Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Samlingerne

Stadsarkivets samlinger – en kort introduktion

Arkivalier fra det moderne kommunestyres begyndelse
Det moderne kommunestyre uden for byerne (købstæderne) tager sin begyndelse med anordningen om landkommunevæsenet i 1841, som trådte i kraft den 1. januar 1842. Den bestemte, at der i hvert sognedistrikt skulle der oprettes et sogneforstanderskab.

Sogneforstanderskabernes vigtigste opgaver var fattigvæsen, skoler og veje. I 1868 trådte en ny landkommunallov i kraft, som indførte sogneråd. Sogneforstanderskaberne blev til de sognekommuner, hvis geografi og opgaver i store træk fungerede uændret frem til kommunalreformen i 1970.

I landets byer (købstæder) afløste købstadskommunalloven af 26. maj 1868 i 1869 enevældens kommunallov af 1837. Herefter skulle købstæderne administreres af et byråd, hvor byens borgmester indtil 1919 var kongeligt udpeget og desuden bevarede sine dobbeltfunktioner som kongeligt udpeget byfoged, dvs. politimester og dommer. Fra 1919 skulle dog også borgmesteren vælges blandt og af byrådets medlemmer.

Med kommunalreformen i 1970 blev antallet af kommuner reduceret til 275 og antallet af amter fra 25 til 14. Dermed forsvandt 1.312 sognekommuner sammen med 86 købstadskommuner og den skarpe og efterhånden forældede grænse mellem land og by. Mange steder havde købstædernes bebyggelse nemlig bredt sig over grænserne til de tilstødende kommuner, og opgaverne var vokset de små sognekommuner over hovedet pga. den kraftige udbygning af velfærdsstaten.

Efter årtusindeskiftet meldte debatten om den offentlige sektors opgaveløsning og snittene mellem stat, amter og kommuner sig igen og med nogenlunde de samme argumenter som før 1970-reformen. Resultatet blev strukturreformen i 2007, som erstattede de 14 amter med 5 regioner og de - på det tidspunkt - 271 primærkommune med 98 nye storkommuner. Opgavefordelingen ændres væsentligt, idet de nye kommuner overtager mange af de tidligere amters opgaver.

Inden for Guldborgsund Kommunes geografi går man mellem 1842 til 2007 således fra:
1842: 4 købstadskommuner: Nykøbing Falster, Nysted, Sakskøbing og Stubbekøbing og 31 sognekommuner til …
1970: 6 primærkommuner: Nykøbing Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing og Sydfalster til …
2007: Guldborgsund Kommune  
  
Søgning i Stadsarkivets arkivalier
Stadsarkivet er for øjeblikket ved at anskaffe og etablere sit eget arkivregistreringssystem, GULDBAS, som vil muliggøre søgning i Stadsarkivets samlinger. Indtil videre er omkring 3.500 arkivenheder søg- og bestilbare i GULDBAS. Det drejer sig primært om beslutningsprotokoller, kopibøger, stambøger, tilsynsprotokoller m.fl. fra sogne-, købstads- og primærkommuner samt Guldborgsund Kommune fra ca. 1842 og frem til i dag. Finder du ikke, hvad du søger, kontakt da Stadsarkivet på stadsarkiv@guldborgsund.dk. Så er vi måske ved at registrere det, du søger eller kan på anden måde hjælpe dig videre.

Vi anbefaler under alle omstændigheder, at du undersøger hjemmefra, om de arkivalier, du søger, er afleveret til et andet offentligt arkiv, eksempelvis Rigsarkivet (tidligere Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm). Anvend ”Daisy”, som er Rigsarkivets arkivregistreringssystem. Du finder et link til Daisy nederst på siden.

Materiale fra købstadskommuner fra før 1869 skal jf. arkivlovgivningen afleveres til Rigsarkivet. Derfor finder man i stadsarkiver/kommunearkiver ikke købstadsarkivalier, der er ældre end 1869. For sogne/landkommunernes vedkommende er materialet derimod typisk også ældre.

I Guldborgsund Stadsarkiv finder du overordnet set bl.a. følgende arkivalier:

Guldborgsund Kommune efter 2007:
Stadsarkivet modtager alle papirarkivalier og digitale arkivalier (dvs. systemuafhængige arkiveringsversioner af bevaringsværdige systemer), når de afleveres fra forvaltninger, institutioner, kommunale fællesskaber m.fl. i henhold til arkivlovens og persondatalovens bestemmelser.

Bevaringsværdige systemer og data er eksempelvis kommunens ESDH-system (elektronisk sags- og dokumenthåndtering), kommunens centrale økonomisystem og øvrige store fagsystemer på de store driftsområder dagtilbudsområdet, børne- og skoleområdet, ældreområdet, social- og handicapområdet og teknik og miljøområdet.

I 2014 afsluttede vi eksempelvis arkiveringen af Kommunens ESDH-system, Acadre, som bl.a. indeholder Kommunens journalsager fra 1. januar 2007 til medio 2012, jf. også oplysninger nedenfor.

Primærkommunerne i perioden 1970 – 2006:
Stadsarkivet har papirarkivalier i form af protokoller fra byråd, fagudvalg samt journalsagsarkiv m.v. fra kommunens forvaltninger og arkivalier fra nogle institutioner fra:

• Nørre Alslev Kommune
• Nykøbing Falster Kommune
• Nysted Kommune
• Sakskøbing Kommune
• Stubbekøbing Kommune
• Sydfalster Kommune

Digitale arkiveringsversioner af de 6 kommuners økonomisystem KMD-ØS fra 2004 – 2006 blev i 2012-13 afleveret til Stadsarkivet.

I 2014 afsluttede Stadsarkivet desuden arkiveringen af Guldborgsund Kommunes ESDH-system, Acadre, som bl.a. også indeholder indkonverterede data (emne, person- og ejendomssager) fra de tidligere primærkommuner: DocAjour/DocsOpen fra Nysted 1994-2006, Sakskøbing 1998-2006 og Stubbekøbing 2004-2006, FICS fra Nørre Alslev 1998-2006 og KMD Sag EDH fra Nykøbing Falster og Sydfalster kommuner 2005-2006. 

I 2012 modtog Stadsarkivet en arkiveringsversion af sundhedsplejesystemet – NOVAX Småbørn og Skole 2001-2005 fra tidligere Nørre Alslev Kommune, og i 2018 er bl.a. der udarbejdet arkiveringsversion af NOVAX Sundhed fra Guldborgsund Kommune fra 2007 til 2018.

Købstadskommunerne i perioden 1869 – 1970:
Stadsarkivet har papirarkivalier i form af forhandlingsprotokoller for byråd, fagudvalg, nævn, kommissioner, kopibøger, journalbøger, byrådssager, journalsager m.v. fra:

• Nykøbing Falster Købstadskommune
• Stubbekøbing Købstadskommune

For Nykøbing, men særligt Stubbekøbing købstadskommuners vedkommende gælder, at mindre dele af disse kommuners arkivalierne tidligere er afleveret til Statens Arkiver. Søg i Daisy for at se, om arkivalierne er afleveret til Rigsarkivet. Mest materiale har Stadsarkivet fra Nykøbing Købstadskommune.

Nysted og Sakskøbing købstadskommuners arkiver fra perioden er overvejende afleveret til Rigsarkivet. Søg i Daisy for at se eller bestille materialet hos Statens Arkiver (Rigsarkivet) i København.
  
Sogne/landkommunerne i perioden 1842 – 1970:
Stadsarkivet har papirarkivalier i form af bl.a. forhandlingsprotokollerne fra sognerådene, socialudvalg, børneværnsudvalg, skolekommissioner og fattigvæsen, journalbøger, journalsager m.v. fra følgende sogne/landkommuner, idet nogle arkivalier dog tidligere er afleveret til Rigsarkivet:

• Falkerslev Sognekommune (1905 – 1970 – indtil da Horbelev-Falkerslev Sognekommune)
• Horbelev-Falkerslev Sognekommune (1842 – 1905 – derefter delt i to kommuner)
• Horbelev Sognekommune (1905 – 1970 – indtil da Horbelev-Falkerslev Sognekommune)
• Idestrup Sognekommune (1842 – 1970)
• Karleby – Horreby - Nørre Ørslev Sognekommune (1842 - 1970)
• Maglebrænde Sognekommune (1842 – 1970)
• Nykøbing F. Landsognskommune (1842 – 1907 – derefter del af Nykøbing F. Købstadskommune)
• Skelby-Gedesby Sognekommune (1842 – 1970)
• Systofte Sognekommune (1842 – 1970)
• Sønder Kirkeby - Sønder Alslev Sognekommune (1842 – 1970)
• Tingsted Sognekommune (1842 – 1970)
• Toreby Sognekommune (1842 – 1970)
• Væggerløse Sognekommune (1842 – 1970)
• Åstrup Kommune (1842 – 1970)

Følgende sogne/landkommuners arkivalier er overvejende afleveret til Statens Arkiver (Rigsarkivet) og kan bl.a. fremsøges via Daisy:
• Døllefjelde-Musse Sognekommune (1842 – 1970)
• Gundslev Sognekommune (1842 – 1970)
• Herritslev Sognekommune (1842 – 1970)
• Kettinge-Bregninge Sognekommune (1842 – 1970)
• Kippinge-Brarup Sognekommune (1842 - 1947 – derefter Kippinge-Brarup-Stadager Sognekommune)
• Kippinge-Brarup-Stadager Sognekommune (1947 -1970 – indtil da Kippinge-Brarup Sognekommune)
• Majbølle Sognekommune (1842 – 1970)
• Nysted Landsognskommune (1842 – 1970)
• Nørre Alslev Sognekommune (1908 – 1947 – indtil da del af Nørre Vedby - Nørre Alslev Sognekommune og efter 1947 del af Nørre Alslev - Nørre Kirkeby Sognekommune)
• Nørre Alslev - Nørre Kirkeby Sognekommune (1947 – 1970; Nørre Alslev oprindelig del af Nørre Vedby - Nørre Alslev Sognekommune indtil 1908 og Nørre Alslev Sognekommune 1908 – 1947)
• Nørre Vedby - Nørre Alslev Sognekommune (1842 – 1908 – derefter hhv. Nørre Alslev Sognekommune 1908 – 1947, Nørre Vedby Sognekommune 1908 – 1970 og Nørre Alslev - Nørre Kirkeby Sognekommune og 1947 – 1970)
• Nørre Vedby Sognekommune (1908 – 1970 – indtil da del af Nørre Vedby - Nørre Alslev Sognekommune 1842 – 1947).
• Radsted Sognekommune (1842 – 1970)
• Sakskøbing Landsognskommune (1842 – 1970)
• Slemminge Sognekommune (1842 – 1970)
• Stadager - Nørre Kirkeby Sognekommune (1842 - 1947 – derefter Stadager del af Kippinge-Brarup-Stadager Sognekommune og Nørre Kirkeby del af Nørre Alslev - Nørre Kirkeby Sognekommune)
• Torkilstrup-Lillebrænde Sognekommune (1842 – 1970)
• Tårs Sognekommune (1842 – 1970)
• Vester Ulslev Sognekommune (1842 – 1970)
• Vigsnæs Sognekommune 1842 – 1970)
• Våbensted - Engestofte Sognekommune (1842 – 1970)
• Vålse Sognekommune (1842 – 1970)
• Ønslev-Eskilstrup Sognekommune 1842 – 1970)
• Øster Ulslev-Godsted Sognekommune (1842 – 1970)

På Dansk Center for Byhistories hjemmeside finder man bl.a. ”Den digitale byport” og oversigtskort over lokaladministrationens grænser fra 1660 til 2007. Du finder link til "Den digitale byport" nederst på siden.

På Museum Lolland-Falsters hjemmeside finder man i deres bygningsregistrant over rådhuse på Lolland-Falster fra 1842 til i dag i øvrigt en detaljeret oversigt over sogne/landkommuner, herunder hvornår de er sammenlagt eller delt i perioden 1842 til 1970.

Sogne/landkommunernes overgang og eventuelle deling i forbindelse med kommunalreformen i 1970 og etableringen af de 6 primærkommuner er også beskrevet sammen med den seneste kommunesammenlægning i 2007.

Det er også her, man finder detaljerede beskrivelser og billeder af rådhuse gennem tiden, inkl. det ”nyeste”, nemlig Guldborgsund Rådhus – det tidligere amtsrådhus, som Guldborgsund Kommune overtog fra Storstrøms Amt i 2007.

Se nederst på siden for at finde link til bygningsregistranten.

Senest opdateret:  23. Januar 2019

Logo
Kontakt

Guldborgsund Stadsarkiv
Rådhuset
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 11

Mail: stadsarkiv@guldborgsund.dk

EAN-nummer 579 800 715 0587

Ekspeditionstid:
Mandag - torsdag kl. 9.00 – 14.00
Fredag lukket

Kontakt arkivet telefonisk eller pr. mail for en aftale, inden du besøger os.