Skip to main content

Høring – Miljøvurdering (MV/VVM), for solcellepark ved Grænge

Frist 8. januar 2021

Indhold

  Guldborgsund Kommune har i april og maj 2020 indkaldt ideer og forslag til planlægning for solcelleanlæg ved Grænge. Byrådet har på sit møde den 15. august 2020 behandlet de indkomne bemærkninger og har vedtaget at opstarte planlægningen for solcelleanlægget ved Grænge med visse ændringer i forhold til det ansøgte.

  Planlægningen vil bestå af et kommuneplantillæg og en lokalplan for anlægget med et areal på ca. 183 ha beliggende i fire delområder. Plangrundlaget skal ifølge Miljøvurderingsloven omfattes af miljøvurdering (miljørapport), der redegør for væsentlige miljøpåvirkninger.

  Bygherre Better Energy har efterfølgende ansøgt Guldborgsund Kommune om frivillig miljøkonsekvensvurdering (VVM) for projektet.

  Solcelleanlægget forventes at få en årlig strømproduktion på ca. 185.000 MWh/år svarende til strømforbruget for ca. 45.000 boliger.

  Solceller, tekniske installationer og mindre bygninger placeres med en afstand på minimum 10 meter til projektområdets afgrænsning. Solcellemodulerne og mindre teknikbygninger vil have en højde på maksimalt 3 meter, mens to stepup-transformere vil kunne opføres i op til 7 meters højde. Der vil derudover være mulighed for at etablere lynafledere i en større højde.

  Der etableres afskærmende beplantning i en bredde af minimum 5 meter langs afgrænsningen af projektområdet. Der etableres flere faunapassager, så større dyr kan bevæge sig gennem området flere steder. Ubebyggede arealer mellem og under solcellepanelerne - som ikke anvendes til interne serviceveje – vil fremstå som græsklædte arealer.

  Ideer, forslag og input til den forestående miljøvurdering skal sendes til Guldborgsund Kommune og være mærket ”Miljøvurdering – Solcellepark Grænge”, senest den 8. januar 2021 på følgende adresse:

  teknik@guldborgsund.dk

  eller:

  Guldborgsund Kommune
  Land & By
  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F.

  Spørgsmål kan rettes til Land & By via teknik@guldborgsund.dk eller telefon 54 73 10 00.

  Guldborgsund Kommune forventer at gennemføre en offentlig høring på minimum 8 uger i foråret 2021 af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg sammen med en fælles miljøvurderingsrapport (MV/VVM), hvor anlægget vil være nærmere beskrevet og vurderet.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)