Genveje

Guldborgsund Kommune

Byråd: Referat af mødet 14. december 2017

Byråd

Starttidspunkt for møde: 14. december 2017 kl. 17:00
Sluttidspunkt for møde: 14. december 2017 kl. 19:00
Mødelokale: Byrådssalen, Parkvej 37, Nykøbing F.
 • 135. 

  Beslutningssag: Godkendelse af indkaldelse af stedfortrædere

  Beslutningssag: Godkendelse af indkaldelse af stedfortrædere


  INDHOLD
  INDSTILLING:
  Der er ikke modtaget afbud
   

   


  BESLUTNING I BYRÅDET den 14-12-2017
  FRAVÆRENDE: -
   
  Der var ingen afbud

 • 136. 

  Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

  Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden


  INDHOLD

  INDSTILLING:

  Direktionen indstiller:
   
  1. at dagsordenen godkendes.

  BESLUTNING I BYRÅDET den 14-12-2017
  FRAVÆRENDE: -
   
   
  Dagsordenen godkendt

 • 137. 

  Orienteringssag: Afrapportering - strategiske målsætninger 2017

  Orienteringssag: Afrapportering - strategiske målsætninger 2017


  INDHOLD
  INDSTILLING:
  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget
  1. At anbefale byrådet at tage orienteringen til efterretning.

  BESKRIVELSE AF SAGEN:
  Som et led i byrådets fokus på effektstyring, forelægges status på arbejdet med de strategiske målsætninger. Orienteringen er et supplement til afrapporteringerne af målaftalerne pr. 31.7, som blev forelagt i efteråret.
   
  Der gives status på:
  • om vi samlet set når de strategiske målsætninger med de iværksatte indsatser fra udvalgsstrategierne
  • hvordan det er lykkes med arbejdet med effektstyring på tværs af centrene.
   
  I de sidste to år af indeværende byrådsperiode har byrådet arbejdet med 5 strategiske målsætninger.
   
  • Udvikling i alle aldre
  • Værdighed i eget liv
  • Trivsel i sunde rammer
  • Familieliv i balance
  • Erhvervsliv i vækst
   
  De strategiske målsætninger sætter retning for byrådets kerneopgave om at styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fælleskaber.
   
  Kerneopgave og strategiske målsætninger har sat retning for udvalgsstrategier og administrationens oversættelse til konkrete indsatser og effekter i målaftaler.
   
  Med byrådets fokus på effekt for borgerne og dertil hørende opfølgning, er der i efteråret blevet foretaget en evaluering af de strategiske målsætninger.  Evalueringen skal give bud på, om de konkrete indsatser og effekter er dækkende i forhold til, at vi når i mål med de strategiske målsætninger– og i den rigtige hastighed.
   
  Hovedkonklusioner
  Det vurderes, at den retning, som fagudvalgene har sat i udvalgsstrategierne, og som centrene udmønter i konkrete målaftaler, er den rigtige i forhold til at opfylde de strategiske målsætninger. Bidragene i målaftalerne er hovedsagelig rigtige, ligesom hastigheden ift. udmøntning også er det.
   
  Evalueringen viser,
  • At overordnet går det som planlagt med indsatserne.
  • At samarbejdet mellem centrene omkring indsatserne fungerer i hovedtræk godt, 
  • At man med fordel kan samtænke indsatser på tværs af politiske udvalg og centre.
   
  Evalueringen peger også på behov for enkelte konkrete justeringer i centrenes målaftaler. Forslag til justeringer, som er administrative, forelægges direktionen primo december 2017 og vil indgå i det nye byråds strategiske arbejdsgrundlag.
   
  SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:
  Evalueringen af de strategiske målsætninger er et led i at følge op på de politiske strateger for at se, om vi forventer at nå det ønskede, eller om der er behov for at justere.
     BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2017
  FRAVÆRENDE:  Claus Bakke, René Christensen
   
  Til efterretning

  BESLUTNING I BYRÅDET den 14-12-2017
  FRAVÆRENDE: -
   
   
  Til efterretning

  Bilag:
 • 138. 

  Beslutningssag: Ekstraordinær generalforsamling i Guldborgsund Forsyning Holding A/S

  Beslutningssag: Ekstraordinær generalforsamling i Guldborgsund Forsyning Holding A/S


  INDHOLD
  INDSTILLING:
  Direktionen indstiller til Byrådet:
  1. at borgmesteren og kommunaldirektører bemyndiges til at repræsentere Guldborgsund Kommune på den ekstraordinære generalforsamling den 18. december 2017, og at de bemyndiges til:
  2. at foretage valg af medlemmer til bestyrelsen i overensstemmelse med beslutning truffet af Guldborgsund Kommunes nyvalgte byråd på konstituerende møde den 7. december 2017.

  BESKRIVELSE AF SAGEN:
  Kommunen er eneaktionær i Guldborgsund Forsyning Holding A/S og på generalforsamlinger i selskabet optræder kommunen som én juridisk enhed og taler derfor med én stemme.
  Generalforsamlingen kan gennemføres ved at bemyndige en/flere personer til at repræsentere kommunen. Repræsentantens mandat fastlægges af byrådet med simpelt flertal. I den anledning skal Byrådet foretage udpegning af den/de personer, som skal repræsentere kommunen på generalforsamlingen samt fastlægge repræsentantens mandat.
  I henhold til vedtægt for Guldborgsund Forsyning Holding A/S fratræder den nuværende bestyrelse den 31. december 2017. På en ekstraordinær generalforsamling foretages valg af den nye bestyrelse med virkning fra den 1. januar 2018.
  Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Guldborgsund Forsyning Holding A/S den 18. december 2017.
  Det nyvalgte byråd for Guldborgsund Kommune har på det konstituerende møde den 7.december 2018 besluttet, at følgende skal udpeges som medlemmer af bestyrelsen for Guldborgsund Forsyning Holding A/S:
  Ole Bronné Sørensen
  Camillo Krog
  Henning Kamper
  John Brædder
  Lis Magnussen

  ØKONOMI:
  Der er ingen økonomiske konsekvenser
   


  BESLUTNING I BYRÅDET den 14-12-2017
  FRAVÆRENDE: -
   
   
  Indstillingen tiltrådt dog således, at det i stedet er Ole Bronné Sørensen, der bemyndiges til at repræsentere Guldborgsund kommune på den ekstraordinære generalforsamling.

 • 139. 

  Beslutningssag: § 17, stk. 4-udvalgets råd og anbefalinger til Byrådet om bæredygtighed

  Beslutningssag: § 17, stk. 4-udvalgets råd og anbefalinger til Byrådet om bæredygtighed


  INDHOLD
  INDSTILLING:
  Direktør Jesper Daugaard indstiller til § 17, stk. 4-udvalget:

  1. at tiltræde bilagsnotatets endelige råd og anbefalinger til Byrådet - om bæredygtighed til Agenda 21-strategien.

  BESKRIVELSE AF SAGEN:
  I § 17, stk. 4-udvalgets kommissorium står der, at udvalget ud fra en mere generel vinkel skal bidrage med generelle anbefalinger til, hvordan Guldborgsund Kommunes fremadrettede fokus på bæredygtighed skal være, og komme med input til det kommende byråd vedrørende en Lokal Agenda 21-strategi. Anbefalingerne skal afleveres til Byrådet inden årets udgang og udgøre et bidrag til den kommende kommuneplanstrategi. § 17, stk. 4-udvalget skal beslutte indholdet af notatets endelige råd, anbefalinger, forslag og ideer.
   
  § 17, stk. 4-udvalget har valgt at arbejde ud fra en model, der bygger på FN’s 17 Verdensmål. Kommunaldirektøren anbefaler, at de 17 verdensmål indarbejdes i den kommende planproces - og bl.a. indgår som et værdimæssigt bagtæppe for arbejdet. Udvalget har den 2. oktober 2017 på et fællesmøde med Økonomiudvalget drøftet dette samt notatets råd - herunder mikromål for Ydre Østerbro/Lindholm-området.
   
  § 17, stk. 4-udvalget har gennem lang tid arbejdet med notatets råd og anbefalinger og bl.a. afholdt to workshops i 2017. Den 10. oktober 2017 tog udvalget stilling til Økonomiudvalgets ændringsforslag til notatets udformning og indhold. Den 7. november 2017 skal udvalget tage endelig stilling til notatets præcise formuleringer af råd og anbefalinger samt lay out inkl. fotos. Herefter oversendes notatet til Økonomiudvalg og Byråd.
   
  Sideløbende med arbejdet omkring anbefalingerne har § 17, stk. 4-udvalget i 2017 indhentet erfaringer fra andre, der arbejder med bæredygtighed, bl.a. Malmø og Roskilde kommuner, samt taget en række konkrete initiativer i Lindholm/Ydre Østerbro-området om f.eks. renovering af Lindeskovskolen, etablering af ”Det vilde strøg” i ”Dyrk din by-projektet”, krydsning af Gedserbanen, affaldsprojekt for unge sammen med REFA, fælleshaver i området, forskellige samarbejder med Lindholm Indefra, boligselskaberne etc. Der har været afholdt fællesmøder med både Børn, Familie og Uddannelsesudvalget og Teknik og Miljøudvalget.
   
  SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:
  § 17, stk. 4-udvalget har ikke udarbejdet nogen særskilt udvalgsstrategi, men notatet skal bruges som input til kommunens Agenda 21 strategi i kommuneplanstrategien.
   
  ØKONOMI:
  Sagen har ingen direkte budgetmæssige konsekvenser.
   
  HØRING:
  Både Agenda 21-strategi og Kommuneplanstrategi skal senere udsendes i høring.

  BESLUTNING I § 17 STK 4 - BÆREDYGTIGHED 2017 den 07-11-2017
  FRAVÆRENDE: Anne Cathrine Wilhjelm og Ida Sara Thomsen
   
  Rapporten blev godkendt med de faldne bemærkninger, som administrationen får indføjet, før sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet.
   
  Udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at afklare arbejdet omkring aktiviteterne i Lindholmsområdets politisk ophæng.

  YDERLIGERE SAGSFREMSTILLING
  Direktionen anbefaler over for Økonomiudvalget
  1. at de planstrategiske og kommuneplanmæssige elementer i den samlede afrapportering indgår i det kommende byråds planarbejde.
  2. at udvalgets anbefalinger, herunder Lindholm-områdets politiske ophæng, afklares på førstkommende økonomiudvalgsmøde i den nye byrådsperiode og placeres i relevante fagudvalg

  BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2017
  FRAVÆRENDE:  Claus Bakke, René Christensen
   
  Indstilling godkendt.
   
  Økonomiudvalget anbefaler, at arealerne ned mod Guldborgsund inddrages og færdiggøres i projektet med eksempelvis pier i vandet.

  BESLUTNING I BYRÅDET den 14-12-2017
  FRAVÆRENDE: -
   
  § 17, stk. 4 Udvalgets indstilling godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget.

  Bilag:
 • 140. 

  Beslutningssag: Reglement for Det Falsterske Digelag

  Beslutningssag: Reglement for Det Falsterske Digelag


  INDHOLD
  INDSTILLING:
  Direktionen indstiller til Teknik og Miljøudvalget:

  1. at der, i medfør af Kystbeskyttelseslovens § 17 stk. 2, fastsættes nærmere bestemmelser om færdsel og brug af arealer vedrørende Det Falsterske Dige (i vedlagte reglement for Det Falsterske Digelag)
  2. at der fastsættes en ikrafttrædelsesdato for det ny reglement til 1.1.2018.

  BESKRIVELSE AF SAGEN:
  Teknik og Miljøudvalget besluttede på mødet den 20.9.2017 at igangsætte dialog med bestyrelsen for Det Falsterske Digelag (DFD) omkring nye vedtægter for Det Falsterske Digelag.
   
  Baggrunden herfor er, at Miljø- og Fødevareklagenævnet, efter 4 års sagsbehandlingstid, den 22.5.2017 har truffet afgørelse om vedtægtsændring for Det Falsterske Digelag. Det fremgår heraf, at det er Byrådet, der i dialog med Det Falsterske Digelags bestyrelse udfærdiger reglement med regler for offentlighedens adgang på diget mv.
   
  Der blev den 24.10.2017 afholdt dialogmøde mellem repræsentanter for bestyrelsen for DFD og udvalgsformand Flemming Jantzen. På mødet blev særligt udkast til nyt reglement drøftet. Se vedlagte bilag.
   
  På dialogmødet blev det aftalt, at bestyrelsen for DFD ville gennemgå referatet fra mødet og efterfølgende fremsende eventuelle supplerende kommentarer hertil – med frist den 8.11.2017.
   
  Referatet blev fremsendt til DFD den 2.11.2017 (vedlagt som bilag), og DFD har fremsendt kommentarer hertil den 8.11.2017 (ligeledes vedlagt som bilag).
   
  I forbindelse med dialogmødet den 24.10.2017 er der fra en række interessenter i området modtaget synspunkter omkring udkastet til reglement. Der er vedlagt bilag fra Marielyst Facaderåd, Marielyst Grundejerforening, Per Kamper Hansen (bestyrelsesmedlem DFD) samt Sydfalster Turist og Erhvervsforening.
   
  Som det fremgår af referatet og de supplerende kommentarer hertil fra DFD, er der ikke enighed omkring reglementet for så vidt angår muligheden for cykling på den anlagte vej på digekronen. Ud over dette særlige emne er DFD’s forslag til reglement fuldt indarbejdet i det nye reglement.
   
  Ved en beslutning om fastsættelse af nærmere bestemmelser omkring færdsel og brug af arealer vedrørende Det Falsterske Dige – ejet af Det Falsterske Digelag – skal disse bekendtgøres i et eller flere stedlige blade samt ved opslag på stedet.
  Det er fortsat administrationens vurdering, på baggrund af udtalelse fra Kystdirektoratet, at en beslutning om at fastsætte nærmere bestemmelser om færdsel og brug ikke kan påklages.
   
  Hvorledes DFD forholder sig til ændring af skiltning mm på stedet, drøftes administrativt.
   
  SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:
  Teknik og Miljøudvalgets udvalgsstrategi beskriver indsatsområdet ”Natur og bæredygtighed”. I denne forbindelse særligt mulighederne for udvikling af natur og turisme.
   
  ØKONOMI:
  Det har tidligere været drøftet, at Guldborgsund Kommune skulle betale for ekstraordinære udgifter i forbindelse med tilladelse til cykling på diget.

  BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALG den 15-11-2017
  FRAVÆRENDE: -
  Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

  BESLUTNING I BYRÅDET den 14-12-2017
  FRAVÆRENDE: -
   
  Inden mødet var udsendt yderligere materiale og oplysninger til Byrådet ved mail af 13. december 2017.
   
  Godkendt.
  Enhedslisten kunne ikke godkende beslutningen.

  Bilag:
 • 141. 

  Beslutningssag: Beskæftigelsesplan 2018

  Beslutningssag: Beskæftigelsesplan 2018


  INDHOLD
  INDSTILLING:
  Direktionen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at
  1. udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende udkast til Beskæftigelsesplan 2018. 
  BESKRIVELSE AF SAGEN:
  2. udkast til Beskæftigelsesplan 2018 foreligger.
   
  Beskæftigelsesplanen er Byrådets plan for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år.
   
  Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde 23. oktober 2017 drøftet 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2018. De på mødet fremkomne bemærkninger er indarbejdet i udkastet og markeret med gult.
   
  Udkast til Beskæftigelsesplan 2018 er udarbejdet med udspring i kommuneplanstrategien og udvalgsstrategien samt Beskæftigelsesministerens mål for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2018, og er en målrettet og fokuseret videreførelse af den aktive Beskæftigelsesplan 2017.
   
  Planen har en beskrivende del om arbejdsmarkedssituationen og de beskæftigelsesmæssige udfordringer i Guldborgsund Kommune, hvor der især er fokus på at opkvalificere inden for fagområder med jobåbninger.
   
  Dernæst beskrives strategi og indsatser på syv fokusområder som alle udspringer af Arbejdsmarkedsudvalgets udvalgsstrategi og Beskæftigelsesministerens fem beskæftigelsespolitiske mål for 2018.
   
  De syv fokusområder er:
   
  Flere unge skal have en uddannelse: I et tæt samarbejde med både interne og eksterne aktører skal unge motiveres til at påbegynde og gennemføre en uddannelse.
   
  Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes: Virksomhedernes behov for arbejdskraft aktuelt og på sigt skal afdækkes så det bliver muligt at opkvalificere de ledige inden for områder, hvor der er eller bliver mangel på arbejdskraft, og dermed bidrage til et erhvervsliv i vækst.
   
  Sygefraværet skal nedbringes: Den forebyggende og tidlige indsats ift. sygemeldinger skal intensiveres. En betydelig del kommer fra kommunale arbejdspladser. Center for Arbejdsmarked indgår i et fortsat samarbejde med Center for Politik & Personale om indsats rettet mod denne målgruppe.
   
  Borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet og mestre egen tilværelse: Borgere med lang varighed på offentlig forsørgelse vil blive mødt med en længerevarende og intensiv indsats for at få disse borgere i uddannelse eller beskæftigelse. Indsatsen vil ske i et tværfagligt samarbejde med kommunens øvrige centre og Region Sjællands sundhedsindsats.
   
  Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  Det er vigtigt at flygtninge og familiesammenførte kommer hurtigt i job og uddannelse. De unge skal i ordinær uddannelse og øvrige skal hurtigst muligt i arbejde. Derud over skal der ske en styrket indsats over for familiesammenførte kvinder.
   
  Iværksætteri: Understøtte iværksættertanken ved en målrettet indsats over for den gruppe af ledige, som har potentiale og lyst til iværksætteri.
   
  Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger: En tværfaglig indgangsvinkel og videndeling vil fortsat være de bærende kræfter i indsatsen for at bekæmpe socialt bedrageri.
   

  SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

  Beskæftigelsesplanen understøtter Kommuneplanstrategien, som fastslår, at kommunen med en offensiv indsats vil medvirke til at skabe flere arbejdspladser inden for de erhvervsmæssige styrkepositioner og sikre, at kommunen kan tilbyde et attraktivt erhvervsklima med god service og gode rammevilkår.
   
  Kommuneplanstrategien fastslår også at der skal ske en systematisk opkvalificering af den del af arbejdsstyrken, som i dag står uden for arbejdsmarkedet således at mulighederne for at landsdelen kan udvikle sig og vækste øges.
   
  Arbejdsmarkedsudvalgets udvalgsstrategi lægger sporerne for, hvorledes Kommuneplanstrategien kan udmøntes.
   

  HØRING:

  Udkast til beskæftigelsesplan 2018 har været til høring i Center MED for Arbejdsmarked 10.10.2017. Center MED havde ingen bemærkninger til udkastet.
   
  Derudover har Arbejdsmarkedsudvalget afholdt et møde med arbejdsmarkedets parter til en drøftelse om den fremadrettede beskæftigelsesindsats. Resultatet heraf indgik i Arbejdsmarkedsudvalgets videre drøftelse af Beskæftigelsesplanen for 2018.
   

   

  BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALG den 13-11-2017
  FRAVÆRENDE: Kathrine Brønnes
   
  Anbefaling godkendt.

  BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2017
  FRAVÆRENDE:  Claus Bakke, René Christensen
   
   
  Indstilling godkendt

  BESLUTNING I BYRÅDET den 14-12-2017
  FRAVÆRENDE: -
   
   
  Godkendt

  Bilag:
 • 142. 

  Beslutningssag: Anlægsprojekter 2018 - ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb

  Beslutningssag: Anlægsprojekter 2018 - ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb


  INDHOLD
  INDSTILLING:
  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
   
  1. at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 til de anlægsprojekter, der er markeret med x i nedenstående oversigt.
  2. at de med * markerede projekter finansieres af likvide aktiver, i alt 9.600.000 kr. 
  BESKRIVELSE AF SAGEN:
  Byrådet har i møde den 12. oktober 2017 vedtaget kommunens budget for 2018-2021.
   
  Det vedtagne for 2018 indeholder rådighedsbeløb til anlægsprojekter for et samlet beløb på netto 122.920.000 kr.
   
  Med henblik på at fremme eksekveringen af anlægsprojekterne foreslås, at der allerede nu meddeles anlægsbevilling samt frigives rådighedsbeløb for 2018, jf. nedenstående oversigt.
   
  Udmøntningen af de enkelte anlægsprojekter vil herefter kunne ske ved godkendelse i det respektive fagudvalg.
   
   
  Regnskabsår
  2018
  2018
  2018
  Anlægsoversigt budget 2018
  Oprindeligt
  budget
  1000 kr.
  Anlægsbevilling
  Rådighedsbeløb frigives
   
   
   
   
   
  Guldborgsund Kommune
  122.920
   
   
  Økonomiudvalg
  11.500
   
   
   
  Udviklingspulje
  3.500
   
  x
   
  Bedre Bredbånd
  8.000
   
   
  Handicap og Psykiatriudvalg
  4.000
   
   
   
  Socialområdet - udvikling af nye tilbud
  4.000
   
  x
  Folkesundhed og Omsorgsudvalg
  2.500
   
   
   
  Plejeboliger
  2.500
   
   
  Børn, Familie og Uddannelsesudvalg
  41.000
   
   
   
  Udvidelse/reetablering af pasningspladser - Dagtilbud
  5.000
  x
  x
   
  SUNDskolen - Nybyggeri
  33.000
   
   
   
  Læringsmiljøer udeområder skoler
  3.000
  (x)
  (x)
  Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg
  16.630
   
   
   
  Bosætningspulje - KTB
  1.500
   
  x
   
  Nykøbing F. Teater - Scenetræk
  4.730
  (x)
  (x)
   
  Kulturfabrikken - Indgang/Gårdmiljø
  300
  x
  x
   
  Sakskøbing Sportscenter - Renovering eller Ny Hal(50%)
  7.300
   
   
   
  Thor - Nye lokaler (bygning)
  2.000
   
   
   
  Tingsted Boldklub - Ny fodboldbane
  800
  x
  x
  Teknik og Miljøudvalg
  42.320
   
   
   
  Bio-økonomisk satsning
  3.000
   
  x
   
  Naturprojekter der understøtter turisme
  500
  x
  x
   
  Klimatilpasningsprojekter
  1.000
   
   
   
  Bygningsforbedringsudvalget
  750
   
   
   
  Bygningsfornyelse, rammebeløb
  1.353
   
   
   
  Ramme til kondemnering
  500
   
   
   
  Områdefornyelse - Stubbekøbing
  767
  (x)
  (x)
   
  Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv
  4.200
  (x)
  (x)
   
  Udvikling Lindholmområdet (Skole og Dyrk din by)
  2.500
  x
  x
   
  Gadeforeningen "Stræderne"
  2.150
  x
  x
   
  Byudviklingspulje
  10.000
   
   
   
  Cykelsti Ø. Toreby - Fuglsang
  5.500
  x
  x
   
  Slotsbryggen - Bedre vandkvalitet
  500
  x
  x
   
  Vedligeholdelse af kapitalapparat *)
  5.000
  x
  x
   
  Strategiske tiltag *)
  3.000
  x
  x
   
  Renovering af Svanedammen *)
  1.600
   
   
  Arbejdsmarkedsudvalg
  4.970
   
   
   
  Cafe/Multihus ZOO & Botanisk Have
  4.970
   
   
  (x) = anlægsbevilling givet og/eller rådighedsbeløb frigivet.
   
  Anlægsprojekter markeret med * er i det vedtagne budget disponeret som en del af kassehenlæggelsen.
   
  SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:
  De respektive fagudvalgs udvalgsstrategier samt vedtaget budget 2018-2021.
   
  ØKONOMI:
  Ovennævnte anlægsprojekter er en del af det vedtagne totalbudget 2018-2021.

  BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2017
  FRAVÆRENDE:  Claus Bakke, René Christensen, Bent Jørgensen
   
  Indstilling godkendt

  BESLUTNING I BYRÅDET den 14-12-2017
  FRAVÆRENDE: -
   
  Godkendt

 • 143. 

  Beslutningssag: Anlægsbevilling - Center for Hjerneskaderehabilitering

  Beslutningssag: Anlægsbevilling - Center for Hjerneskaderehabilitering


  INDHOLD
  INDSTILLING:
  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at det over for Byrådet anbefales:

  1. At der gives anlægsbevilling til etablering af tilbud om hjerneskaderehabilitering på 9,7 mio. kr.

  2. Frigivelse af rådighedsbeløb på 5,3  mio. kr. i 2017 og 3,1 mio. kr. i 2018, i alt 8,4 mio. kr., idet tidligere køb af ejendommen på 1,3 mio. kr. har været finansieret af Handicap og Psykiatriudvalgets frie midler til etablering af nye tilbud.

  3. At rådighedsbeløbene på samlet 8,4 mio. kr. finansieres med:
   1. 1,5 mio. kr. af Handicap og Psykiatriudvalget restmidler til finansiering af nye tilbud i 2017.
   2. 3,8 mio. kr. af den disponible anlægsramme i 2017.
   3. 3,1 mio. kr. fra anlægsbudget 2018, der er reserveret til opførelse af plejeboliger og serviceareal.

  BESKRIVELSE AF SAGEN:
  Formålet med sagen er at rejse anlægsbevilling til etablering af et samlet kommunalt hjerneskadetilbud i Horbelev (Center for Hjerneskade-rehabilitering).
   
  Sagen er sendt direkte i Økonomiudvalget for, at der kan foreligge byrådsbeslutning i 2017. Handicap og Psykiatriudvalget og Folkesundhed og Omsorgsudvalget får denne sag til orientering på deres december-møder.
   
  Der er på tvangsauktion erhvervet en ejendom i Horbelev, som efter nødvendig ombygning, skal rumme de forskellige tilbud vedr. senhjerneskadede.
   
  Der henvises til sag nr. 40 på Handicap og Psykiatriudvalgets møde i juni 2017. Der er efterfølgende nedsat en del arbejdsgrupper, der arbejder med den indholdsmæssige del af projektet.
   
  Købet af ejendommen har været finansieret af Handicap og Psykiatriudvalgets midler til etablering af nye tilbud. Med denne sag søges om bevilling til dækning af selve ombygningen af ejendommen.
   
  Den nødvendige ombygning er af Ejendomscenter Guldborgsund vurderet til at koste 8,4 mio. kr. inklusiv afsatte midler til rådgivere og uforudsete udgifter. Der henvises til vedlagte overslag.
   
  Der er for nuværende tale om et overslag, hvorfor der kan komme korrektioner til det oplyste.
   
  Der er i anlægssagen ikke afsat beløb til køb af inventar, idet indkøb hertil forventes at kunne afholdes inden for de eksisterende rammer.
   
  Handicap og Psykiatriudvalget har tidligere modtaget i alt 8 mio. kr. til etablering af nye tilbud. Efter anvendelse af midler til selve købet af ejendommen henstår der i denne bevilling 1,5 mio. kr., som med denne sag således er disponeret fuldt ud i overensstemmelse med udvalgets markedsgørelsesstrategi.
   
  I budget 2018 er der afsat samlet 5 mio. kr. til opførelse af plejeboliger med tilhørende servicearealer. 
   
  Etableringen af tilbuddet vil frigøre pladser på Solgårdscentret, hvilket sammen med etablering af friplejehjemmet GuldBoSund har betydet, at efterspørgslen efter flere plejeboliger p.t. er aftaget.
  Administrationen vurderer, at de afsatte midler i 2018 derfor kan omprioriteres til andet formål.
   
  Det skal oplyses, at der i budget 2019 og budget 2020 er afsat 5 mio. kr. i hvert af årene til etablering af plejeboliger og servicearealer.

  Udgifterne til ombygning vil blive afholdt både i 2017 og 2018. Det er for nuværende usikkert, hvordan udgifterne fordeler sig på de to år. Eventuelle uforbrugte midler i 2017 vil således blive søgt overført til budget 2018 i forbindelse med regnskabsafslutningen 2017.
   
   
   
  SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:
  Handicap og Psykiatriudvalgets markedsgørelsesstrategi fordrer, at der hele tiden er fokus på en sammenhæng mellem pris og kvalitet i de tilbud og ydelser, der hører under udvalgets område. Forslaget om at opsige overenskomstaftalen med VISP med henblik på at allokere ressourcerne over i egne tilbud er udtryk for en vurdering af, hvordan man får mest for pengene.
  ØKONOMI:
  Finansieringen af anlægsbevillingen foretages delvist af både Folkesundhed og Omsorgsudvalgets ramme og Handicap og Psykiatriudvalgets ramme samt af en central fastsat anlægspulje på følgende vis:

  1. 1,5 mio. kr. af Handicap og Psykiatriudvalget restmidler til finansiering af nye tilbud i 2017.
  2. 3,8 mio. kr. af den disponible anlægsramme i 2017.
  3. 3,1 mio. kr. fra anlægsbudget 2018, der er reserveret til opførelse af plejeboliger og serviceareal.


  BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2017
  FRAVÆRENDE:  Claus Bakke, René Christensen
   
  Indstilling godkendt

  BESLUTNING I BYRÅDET den 14-12-2017
  FRAVÆRENDE: -
   
  Godkendt

  Bilag:
 • 144. 

  Beslutningssag: Anlægsbevilling - udskiftning af Stouby Mølles fod

  Beslutningssag: Anlægsbevilling - udskiftning af Stouby Mølles fod


  INDHOLD
  INDSTILLING:
  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:
  1. at der bevilges 145.250 kr. til udskiftning af møllefod på Stouby Mølle som medfinansiering af et samlet budget på 990.250 kr.
  2. at beløbet finansieres af uforbrugte anlægsmidler i indeværende år.
  BESKRIVELSE AF SAGEN:
  Stouby Møllelaug har siden 2016 arbejdet på at skaffe finansiering til en nødvendig udskiftning af Stouby Mølles fod (jf. vurdering fra Slots- og Kulturstyrelsen, herefter SLKS). Formålet er at bevare en bygning af høj kulturhistorisk og lokal værdi, der desuden understøtter lokale kræfter og sammenhængskraft i lokalområdet. Udvalget skal tage stilling til medfinansiering af den samlede projektsum.
   
  Det er selv lykkedes Stouby Møllelaug at rejse 845.000 kr. ud af et samlet budget på 990.250 kr. (siden ansøgningen dateret i april 2017 har de opnået 100.000 kr. mere i fondsmidler end det anførte). Heraf har SLKS bevilget 500.000 kr., sammen med deres anbefaling og tilladelse til projektet.
   
  Stouby Møllelaug har gjort opmærksom på, at nogle af fondsmidlerne vil bortfalde, hvis ikke den fulde finansiering opnås, samt at det har været nødvendigt at igangsætte arbejdet (med forventning om at kunne rejse det fulde beløb), da tilskuddet fra SLKS bortfalder, hvis ikke arbejdet er afsluttet inden den 1. februar 2018.
   
  Stouby Mølle er ejet af Guldborgsund Kommune, men ansvaret for drift og vedligeholdelse har siden 1987 påhvilet Stouby Møllelaug. Det er lykkedes møllelauget at fortsætte det restaureringsarbejde som daværende Sydfalster Kommune igangsatte, således at møllen i dag er fredet, og bortset fra foden fremstår som ny. Det er imidlertid kompliceret at restaurere denne, og SLKS anbefaler derfor en total udskiftning, således at møllen kan bevares som et aktivt kulturhistorisk minde for eftertiden.
   
  Øvrige støttemuligheder er afdækket, som fx støtte fra Bygningsforbedringsudvalget, men jf. byfornyelsesloven kan der ikke ydes støtte til offentligt ejede bygninger. Da der netop er tale om en kommunalt ejet – og tilmed fredet – bygning, og der er rejst betydelig ekstern finansiering, som møllelauget kan risikere at miste, anbefales det at bevilge det resterende beløb.
   
  Der vedlægges tilladelse fra SLKS, effektkæde, oprindelig projektansøgning samt supplerende ansøgning om frigivelse af midler (efter forventet bevilling i budget 2018). 
  SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:
  Stouby Mølle bidrager til at udfolde kommunens målsætning om et rigt og varieret kulturudbud, der har til formål at oplyse, inspirere og berige kommunens borgere på kulturområdet, her vores kulturhistorie. Desuden bidrager projektet til at understøtte lokale fællesskaber samt samskabelse og samarbejde med fællesskaber i civilsamfundet. 
  ØKONOMI:
  Det foreslås, at beløbet finansieres af uforbrugte anlægsmidler i indeværende år.

  BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2017
  FRAVÆRENDE:  Claus Bakke, René Christensen
   
   
  Økonomiudvalget anbefalere indstillingen til Byrådet

  BESLUTNING I BYRÅDET den 14-12-2017
  FRAVÆRENDE: -
   
   
  Godkendt

  Bilag:
 • 145. 

  Beslutningssag: Godkendelse af byggeregnskab for nedrivning af 2 boligafdelinger Strandvej i Gedser

  Beslutningssag: Godkendelse af byggeregnskab for nedrivning af 2 boligafdelinger Strandvej i Gedser


  INDHOLD
  INDSTILLING:
  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
   
  1. at byggeregnskab (skema C) for nedrivning af 2 boligafdelinger i Gedser godkendes med en anskaffelsessum på 6.014.915 kr.
  2. at der gives tilsagn om kommunal garanti på 100 % for realkreditlån på 6.014.915 kr., idet Landsbyggefonden regaranterer 50 %.
   
  BESKRIVELSE AF SAGEN:
  Boligselskabet Vendersbo v/Domea fremsender ved skrivelse af 16. november 2017 byggeregnskab (skema C) for nedrivning af 2 boligafdelinger i Gedser.
   
  Byrådet har i møde den 18. august 2016 godkendt skema B med en samlet anskaffelsessum på 6.970.549 kr.
   
  Den samlede anskaffelsessum er i byggeregnskabet opgjort til 6.014.915 kr., eller 955.634 kr. mindre end godkendt ved skema B.
   
  Byggeregnskabet kan på hovedtyper specificeres som følger:
   
  Udgiftstype
  Skema B
  Skema C
  Afvigelse
  Håndværkerudgifter
  3.283.594 kr.
  2.545.957 kr.
  -737.637 kr.
  Omkostninger
  3.567.750 kr.
  3.404.735 kr.
  -163.015 kr.
  Gebyrer
  119.205 kr.
  64.223 kr.
  -54.982 kr.
  I alt
  6.970.549 kr.
  6.014.915 kr.
  -955.634 kr.
   
  Den væsentligste årsag til mindreforbruget er ifølge Domea, at der ikke i gennemførelsesfasen er fremkommet uforudsete udgifter (nedgravede olietanke og lækager) i en grad som forudsat i skema B.
   
  Guldborgsund Kommunes andel af kapitaltilførsel er ved skema A godkendt med 400.000 kr.
   
  ØKONOMI:
  Byrådet har tidligere stillet kommunegaranti på 100 % for realkreditfinansiering af den samlede anskaffelsessum. Landsbyggefonden regaranterer 50 %.
   
  Som følge af den lavere nedrivningsudgift bliver den kommunale garantiforpligtelse ca. 478.000 kr. lavere end godkendt ved skema B.

  BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2017
  FRAVÆRENDE:  Claus Bakke, René Christensen
   
  Indstilling godkendt

  BESLUTNING I BYRÅDET den 14-12-2017
  FRAVÆRENDE: -
   
   
  Godkendt

  Bilag:
 • 146. 

  Beslutningssag: Ansøgning om rådighedsbeløb til Sakskøbing Sportscenter i 2017 - budgetaftale 2018-2021

  Beslutningssag: Ansøgning om rådighedsbeløb til Sakskøbing Sportscenter i 2017 - budgetaftale 2018-2021


  INDHOLD
  INDSTILLING:
  Direktionen indstiller til Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet:

  1. at der ansøges om rådighedsbeløb på i alt 16 mio. kr. i 2017 til renovering af Sakskøbing Sportscenter.
  2. at rådighedsbeløbet på i alt 16 mio. kr. i 2017 finansieres således:
   1. at 8 mio. kr. finansieres via disponibel anlægsramme (teknik/installationsrum)
   2. at 8 mio. kr. finansieres via omprioritering af midler fra bredbåndspuljen (som er overført fra 2016)
  3. at rådighedsbeløbet afsættes jf. Byrådets vedtagne budget 2018-2021. 

  BESKRIVELSE AF SAGEN:
  I forbindelse med renovering af Sakskøbing Sportscenter er der fremkommet 2 modeller på henholdsvis 58 mio. kr. (model 1) og 48 mio. kr. (model 2).
  Der er for nuværende ikke taget stilling til, hvilket projekt der skal etableres, men det forventes, at projektet udføres efter 50/50 princippet.
   
  Denne sagsfremstilling er målrettet ansøgningen om rådighedsbeløbet på i alt 16 mio. kr. fra indeværende års budget til det samlede projekt, der forventes igangsat i løbet af 2018. Der henvises i øvrigt til Byrådets møde d. 14. september 2017 (sag 93), hvor det bl.a. blev besluttet, at der i projektet gives en kommunegaranti på max. 15 mio. kr. med en max. løbetid på 25 år.

  SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:
  Sagen bidrager til udvalgets strategiske tiltag til kerneopgaven ved:
   
  • nem adgang til at være sund og fysisk aktiv
  • at understøtte institutioner, aktører og ildsjæle, der hver dag gør en forskel og et arbejde for at sikre bredde og variation på udvalgets politikområder
   
  ØKONOMI:
  I det vedtagne budget for 2018 er der afsat rådighedsbeløb på netto 7,3 mio. kr. til Sakskøbing Sportscenter (udgift: 12,3 mio. kr. / indtægt: 5 mio. kr. fra Sakskøbing Sportscenter.). Endvidere er der afsat rådighedsbeløb på 15 mio. kr. i budget 2019, der finansieres via lån med kommunegaranti optaget af Sakskøbing Sportscenter.
   
  I budgetforlig 2017 blev der afsat netto 4,7 mio. kr. (udgift: 9,4 mio. kr. / indtægt: 4,7 mio. kr. fra Sakskøbing Sportscenter efter 50/50 princippet). Derudover har kommunen indskudt 8 mio. kr. til projektet i 2017 vedr. teknikrum/installationsrum, som forslås finansieret via disponibel anlægsramme, jf. aftale mellem forligspartierne den 29. maj 2017.
  Endvidere forslås afsat yderligere 8 mio. kr. i 2017 (ny bevilling), som forslås finansieret via omprioritering af midler fra bredbåndspuljen (som er overført fra 2016).
   
  På Byrådets møde d. 12. oktober 2017 (sag 107) blev der ansøgt om anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb på netto 200.000 kr. i 2017 (udgift: 400.000 kr. / indtægt: 200.000 kr. fra Sakskøbing Sportscenter efter 50/50 modellen) til forprojekt til udarbejdelse af prospekt og skitsetegninger til fondsansøgninger, undersøgelse af byggefelt, herunder jordbundsprøver.
   
  I det vedtagne budget 2018-2021 er der taget udgangspunkt i de økonomiske forudsætninger i model 2 (48 mio. kr.).
   
  Såfremt det er model 2 (48 mio. kr.), som efterfølgende bliver prioriteret, vil der således være følgende samlede anlægsramme, hvor kommunen indskyder 8 mio. kr. til teknik-/installationsrum, og de resterende 40 mio. kr. deles mellem kommunen og Sakskøbing Sportscenter efter 50/50 princippet:
   
  1.000 kr.
  2017
  2018
  2019
  I alt
  Guldborgsund Kommune
  -Teknik-/installationsrum
  -Budget 2017
  -Ny bevilling
  Sakskøbing Sportscenter
  -egenfinansiering/lån
  20,7
  8,0
  4,7
  8,0
  12,3
   
   
  7,3
  -5,0
  -5,0
  15,0
   
   
   
  -15,0
  -15,0
  48,0
   
   
   
  -20,0
  -20,0
  Kommunal nettoudgift
  20,7
  7,3
  0,0
  28,0
   
  Såfremt det er model 1 (58 mio. kr.), som efterfølgende bliver prioriteret, vil der være et yderligere finansieringsbehov på samlet set 10 mio. kr. (efter 50/50 modellen).
   
  HØRING:
  Materialet er blevet udarbejdet i samarbejde med den nedsatte arbejdsgruppe bestående af lokale organisationer fra Sakskøbingområdet.

  BESLUTNING I KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG den 15-11-2017
  Godkendt.

  BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2017
  FRAVÆRENDE:  Claus Bakke, René Christensen, Bent Jørgensen
   
   
  Indstilling godkendt.

  BESLUTNING I BYRÅDET den 14-12-2017
  FRAVÆRENDE: -
   
  Janne Hansen blev erklæret inhabil og hun forlod mødet under sagens behandling.
   
  Godkendt

 • 147. 

  Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab vedr. renovering af Svømmecenter Falster

  Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab vedr. renovering af Svømmecenter Falster


  INDHOLD

  INDSTILLING:

  Direktionen indstiller til Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget:
  1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende anlægsregnskabet vedrørende renovering af Svømmecenter Falster.
   

  BESKRIVELSE AF SAGEN:

  Sagen forelægges Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget med henblik på at anbefale Byrådets godkendelse af endeligt anlægsregnskab vedr. renovering af Svømmecenter Falster. Byrådet vedtog på mødet d. 16.01.2014 (sag 23) at frigive et anlægsbudget på 3 mio. kr. til renovering af Svømmecenter Falster.

  I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 og overslagsårene har Byrådet besluttet at afsætte 1 mio. kr. pr. år i henholdsvis 2014, 2015 og 2016 – i alt 3 mio. kr. til renoveringer i Svømmecenter Falster.
  Dette var nødvendigt hygiejnemæssigt, da der ikke kunne gøres ordentligt rent i bade og omklædningsrum.

  I henhold til Guldborgsund kommunes kasse- og regnskabsregulativ § 6.3.1. aflægges der særskilte anlægsregnskaber for Byrådet, såfremt:
  • anlægsbevillingen overstiger 2 mio. kr.
  • regnskabet afviger væsentligt fra bevillingen. For anlægsregnskaber hvor der er et merforbrug på + 15 % af bevillingen, skal der altid aflægges anlægsregnskab, også selvom forbruget er under 2 mio. kr.


  SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

  Svømmecenter Falster bidrager til opfyldelse af udvalgets strategiske målsætning om et rigt og varieret kultur- og fritidstilbud. Derudover har Svømmecenter Falster en væsentlig betydning for turismen i kommunen, da det i sommerferien bliver benyttet af mange tusinde gæster.
   

  ØKONOMI:

  Regnskabet er i overensstemmelse med kommunens registreringer.
  Anlægsregnskabet for renovering af Svømmecenter Falster er opgjort således:
   
  Renovering af Svømmecenter Falster
  Hele kr.
  Anlægsbevilling
  3.000.000
  Forbrug
  2.961.328
  Mindreforbrug
   
  Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 38.672 kr., og en afvigelse på 1,3 % i forhold til anlægsbevillingen på 3,0 mio. kr. Da bevillingen, jf. Guldborgsund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, er over 2,0 mio. kr., skal sagen derfor forelægges Byrådet til endelig godkendelse.

  BESLUTNING I KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG den 15-11-2017
  Godkendt.

  BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2017
  FRAVÆRENDE:  Claus Bakke, René Christensen, Bent Jørgensen
   
   
  Indstilling godkendt

  BESLUTNING I BYRÅDET den 14-12-2017
  FRAVÆRENDE: -
   
  Godkendt

 • 148. 

  Beslutningssag: Takster 2018

  Beslutningssag: Takster 2018


  INDHOLD
  INDSTILLING:
  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:
   
  1. at de i takstkataloget for 2018 anførte takster og priser godkendes.
   
  BESKRIVELSE AF SAGEN:
  Administrationen fremsender katalog over takster og priser for 2018 til godkendelse.
   
  Takstkataloget er kategoriseret i udvalg med tilhørende politikområder, og indeholder desuden oplysning om takster for I/S REFA.
   
  Fagudvalgene har hver især behandlet taksterne på deres respektive områder og har i den anledning foretaget høringer og iagttaget høringssvar i forbindelse med deres godkendelse.
   
  Økonomiudvalget og Byrådet godkender taksterne endeligt.
   
  De i takstkataloget anførte takster er tilrettet i forhold til de forudsætninger, der indgår i det af Byrådet vedtagne budget for 2018.
   
  SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:
  Budget 2018-2021.
   
  ØKONOMI:
  Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2017
  FRAVÆRENDE:  Claus Bakke, René Christensen, Bent Jørgensen
   
   
  Indstilling godkendt

  BESLUTNING I BYRÅDET den 14-12-2017
  FRAVÆRENDE: -
   
   
  Godkendt

  Bilag:
 • 149. 

  Beslutningssag: Takster 2018 - Folkesundhed og Omsorg

  Beslutningssag: Takster 2018 - Folkesundhed og Omsorg


  INDHOLD
  INDSTILLING:
  Direktionen indstiller til Folkesundhed og Omsorgsudvalget:
   
   
  1. At godkende de foreslåede takster for 2018 for Folkesundhed og Omsorg, jf. nedenstående

  2. At sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling


  BESKRIVELSE AF SAGEN:
  Takstoversigten skal som udgangspunkt indeholde en oversigt over de takster der er omfattet af § 41 a i styrelsesloven. Det vedr. takster for ydelser til borgere for benyttelse af sociale institutioner, ordninger mv.
   
  Følgende takster for politikområderne Folkesundhed og Omsorg fremlægges til godkendelse:
   
  Politikområde Omsorg
  Tilbud til ældre og handicappede, Fælleskøkkenet I/S *)
  2017
  2018
  Hovedret
   
  49,00
  49,00
  Hovedret, diæt **)
   
  49,00
  49,00
  Biret
   
  18,00
  18,00
  Biret, diæt **)
   
  18,00
  18,00
  Energidrik/flydende
   
  20,00
  20,00
  Madpakke, lille
   
  21,00
  21,00
  Madpakke, stor
   
  42,00
  42,00
  Kørsel/udbringning
   
  11,00
  11,00
  Max. egenbetaling for hovedret inkl. Kørsel ***)
   
  52,00
  53,00
  Visiterede borgere § 83, Cafeteria
   
   
  Hovedret
   
  52,00
  53,00
  Biret
   
  18,00
  18,00
  Energidrik/flydende
   
  20,00
  20,00
  Ikke visiterede pensionister § 79, pårørende, personale og gæster inkl. moms
   
   
  Hovedret
   
  66,00
  67,00
  Biret
   
  24,00
  25,00
  Tilbud til ældre og handicappede
   
   
  Transport til/fra skærmet aktivitet
  Pr. tur
  22,00
  22,00
  Transport til/fra afprøvning af hjælpemidler efter serviceloven bek.nr. 740 af 13/6-16
  Kørslen ydes vederlagsfrit, hvis den samlede udgift ved billigste befordringsmiddel overstiger 60 kr. pr. gang. For personer, der modtager sociale pensioner er beløbsgrænsen 25 kr. pr. gang
  Plejehjem/centre
   
   
  Heldøgnsforplejning ***)
  Pr. mdr.
  3.542,00
  3.613,00
  Heldøgnsforplejning
  Pr. dag
  116,00
  119,00
  Rengøring og vask
  Pr. mdr.
  368,00
  375,00
  Aktiviteter
  Pr. mdr.
  117,00
  120,00
  Forebyggende indsats
   
   
   
  Ophold i skærmede aktiviteter inkl. forplejning
   
  91,00
  93,00
  Aflastningsophold inkl. forplejning, vask og rengøring
   
  132,00
  135,00
  Rekreationsophold
  Pr. dag
  199,00
  203,00
  *) Alle priser vedr. mad er opgivet inkl. Moms, dog er der ikke beregnet moms for den andel af priserne er vedr. lønninger.
  **) Hovedret (diæt) og biret (diæt) koster mere at fremstille end en almindelig hovedret og biret. I lighed med tidligere år, opkræves samme pris for diætmad som for almindelig mad.
  ***) Satserne er beregnet på baggrund af satsreguleringsprocenten. Skulle ministeriets satser afvige, når de bliver kendt, er det ministeriets satser der er gældende.
   
   
  Politikområde Folkesundhed
  Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, transport
  2017
  2018
  Transport til/fra genoptræning, vedligeholdelsestræning og aktivitet
  Pr. tur
  38,00
  38,00
  Transport til/fra genoptræning efter sundhedsloven bek. nr. 1206 af 19/9-16
  Kørslen ydes vederlagsfrit, hvis den samlede udgift ved billigste befordringsmid-del overstiger 60 kr. pr. gang. For personer, der modtager sociale pensioner er beløbsgrænsen 25 kr. pr. gang.
  Kommunal tandpleje
   
   
   
  Omsorgstandpleje
  Pr. år
  510,00
  520,00
  Specialtandpleje
  Pr. år
  1.895,00
  1.935,00
   
  Hovedparten af taksterne er betinget af fastsatte takster og lofter fra ministeriet.
   
  Den maksimale egenbetaling for mad, bliver reguleret årligt og udsendt ultimo november. Satserne i takstkataloget er derfor beregnet på baggrund af satsreguleringsprocenten. Skulle disse satser afvige i forhold til ministeriets udmelding, vil takstkataloget blive korrigeret efterfølgende.

  BESLUTNING I FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 13-11-2017
  Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at følge ældrerådets forslag om, at fastholde taksterne på mad til visiterede borgere på samme niveau som i 2017.
   
  Administrationen anmodes om at fremlægge forslag til, hvorledes en deraf følgende merudgift på ca. 400.000 kr. kan indeholdes i udvalgets samlede budget for 2018 på udvalgets kommende møde.
   
  Torben Brandt Jørgensen kan ikke godkende sagen.

  BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2017
  FRAVÆRENDE:  Claus Bakke, René Christensen, Bent Jørgensen
   
  Indstilling godkendt

  BESLUTNING I BYRÅDET den 14-12-2017
  FRAVÆRENDE: -
   
  Godkendt

 • 150. 

  Beslutningssag: Takster 2018 - Socialområdet

  Beslutningssag: Takster 2018 - Socialområdet


  INDHOLD
  INDSTILLING:
  Direktionen indstiller til Handicap og Psykiatriudvalget:
  1. at de foreslåede takster for 2018 under socialområdet godkendes, herunder taksterne til Rammeaftalen
  2. at taksterne fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling
  BESKRIVELSE AF SAGEN:
  Sagen forelægges for udvalget med henblik på godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.
   
  Nærværende sagsfremstilling omhandler den samlede oversigt over takster 2018 for Socialområdet.
   
  Takstoversigten indeholder som udgangspunkt en oversigt over de takster, som er omfattet af § 41a i Styrelsesloven. Det drejer sig om takster for ydelser til borgerne for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v.
   
  Guldborgsund Kommune driver en række tilbud, som er underlagt rammeaftalen med de øvrige kommuner i Region Sjælland. På baggrund af de budgetterede omkostninger, skal kommunen indberette en takst for hvert tilbud til rammeaftaleregi og til tilbudsportalen.
   
  Taksten for et tilbud er udtryk for det, som kommunerne skal betale for at benytte en plads i et af Guldborgsund Kommunes tilbud, og er beregnet ud fra de samlede omkostninger som er forbundet med at drive tilbuddet. Taksterne er beregnet som aftalt i takstaftalen med de øvrige kommuner i Regionen, og er en konsekvens af budgettet for 2018. Taksterne for både 2017 og 2018 indeholder efterreguleringer for henholdsvis 2015 og 2016 hvorfor de ikke er direkte sammenlignelige. Taksterne for egenbetaling på Forsorgshjemmet Saxenhøj og Krisecenter Hjemmet er fremskrevet med almindelig pris og lønfremskrivning.
   
  Taksterne kan ses i vedlagte bilag.
   
  SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:
  Som en del af udvalgets markedsgørelsesstrategi, er der fokus på sammenhængen mellem pris og kvalitet i tilbuddene. 
  ØKONOMI:
  Konsekvenserne af de endelige takster er indarbejdet i det vedtagne budget for 2018 samt overslagsårene 2019-2021.
   
  I forhold til taksterne for 2017 er der indarbejdet følgende ændringer i tilbuddenes budgetter for 2018 på baggrund af ændringer i de forventede pladsantal.
   
   
   
  Tilbud
  Ændring i pladsantal
  Marie Grubbe skolen STU
  -3
  Marie Grubbe skolen, bodelen
  -2
  Forsorgshjemmet Saxenhøj § 110
  4,5
  Autismecenter Guldborgsund
  2
  Socialpsykiatrien § 108
  6
  Handicap Guldborgsund §108
  2*
  Børneaflastning § 108
  -2*
  § 103 Beskyttet beskæftigelse
  -9,5
  § 104 Aktivitets- og samværstilbud
  -16**
  CFA alkoholbehandling
  24
  CFA stofbehandling
  14
  Samlet ændring
  20
   
  *Børneaflastning Syrenvænget nedlægges og omlægges til voksenområdet i Handicap Guldborgsund.
   
  ** Heraf vedrører 11 pladser Labyrinten flyttes til politikområde Omsorg i forbindelse med etablering af Center for Hjerneskaderehabilitering.
   
  Ændringen i det samlede pladsantal fordeler sig med 3,5 færre pladser til opkrævning i fremmede kommuner og 23,5 yderligere pladser til Guldborgsunds egne borgere. En væsentlig del af den samlede ændring er en forøgelse med 38 pladser på CFA som har haft en voldsomt tilgang af borgere. Disse pladser forsøges rummet inde for nuværende budget.
  HØRING:
  Takstberegningerne har været forelagt institutionslederne.


  BESLUTNING I HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG den 15-11-2017
  Godkendt.
  Udvalget udtrykker bekymring over presset på Center for Alkoholbehandling sammenholdt med det nuværende afsatte budget.

  BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2017
  FRAVÆRENDE:  Claus Bakke, René Christensen, Bent Jørgensen
   
   
  Indstilling godkendt

  BESLUTNING I BYRÅDET den 14-12-2017
  FRAVÆRENDE: -
   
  Godkendt

  Bilag:
 • 151. 

  Beslutningssag: Fritvalgspriser 2018 - Madservice

  Beslutningssag: Fritvalgspriser 2018 - Madservice


  INDHOLD
  INDSTILLING:
  Direktionen indstiller til Folkesundhed og Omsorgsudvalget:

  1. at anbefale Økonomiudvalg og Byråd at fritvalgspriserne på madservice for 2018 fastsættes til:
   
   
  Fritvalgspriser
  2017
  2018
  Hovedret
  43 kr.
  44 kr.
  Hovedret, diæt
  57 kr.
  58 kr.
  Biret
  16 kr.
  16 kr.
  Biret, diæt
  19 kr.
  20 kr.
  Energidrik, flydenden
  17 kr.
  18 kr.
  Pålægspakke, lille
  18 kr.
  19 kr.
  Pålægspakke, stor
  37 kr.
  37 kr.
  Udbringning
  11 kr.
  11 kr.
  Alle priser er eksklusiv moms
  BESKRIVELSE AF SAGEN:
  Borgere, der bliver visiteret til madservice, kan på fritvalgsområdet vælge mellem den kommunale leverandør (Fælleskøkkenet I/S) og pt. én godkendt privat leverandør.
   
  Med denne sag fastsættes den pris, som skal afregnes til den private leverandør, såfremt borgeren ønsker at gøre brug af denne.
  Fritvalgspriserne er udtryk for den pris, som den kommunale leverandør, Fælleskøkkenet I/S, har oplyst, at de forskellige tilbud koster at fremstille.

  ØKONOMI:
  Godkendelse af fritvalgspriserne regulerer alene den pris, som kommunen skal afregne til den private leverandør.
   
  Det får således ingen budgetmæssig betydning for kommunen, hvilken af leverandørerne, som borgeren vælger.

  Omkring borgernes betaling for mad, henvises til sag om Takster 2018 på dette udvalgsmøde.


  BESLUTNING I FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 13-11-2017
  Godkendt.
   
  Torben Brandt Jørgensen kan ikke godkende fritvalgspriserne.

  BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2017
  FRAVÆRENDE:  Claus Bakke, René Christensen, Bent Jørgensen
   
  Indstilling godkendt

  BESLUTNING I BYRÅDET den 14-12-2017
  FRAVÆRENDE: -
   
  Godkendt

 • 152. 

  Beslutningssag: Køb af jernbaneareal - Lukket punkt

  Offentlig beslutning

  FRAVÆRENDE: -

   

   

  Godkendt

Senest opdateret:  05. April 2020