Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Høring af Natura 2000-handleplan for Maribosøerne

Ny offentlige høring Natura 2000-handleplan for Maribosøerne

Natura 2000-handleplan for Maribosøerne blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. På den baggrund udsendes der derfor en revideret version i offentlig høring.

Forslag til Natura 2000-handleplanerne har været i offentlig høring i otte uger frem til 6. februar 2016. De indkomne høringsbidrag er blevet behandlet i et samlet høringsnotat. Høringsnotatet er forelagt kommunalbestyrelserne i forbindelse med vedtagelse af handleplanerne. De indkomne høringsbidrag har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i den nu endeligt vedtagne plan.

Byrådet i Guldborgsund Kommunes har den 12. maj 2016 vedtaget den reviderede Natura 2000-handleplan for Maribosøerne. Den reviderede handleplan er udarbejdet i samarbejde med Lolland Kommune og Naturstyrelsen.

Natura 2000-handleplanen for Maribosøerne kan ses her på kommunens hjemmeside.

Natura 2000-handleplaner

Natura 2000-handplanerne er første generation i en ny indsats for natur, som skal medvirke til, at Danmark opfylder sine forpligtigelser ift. EU's Habitatdirektiv. Det overordnede mål med Natura 2000-handleplanerne, er at sikre en god tilstand for særligt udpegede naturområder i løbet af tre planperioder frem til 2027.

I december 2011 udsendte Staten Natura 2000-planer for samtlige Natura 2000-områder i Danmark. Disse statslige Natura 2000-planer indeholder en række mål for naturtilstanden indenfor Natura 2000-områderne. De statslige Natura 2000-planer kan ses her  http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/

Med udgangspunkt i disse statslige mål for naturtilstanden skal kommunerne og Naturstyrelsen udarbejde en Natura 2000-handleplan for den udpegede natur og de udarbejdede arter indenfor Natura 2000-områderne, der skal beskrive, hvordan man opretholder en gunstig bevaringsstatus for de udpegede naturtyper og arter i den planperiode, der løber frem til 2015.

 

Klagevejledning:

Beslutning om at vedtage Natura 2000-handleplanerne for Natura 2000-områderne kan jf. Miljømålslovens § 54, stk. 2 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår handleplanernes indhold og tilvejebringelse. En klage skal være indgivet via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal www.nmk.dk senest fire uger efter offentliggørelse.

En klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet (jf. Miljømålslovens § 57).

Ved klage opkræver klagenævnet et gebyr på 500 kr. inden sagen behandles. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk Ved klage kan klagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter.

Følgende er klageberettiget (jf. Miljømålslovens § 55):

1)       Miljøministeren.
2)       Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3)       Offentlige myndigheder.
4)       Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
5)       Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
6)       Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.