Genveje

Guldborgsund Kommune

HØRING – ANSØGNING OM TILLADELSE TIL HØJVANDSSIKRING VED ALSTRUP STRAND, ALSTRUP STRANDVEJ, 4840 NØRRE ALSLEV

Guldborgsund Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere diger samt gennemføre vedligehold/forhøjelse af højvandssluse ved, Alstrup Strand, Alstrup Strandvej, 4840 Nørre Alslev, jf. vedlagte ansøgningsmateriale. Sagen behandles efter § 3 i kystbeskyttelsesloven[1].                                                                                                                                           

I henhold til kystbeskyttelseslovens § 5 skal kommunen foretage en høring. Vi skal også vurdere, om der skal udarbejdes konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter[2]. Derudover skal vi afgøre om projektet kræver en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven[3]

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted indenfor Natura 2000-område nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. 

Følgende kan oplyses om projektet:

  • Der søges om etablering af diger samt gennemførsel af vedligeholdelse/forhøjelse af bygværk med højvandssluse til højvandsbeskyttelse.
  • Digerne skal bestå af en længere sammenhængende digestrækning mod nord på ca. 1.100 meter fra Alstrup Strandvej 7 til matrikel 8a Alstrup By, Brarup. I dette digeforløb indgår et bygværk med højvandssluse.

Desuden indgår en digestrækning mod syd på ca. 160 meter omkring ejendommen Alstrup Strandvej 5.

  • Der er indgået en frivillig aftale mellem lodsejerne om, at udgifterne til sagens forberedelse, forundersøgelser, projektering, udførelse, tilsyn, drift, vedligeholdelse mm. afholdes af de ejendomsejere, hvor højvandsbeskyttelsen fysisk er beliggende (undtaget ejere af landbrugsarealer). Guldborgsund kommune indgår i finansiering af vedligeholdelse/forhøjelse af højvandsslusen. Der foretages ikke ekspropriation. Lodsejere forestår selv bidragsfordeling med udgangspunkt i indgåede aftaler.

Ansøgningsmaterialet indeholder:

  • Ansøgningsskema
  • Diverse supplerende oplysninger mv. på bilag

Ansøgningsmaterialet kan findes HER:

Bemærkninger til ansøgningsmaterialet skal fremsendes senest den 30. juni 2020. 

Bemærkningerne skal sendes til Marlene Bendix Jensen, marlj@guldborgsund.dk eller til Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. 

Der vil være klageadgange efter meddelelse af den endelige afgørelse. 

Spørgsmål til sagen kan rettes til Marlene Bendix Jensen mail marlj@guldborgsund.dk eller tlf. 5473 2000. [1] Lovbekendtgørelse nr. 57 af 21. januar 2019

[2] Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet, nr. 1062 af 21. august 2018, § 4.

[3] Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018, § 35, stk. 1, nr. 1.

 

 

Senest opdateret:  02. Juni 2020

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.