en matrikel fra det nuværende budget til rengøring af to matrikler.

   

  Sammenlægning af to skoler og to kulturer

  Tendenser fra høringssvarene vil være væsentlige markører for en god sammenlægningsproces.

  Visioner, entydig og stærk ledelse, inddragelse fra dag 1 af elever, forældre og medarbejdere vil være rammen for den proces der skal iværksættes.

   

  Det anbefales at der hurtigst muligt nedsættes en styregruppe med elevråd, skolebestyrelse, medarbejdere og forældrebestyrelse fra dagtilbud. Gruppen kan senere udvides med lokalforeninger der anvender skolen samt omgivende samfund (fx virksomheder, beboerforeninger og lign)

   

  Til sammenlægningsprocessen inddrages erfaringer fra egne skoler der har arbejdet med sammenlægning samt eventuelt repræsentanter fra andre kommuner med lignende erfaringer. Der vil ligeledes udarbejdes en kommunikationsplan, så forældre og samarbejdspartnere holdes orienteret.

   

  Det vil være Center for Børn og Læring, der udarbejder et forslag til ledelsesorganiseringen og som udpeger ledere til de forskellige ledelsesopgaver. Der vil være brug for øgede ledelseskraft i overgangsperioden og særligt i den periode hvor skolerne drives på flere matrikler.

   

  Proces og tidsplan forelægges BFU til september. Planen udarbejdes i tæt samarbejde med styregruppen. På baggrund af beslutningerne i denne sag, indkaldes der til første møde gruppen inden sommerferien. På første møde repræsenteres gruppen ved bestyrelsesformænd, TRIO, elevrådsformandskab samt ledelsesteams fra begge skoler og dagtilbuddet.


  SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

  Det tværpolitiske mål om, at alle kommer godt fra start i livet – gennem hele livet har indbygget politisk mål om sammenhængende overgange.

  En sammenlægning af skoledistrikterne kan medvirke til et mere samlet skoletilbud i nær sammenhæng med dagtilbuddene i et fælles distrikt. Ligeledes øges volumen i de faglige miljøer og grundlaget for en bredere integration etableres.


  ØKONOMI

  Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser til anlæg og drift.

  Ønskes det, at skolerne sammenlægges på Lindeskov skolen bliver der et bevillingsbehov til 4-5 klasselokalemoduler på 8-10 millioner kroner. Der forventes et ikke ubetydeligt salgsprovenu ved salg af matriklen ved Østre Skole, der som minimum vil modsvare det øgede antal klasselokalemoduler.

  Ønskes en sammenlægning på Østre Skole bliver der et bevillingsbehov til 2 klasselokalemoduler på 4 millioner kroner. Der forventes ikke umiddelbart at kunne skabes indtægtsgivende byudvikling på matriklen ved Lindeskovskolen.

  Ved begge placeringer skal påregnes eventuelle udgifter til renovering og øget vedligehold. Dette er ikke beregnet på nuværende tidspunkt.


  HØRING

  Sagen skal ikke yderligere i høring.


  BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 12-06-2019

  Et flertal i udvalget fremsender pkt. 1 og 4 med anbefaling samt anbefaler en fælles matrikel på Lindeskovskolen fra skoleåret 2020/2021.

   

  Udvalget vil understøtte udarbejdelse af den af forvaltningen foreslåede tids- og procesplan med særlig opmærksomhed på den økonomiske understøttelse.

   

  Birgit Holse kan ikke godkende indstillingen da hun finder der er indgået forhåndsaftale mellem A, V og G.

  Bilag:
Senest opdateret:  24. Juni 2019