Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Ansøgning om tilladelse til højvandssikring i Guldborg L - Strandvænget og Sundvej

Guldborgsund Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udvide og forstærke et dige ud mod Guldborgsund for enden af Strandvænget og Sundvej i Guldborg på Lolland.

Guldborgsund Kommune behandler sagen efter kystbeskyttelseslovens § 1 a, stk. 3[1]. Vi skal samtidig vurdere, om der skal udarbejdes konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter[2]. Derudover skal vi afgøre om projektet kræver en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven[3].

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted umiddelbart op til Natura 2000-område nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand.

Link til Ansøgningsmateriale

Bemærkninger til ansøgningsmaterialet skal fremsendes senest 17. juni 2019.

Bemærkningerne skal sendes til Maya-Maria Madslund, mama@guldborgsund.dk eller til Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

Generelt er følgende oplyst om projektet:

 • Der er indgået en frivillig aftale mellem digeejerne om, at udgifterne til sagens forberedelse, forundersøgelser, projektering, udførelse, tilsyn, drift, vedligeholdelse mm. er afholdt/afholdes af de ejendomsejere, hvor diget fysisk er beliggende. Der foretages ikke ekspropriation. Der foretages ingen bidragsfordeling.
 • Diget vil have en minimum top kote på +2,00 m over daglig vande.
 • Diget er/bliver opbygget med en kerne af lerjord. På ydersiden lægges der et lag muldjord på ca. 10 cm, der tilsåes med digegræsblanding. Græsset vil blive slået minimum 2 gange årligt.
 • På enkelte matrikler vil diget have en anden udformning, fx spuns, stensætning mm. For disse er snittegning vedlagt samt overgange mellem de forskellige typer diger er optegnet, jf. nedenfor.
 • I diget på matr. nr. 30h findes en regnvandsbrønd. Guldborgsund Forsyning har oplyst, at brønden ikke udgør en risiko for diget.
 • I diget på matr. nr. 30h findes en trappe. Guldborgsund Kommune fører trappen op i kote +2 m over daglig vande.

Ansøgningsmaterialet indeholder:

 • en anonymiseret ansøgning,
 • matrikelkort med linjeføringen af diget,
 • historisk kortbilag fra 1945 med angivelse af oprindeligt dige,
 • oversigtskort med snittegninger af diget for hver matrikel,
 • Strandvænget 8, 9 og 10 (matr. nr. 30l, 30m og 30n): Snittegninger af overgange mellem stensætning og jorddige er vist,
 • Strandvænget 10 (matr. nr. 30m): Snittegning af dige er vist,
 • Strandvænget 12 (matr. nr. 30n): Fire bilag med snittegninger og overgange mellem spuns og jorddige er vist samt materialer i spuns,
 • Sundvej 10 og 9 (matr. nr. 30u og 30ab): To snittegninger af diget (lerjord, geotekstil og natursten).

Der vil være klageadgang efter meddelelse af den endelige afgørelse.

Spørgsmål til sagen kan rettes til Maya-Maria Madslund på mail mama@guldborgsund.dk eller tlf. 5473 1979.


[1] Lovbekendtgørelse nr. 57 af 21. januar 2019

[2] Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet, nr. 1062 af 21. august 2018, § 4.

[3] Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018, § 35, stk. 1, nr. 1.

 

Senest opdateret:  13. Maj 2019

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.