Genveje

Guldborgsund Kommune

Ansøgning om lovliggørelse af bade/bådebro i Gåbense

Guldborgsund Kommune har modtaget en ansøgning om at lovliggøre en bade/bådebro beliggende på matr.nr. 1bz Gåbense, Nr. Vedby, med adressen Gåbense Strandvej 33, 4840 Nørre Alslev, jf. vedlagte ansøgning.

Guldborgsund Kommune behandler sagen efter § 2 i Bekendtgørelse om bade- og bådebroer.

I henhold til Bade- og bådebrobekendtgørelsens § 3, stk. 2, skal ansøgningen offentliggøres, hvis ansøgningen har almindelig offentlig interesse.

Link til ansøgningsmateriale

Link til kortbilag

Bemærkninger til ansøgningsmaterialet skal fremsendes senest 8. april 2020. Bemærkningerne skal sendes til Maya-Maria Madslund, mama@guldborgsund.dk eller til Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

Der vil være klageadgang efter meddelelse af den endelige afgørelse.

Spørgsmål til sagen kan rettes til Maya-Maria Madslund på mail mama@guldborgsund.dk eller tlf. 5473 1979.

Vi gør opmærksom på, at vi skal vurdere, om der skal udarbejdes konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet, nr. 1062 af 21. august 2018, § 4.)

Vi kan oplyse, at broen ligger udenfor og ca. 2,3 km fra Natura 2000-område nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. 

 

 

Senest opdateret:  06. Marts 2020

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.