Genveje

Guldborgsund Kommune

HØRING – FORSLAG TIL LOKALPLAN 197, VENNERSLUND ENERGIPARK OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 3 OG MILJØVURDERING

Guldborgsund kommunes Byråd besluttede på sit møde d. 28-05-2020 at sende planforslaget med lokalplan 197 og kommuneplantillæg nr. 3 i offentlig høring sammen med den tilhørende miljørapport og dennes bilag.
Forslaget er i offentlig høring i 8 uger fra d. 11-06-2020 til d. 06-08-2020.

Der holdes digitalt borgermøde den 24. juni 2020 kl. 16.30 på Facebook og efter sommerferien holdes et traditionelt fysisk borgermøde. Der er endnu ikke fastsat en dato for dette møde.

Se det digitale borgermøde her. Det kræver ikke en Facebookprofil for at se mødet.

Der er et rettelsesblad med som bilag, da folketinget har vedtaget en ændring af VE-loven efter byrådet traf sin beslutning.

Eventuelle høringssvar til planforslaget skal ske på dette link, som virker fra den 11. juni 2020:
https://guldborgsund.viewer.dkplan.niras.dk/plan/24#/3174

I ovenstående link findes også planforslag med bilag

Har du spørgsmål, så send dem til: sap@guldborgsund.dk eller skriv til: Guldborgsund Kommune, Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F., senest d. 06-08-2020 eller ring på 54731000.

Planforslaget omfatter etablering af 6 vindmøller og en solcellepark på 52 ha. ved Vennerslund.
Energiparken indebærer opstilling af seks vindmøller samt et solcelleanlæg på 52 ha. Energianlæggene vil tilsammen kunne producere ca. 140.000 MWh pr. år, svarende til ca. 35.000 gennemsnitshusstande. Anlæggenes produktion af vedvarende energi vil reducere udledningen af CO2 med mere end 27.000 tons om året set i forhold til den gennemsnitlige udledning ved produktion af el leveret til forbrug i Danmark.

De seks vindmøller i energiparken placeres i en lige række nord for motorvejen. De forventes at producere ca. 90.000 MWh pr. år. Vindmøllerne får en totalhøjde på 149,9 meter fra terræn til vingespids. Lokalplanen fastlægger og beskriver bestemmelserne for vindmøllernes placering ud til motorvej E47.

Solcellerne placeres på tre arealer syd for motorvejen på et lavbundsareal. De forventes at producere ca. 50.000 MWh pr. år. Solcellerne, der består af stativer med solcellepaneler, placeres på et fladt terræn. Der laves et beplantningsbælte med en bredde på mindst fem meter og en højde på tre meter. Med placeringen følger solcelleanlægget de af Guldborgsund Kommune vedtagne retningslinjer for placering af solcelleanlæg tæt på tekniske anlæg og lavbundsarealer.

Der er udarbejdet en miljøvurderingsrapport, der belyser projektets konsekvenser for bl.a. landskab, kulturhistorie, naboer, naturbeskyttelse, friluftsliv og miljøforhold. Der er ikke i rapporten afdækket forhold, der vurderes at være en hindring for projektet.

Kortbilag

Senest opdateret:  22. Juni 2020

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.