Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Kontrolgruppen

INDSATS MOD SOCIAL SNYD

Guldborgsund Kommune arbejder målrettet med kontrol af sociale ydelser for at styrke indsatsen mod socialt snyd. Som modtager af offentlige ydelser, har du oplysningspligt.

Kommunens borgere kan og skal ikke acceptere, at nogle personer modtager offentlige ydelser, som de ikke er berettiget til. Borgere skal naturligvis modtage de ydelser, som de har ret til.

Indsatsen overfor socialt snyd sker ved at finde og stoppe sager, hvor der foregår uretmæssige udbetaling af ydelser, samt ved at forebygge socialt snyd fremadrettet.

Kontrolgruppen

Vi består af to medarbejdere, som organisatorisk er placeret i Borgerservice. Vi behandler sager, hvor typisk en anonym anmelder indgiver en anmeldelse, eller der opstår internt en undring vedr. en borger i kommunen.  

Oplysningspligt

Når du modtager en offentlig ydelse har du oplysningspligt over for kommunen. Det betyder, at pligten til meddele om ændringer af forhold ligger hos borgeren som modtager en ydelse, ikke hos kommunen.

Kort fortalt skal alle oplysninger om ændringer af adresse-, husstands-, indkomst- og formueforhold altid oplyses.

For de enkelte ydelsesområder skal du særligt være opmærksom på følgende eksempler, der alle hver for sig giver anledning til oplysning til kommunen:

Folkeregistret/CPR:

• Hvis du flytter til en ny adresse (har du ikke en fast adresse, skal du stå tilmeldt den adresse, hvor du opholder dig mest)
• Hvis du flytter til anden kommune skal oplysningen gives til tilflytterkommunen
• Hvis du har et længerevarende udlandsophold (over seks måneder)
• Når én eller flere flytter ind eller ud fra din bopæl

Økonomisk fripladstilskud til daginstitution:

• Ved ændringer i husstandens sammensætning
• Ved ændringer af husstandens indkomst

Kontanthjælp:

Ved ændringer i husstandens sammensætning
• Ved ændringer af samlivsforhold 
• Ved ændringer i økonomiske forhold
• Ved ændringer i formueforhold, også hvis du arver eller vinder i lotto m.v.
• Ved ændringer i de oprindelige arbejds- og lønforhold og hvis du kommer i nyt arbejde eller starter uddannelse
• Ved ændring af boligforhold
• Ved rejse til udlandet 

Dagpenge:

• Ved raskmelding/genoptagelse af arbejdet
• Ved ændring af din helbredstilstand
• Ved delvis genoptagelse af arbejdet

Hvad sker der, hvis du ikke overholder oplysningspligten?

Du skal være opmærksom på, at såfremt du ikke overholder din oplysningspligt, kan kommunen:

• Standse udbetaling af de offentlige ydelser
• Kræve tilbagebetaling af de ydelser, som du ikke var berettiget til
• Indføre sanktioner
• Foretage politianmeldelse for socialt bedrageri

Hvornår er du enlig?

Hovedreglen er, at du betragtes som enlig, når du ikke lever i et ægteskabslignende forhold.
Ægteskabslignede forhold er:

• Når parterne yder økonomisk bidrag til den fælles husførelse
• Når man arbejder i hjemmet eller på anden vis bidrager til den fælles husførelse
• Når man helt eller delvis forsørges af den anden
• Når parterne har samme bopæl (registrering i folkeregisteret er ikke afgørende for vurderingen)

Hvis du modtager ydelser som enlig, skal du være særlig opmærksom på, at du godt kan blive betragtet som samlevende i lovgivningens forstand, hvis der foreligger økonomisk fællesskab med den person, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) på din adresse.

Det er derfor ikke registreringen i CPR i sig selv, der er afgørende for, om du kan betragtes som reelt enlig i lovgivningens forstand.

Du skal desuden være opmærksom på, at man i henhold til Lov om Det Centrale Personregister skal have sin adresse der, hvor man opholder sig mest og har sine personlige ejendele.

Hvis du er i tvivl, så spørg

Hvis du er i tvivl om, at en ændring af dine forhold kan have betydning for de ydelser, som du modtager, er du naturligvis altid velkommen til at henvende dig til den afdeling i kommunen, som udbetaler ydelsen.


Hvad er socialt bedrageri og misbrug af offentlige ydelser?

Misbrug er at modtage offentlige ydelser på et ukorrekt grundlag, bevidst eller ubevidst! Det sker typisk ved at afgive forkerte oplysninger eller ved at undlade at afgive oplysninger om ændringer af de oplysninger, som ligger til grund for den igangværende udbetaling.

Hvis det kan bevises, at du har handlet groft uagtsomt eller i ond tro, så kan kommunen, ud over et krav om tilbagebetaling af de uretmæssigt modtagne ydelser, iværksætte en sag om socialt bedrageri ved domstolene.

En dom for socialt bedrageri bliver anført på straffeattesten og kan få konsekvenser i en årrække for dine muligheder for at få et job. Guldborgsund Kommune har et samarbejde med andre offentlige myndigheder, blandt andet SKAT og politiet. Der deles relevante oplysninger mellem myndighederne.

Kommunen har ifølge lovgivningen pligt til at foretage politianmeldelse af alle sager med mistanke om strafbare forhold.

Arbejdsmetoder og værktøjer

Guldborgsund Kommune forebygger socialt bedrageri ved oplysning af regler og pligter til borgene. Der arbejdes helhedsorienteret i mellem afdelingerne i Guldborgsund Kommune. Det sikres, at tvivlsspørgsmål afklares ved ansøgninger, inden udbetaling af ydelser iværksættes.

Guldborgsund Kommune finder sager om socialt bedrageri ved at

- Modtage anmeldelser fra borgere
- Videregivelse af undringer mellem de forskellige centre i Guldborgsund Kommune
- Deltage i virksomhedskontroller bl.a. sammen med SKAT, Fødevarestyrelsen og Politi
- Udveksle oplysninger mellem myndigheder
- Registersamkøring af data mellem offentlige myndigheder
- Samarbejde med Udbetaling Danmark som udbetaler børneydelser, boligstøtte og pension

Hvor kan du anmelde socialt SNYD?

Hvis du har mistanke eller oplysninger om socialt snyd, kan du sende et brev til:

Hvis du har mistanke eller oplysninger om socialt snyd, kan du sende et brev til:

Guldborgsund Kommune
Borgerservice
Att. Kontrolgruppen
Kongensgade 43
4800 Nykøbing F (ønsker du at være anonym, skal du ikke angive navn eller adresse på brev eller kuvert)

eller sende en mail til kommunen@guldborgsund.dk (ønsker du at være anonym, skal du oprette en mail til det samme)

eller ringe til Borgerservice på telefon 54 73 10 00 (ønsker du at være anonym skal du ikke præsentere dig, angive telefonnummer eller relation til den du angiver)

Hvilke oplysninger skal en anmeldelse indeholde?

• Hvem anmeldelsen vedrører (navn, adresse – så fyldestgørende som muligt)
• Hvilken form for socialt snyd, der er mistanke om (samliv, sort arbejde, udlandsophold mv.)
• Navn og adresse på eventuelt anden part i sagen. Evt. reg.nr bil bil. (samlever, arbejdsgiver mv.)
• Periode for det sociale snyd (i weekenderne, en måned, et halvt år mv.

Jo flere oplysninger, du angiver i anmeldelsen, jo større mulighed har vi for at behandle sagen på et korrekt grundlag.

Hvad sker der hvis du er blevet anmeldt

Vi undersøger sagen og du bliver underrettet om, at vi har modtaget en anmeldelse på dig.

Hvis anmeldelsen understøttes af yderligere oplysninger, bliver du indkaldt til en partshøring, en samtale, hvor du har mulighed for, at hjælpe med at oplyse sagen. Der vil ikke ske ændringer af dine ydelser kun på baggrund af en anmeldelse og du vil få indblik i alle de oplysninger som Helhedsorienteret Kontrol har på dig. Hvis en anmeldelse er indgivet anonymt, har vi ikke kendskab til anmelders identitet.

Du har ikke pligt til at udtale dig til en partshøring, men dine oplysninger har betydning for sagens videre gang. Hvis du ikke reagerer på en partshøring, kan der blive truffet afgørelse på det foreliggende.

Senest opdateret:  12. November 2018

Kontakt

Borgerservice
Kongensgade 43
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 10 00

Klik her og se vores åbningstider og telefontider 

Kontakt Borgerservice via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, personnummer med mere.
Hav din NemID klar og klik her: Digital Post til Borgerservice på borger.dk 

Send en mail 
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du skrive og sende en almindelig mail til borgerservice@guldborgsund.dk