Genveje

Guldborgsund Kommune

GyllebeholderSom udgangspunkt skal alle beholdere med flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende. Man kan dog undlade at opfylde kravet om fast overdækning, såfremt der i stedet etableres tæt overdækning, fx i form af naturligt flydelag, eller anden tæt overdækning på beholderen. 

For gyllebeholdere etableret efter 1. januar 2007 beliggende nærmere end 300 meter fra nabobeboelse er der lovkrav om, at gyllebeholderen skal have fast overdækning, hvis den anvendes til opbevaring af gylle fra svin eller kødædende pelsdyr.

For hver gyllebeholder uden fast overdækning, skal der føres logbog over flydelaget.

Der er på baggrund af flere alvorlige gylleuheld regler for gyllebeholdere, som ligger i risikoområde (100 meter eller nærmere fra vandløb eller søer med et areal på mere end 100 m2). Til forebyggelse af gylleuheld skal der etableres gyllebarriere, alarmsystem og evt. terrænændring. Vejledning til gyllebarriere m.m. findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Senest opdateret:  04. Marts 2020

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.