Genveje

Guldborgsund Kommune

Afgørelse efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven - Udledningstilladelse til Fribrødre Å via Klosterløbet

Der er meddelt tilladelse til at udlede forsinket og renset tag- og overfladevand fra kloakopland VEJ02 til Fribrødre Å via Klosterløbet.

Afgørelsen er meddelt efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. Link til afgørelsen

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

 

Ikke VVM-pligt

Guldborgsund Kommune har på baggrund af ansøgning samt vurdering efter kriterierne i bilag 6 i bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) truffet afgørelse om at der ikke skal ikke skal udarbejdes VVM-vurdering.  

 

Senest opdateret:  18. Juli 2019

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.